Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Kulturgeografi GR (A), Planering och förvaltning av natur- och kulturresurser, 7,5 hp

Human Geography Ba (A), Planning and management of natural and cultural resources, 7,5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: KG032G
Ämne huvudområde: Kulturgeografi
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Planering och förvaltning av natur- och kulturresurser
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 80%
Naturvetenskap 20%
Ansvarig avdelning: Avdelningen för turismvetenskap och geografi
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2014-05-05
Fastställd: 2014-05-06
Senast ändrad: 2014-09-04
Giltig fr.o.m: 2014-09-29

Syfte

Kursen syftar till att ge kunskap om, och förståelse för, aktörer och faktorer inom planering och förvaltning som formar och påverkar natur- och kulturresurser inom turism. Under kursen diskuteras hållbart resursutnyttjande. Detta sker till viss del med koppling till problembaserat lärande.

Lärandemål

För att bli godkänd ska studenten visa förmåga att:
• förklara och definiera grundläggande begrepp kopplade till fysisk planering och hållbart resursutnyttjande.
• reflektera och analysera med koppling till planering kring hur natur- och kulturmiljöer påverkas och utvecklas av turism och friluftsliv,
• värdera och kritiskt resonera kring hantering av konflikter och etiska överväganden i planering och förvaltning,
• förklara samt diskutera konflikter i samband med natur- och kulturresurser och turismutveckling.

Innehåll

Kursen behandlar planering och förvaltning av natur- och kulturresurser med utgångspunkt från begrepp som fysisk planering och hållbarhet i Sverige, men även utifrån internationella exempel. Vad ligger till grund för dagens fysiska planering? Hur uppkommer konflikter gällande mark- och vattenanvändning; vilka aktörer kan identifieras och med vilka medel kan konflikterna hanteras? Hur sker delaktighet i planering? Detta är frågor som kommer att diskuteras under kursen för att skapa en förståelse för mark- och vattenanvändning i samband med utvecklingsfrågor. Inom samhällsplanering finns även olika nivåer (EU, nationellt, regionalt och lokalt) att ta hänsyn till, vilket också tas upp inom kursen med återkoppling till natur- och kulturturism.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och övningar. Grupparbeten, redovisningar och diskussioner utifrån olika teman är återkommande inslag. Exkursioner kan förekomma. Undervisning kan förekomma på engelska.

Examination

Kursen examineras genom skriftlig individuell tentamen, seminariediskussioner samt muntliga och skriftliga redovisningar.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Björklund, Maria & Paulsson, Ulf
Titel: Seminarieboken - att skriva, presentera och opponera
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Nyström, Jan & Tonell, Lennart
Titel: Planeringens grunder
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur

Referenslitteratur

Författare/red: Emmelin, Lars., Fredman, Peter., Lisberg Jensen, Ebba & Sandell, Klas
Titel: Planera för friluftsliv - Natur, samhälle, upplevelser
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Carlsson Bokförlag

Författare/red: Fainsten, S & Campbell, S
Titel: Readings in Planning theory
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Wiley-Blackwell

Författare/red: Forsberg, Gunnel (red.)
Titel: Planeringens utmaningar och tillämpningar
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Uppsala Publishing House

Ytterligare litteratur/material kan tillkomma.

Övrig information

Kursen ges som en del av Turism och destinationsutveckling, 180 hp (Credits).