Kursplan för Kulturgeografi GR (B), Kulturgeografiska perspektiv och studiet av turism, 15 hp

Human Geography BA (B), Human Geography and the Study of Tourism, 15 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: KG023G
 • Ämne huvudområde: Kulturgeografi
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (B)
 • Namn (inriktning): Kulturgeografiska perspektiv och studiet av turism
 • Högskolepoäng: 15
 • Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Naturvetenskap 20%
 • Ansvarig institution: Turismvetenskap och geografi
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 0001-01-01
 • Fastställd: 2011-03-15
 • Senast ändrad: 2013-11-29
 • Giltig fr.o.m: 2013-11-29

Syfte

Kursen syftar till att studenten skall få kunskap om kulturgeografins idéhistoriska utveckling och fördjupad insikt i ämnets studieområden, frågeställningar och teorier.
Syftet är även att studenten skall kunna analysera olika former av turism och rekreation utifrån en kulturgeografiskt relevant teoribildning och begreppsapparat. Kursen syftar dessutom till att träna studentens förmåga till vetenskapligt arbete inom kulturgeografi.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenten:
• Ha kunskap om ämnets idéhistoriska utveckling och olika traditioner inom
ämnet.
• Analysera och diskutera turism med hjälp av kulturgeografiska teorier och begrepp.
• Visa förmåga att självständigt utforma, sammanfatta och presentera ett arbete inom kulturgeografin och teoretiskt behandla detta problemområde.
• Vid ett seminarium försvara och diskutera sitt arbete samt genomföra en opposition på ett annat arbete.

Innehåll

Denna kurs består av två delkurser om 7,5 hp vardera. Den första delkursen Kulturgeografi, samhällsteori och turism behandlar översiktligt den kulturgeografiska idéhistorian med en fördjupning i kulturgeografiska teorier och begrepp såsom rum och plats. Vidare presenteras olika exempel på kulturgeografiska studier där teorier, begrepp och metoder tillämpas på området turism. Delkurs 1 bygger på föreläsningar, seminarier samt muntliga och/eller skriftliga uppgifter.

Den andra delkursen Kulturgeografisk analys och metod inbegriper föreläsningar, seminarier och övningar i syfte att förbereda studenten för vetenskapligt arbete. Inom ramen för delkurs 2 ingår författandet av en mindre uppsats inom ämnet kulturgeografi.

Behörighet

Kulturgeografi GR (A) minst 22,5 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och övningar. Grupparbeten, muntliga och skriftliga redovisningar utifrån olika teman är återkommande inslag

Examination

Kursen examineras genom skriftlig individuell tentamen, seminariediskussioner, övningar och mindre uppsats.

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Ekengren, Ann-Marie., Hinnfors, Jonas
 • Titel: Uppsatshandboken: Hur du lyckas med din uppsats,
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Gren Martin., Hallin Per Olof
 • Titel: Kulturgeografi: En ämnesteoretisk diskussion
 • Ort: Malmö
 • Förlag: Liber
 • Upplaga: Senaste upplagan

Referenslitteratur

 • Författare/red: Agnew John., Livingstone David., Rogers, Alisdair (eds)
 • Titel: Human Geography. An Essential Anthology
 • Ort: Malden
 • Förlag: Blackwell Publishing Ltd
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Johnston, Ron J., Gregory, Derek., Pratt, Geraldine., Watts, Michael., Whatmore, Sarah (eds)
 • Titel: The dictionary of Human Geography.
 • Ort: Oxford
 • Förlag: Blackwell Publishers Ltd
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Wilson, Julie (ed)
 • Titel: The Routledge Handbook of Tourism Geographies. New Perspectives on Space, Place and Tourism
 • Förlag: Routledge Travel & Tourism Studies
 • Upplaga: Senaste upplagan
Kompendium och artiklar tillkommer.
Övrig information
Föreläsningar och övrig undervisning kan komma att ske på engelska. Kursen ges som en del av det Turismprogrammet, 180 hp (Credits).