Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Kulturgeografi GR (A), Vetenskapligt arbetssätt och undersökningsmetodik, 7,5 hp

Human Geography Ba (A), Scientific and Research Methods, 7,5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: KG030G
Ämne huvudområde: Kulturgeografi
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Vetenskapligt arbetssätt och undersökningsmetodik
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 80%
Naturvetenskap 20%
Ansvarig avdelning: Turismvetenskap och geografi
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2013-11-14
Fastställd: 2013-12-10
Senast ändrad: 2014-05-26
Giltig fr.o.m: 2014-05-26

Syfte

Kursen syftar till att ge kunskap om och förståelse för det vetenskapliga arbetssättet med fokus på vetenskapligt skrivande samt kvantitativa och kvalitativa metoder för att kunna genomföra och redovisa empiriska undersökningar. Kursen ger studenten kunskaper beträffande grunderna inom vetenskapsteori och hur forskningsproblem formuleras.

Lärandemål

För att bli godkänd ska studenten visa förmåga att:

• hantera grunderna för vetenskapligt skrivande
• söka och värdera litteratur och andra källor
• definiera och förklara grundläggande begrepp kopplade till vetenskapsteori
• resonera kring olika metoders styrkor och svagheter
• samla, redovisa och analysera empiriskt material genom kvantitativa och kvalitativa metoder

Innehåll

Inom ramen för kursen diskuteras metodologi utifrån kulturgeografiska och turismvetenskapliga perspektiv. I kursen ingår undersökningsmetoder där turism är tillämpningsområde för kursens övningar. Kursen avser att ge ökade kunskaper om kvalitativa och kvantitativa metoders lämplighet och användbarhet. Kursen lägger stor vikt vid det vetenskapliga arbetssättet och det vetenskapliga skrivande.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och övningar. Grupparbeten, redovisningar och diskussioner utifrån olika teman är återkommande inslag. Obligatorisk närvaro krävs vid examinerande tillfällen.

Examination

Kursen examineras genom skriftlig individuell tentamen, seminariediskussioner samt muntliga och skriftliga redovisningar.

Ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Björklund, Maria & Paulsson, Ulf
Titel: Seminarieboken - att skriva, presentera och opponera
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Ejlertsson, Göran
Titel: Enkäten i praktiken: en handbok i enkätmetodik
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Fangen, Katrine & Sellerberg, Ann-Mari (red.)
Titel: Många möjliga metoder
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Thurén, Torsten
Titel: Vetenskapsteori för nybörjare
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Liber AB

Referenslitteratur

Författare/red: Bryman, Alan
Titel: Samhällsvetenskapliga metoder
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Liber AB

Författare/red: Finn, Mick., Elliott-White, Martin & Walton, Mike
Titel: Tourism & leisure. Research methods
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Longman

Författare/red: Flowerdew, Robin & Martin, David (red.)
Titel: Methods in human geography
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Prentice Hall

Övrig information

Kursen ges som en del av Turism och destinationsutveckling, 180 hp (Credits).
Undervisning kan förekomma på engelska.