Kursplan för Kulturgeografi GR (B), Mobilitet, kommunikationer och hållbarhet, 15 hp

Human Geography Ba (B), Mobility, Communications and Sustainability, 15 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: KG021G
 • Ämne huvudområde: Kulturgeografi
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (B)
 • Namn (inriktning): Mobilitet, kommunikationer och hållbarhet
 • Högskolepoäng: 15
 • Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Naturvetenskap 20%
 • Ansvarig institution: Turismvetenskap och geografi
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2010-03-01
 • Fastställd: 2010-03-16
 • Senast ändrad: 2013-11-29
 • Giltig fr.o.m: 2013-11-29

Syfte

Syftet med kursen är att ge kunskap om grundläggande begrepp, teorier och metoder med bäring på kursens tema: Mobilitet, kommunikationer och hållbarhet. Kursen syftar vidare till att ge grundläggande kunskaper om de sociala, ekonomiska och politiska processer, faktorer och mekanismer som bidrar till eller hindrar rörligheten hos varor, information, kapital och människor. Vidare är syftet att diskutera utvecklingen utifrån ett hållbarhetsperspektiv där såväl problem som möjliga lösningar uppmärksammas. Ett centralt tema för kursen är vilken roll geografin spelar för mobiliteten, exempelvis i termer av ojämn tillgång till infrastruktur och kommunikationer.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

• Förklara och tillämpa grundläggande begrepp och teorier som förekommit inom ramen för kursens tema: Mobilitet, kommunikationer och hållbarhet.
• Redogöra för och diskutera huvuddragen i de samhälleliga processer, faktorer och mekanismer som bidrar till respektive hindrar mobiliteten för varor, kapital, information och människor
• Redogöra för och analysera hur geografiskt varierande förutsättningar och villkor påverkar mobilitet, kommunikationer och hållbarhet
• Diskutera och reflektera över sociala, ekonomiska och ekologiska samband, konflikter och effekter som uppkommer av en tilltagande men geografiskt ojämn mobilitet

Innehåll

Kursen problematiserar mobiliteten ur ett socialt, ekonomiskt, politiskt och ekologiskt perspektiv. Vad gör samhället med sina kommunikationer och tvärtom – vad gör kommunikationerna med samhället? Vilka är mobila och vilka är mindre mobila? Vilken betydelse har tillgången till goda kommunikationer för företags och regioners utveckling? Kan vi förena ökad mobilitet med ekologisk hållbarhet?

Exempel på teman som diskuteras och analyseras är internationell turism och migration, nätverksekonomins framväxt och den internationella handeln, ojämn geografisk utveckling vad gäller infrastruktur, transporter och kommunikationer, samt mobilitetens politik på överstatlig, statlig samt lokal/regional nivå.

Behörighet

Kulturgeografi GR (A) minst 22,5 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och övningar. Grupparbeten, redovisningar och diskussioner utifrån olika teman är återkommande inslag. Exkursioner och/eller studiebesök kan förekomma.

Examination

Kursen examineras genom en skriftlig individuell tentamen. Andra examinationsformer som kan tillkomma är muntliga redovisningar, inlämningsuppgifter eller grupparbeten.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Cresswell, Tim & Merriman, Peter
 • Titel: Geographies of Mobilities: Practices, Spaces, Subjects
 • Förlag: Ashgate Publishishing Limited
 • Upplaga: Senaste upplaga
 • Författare/red: Frändberg, Lotta et al
 • Titel: Rörlighetens omvandling. Om resor och vrtuell kommunikation - mönster, drivkrafter, gränser.
 • Ort: Lund
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Rivoli, Pietra
 • Titel: The Travels of a T-shirt in the Global Economy. An Economist Examines the Markets, Power, and Politics of World Trade.
 • Ort: Hoboken, New Jersey
 • Förlag: John Wiley & Sons, Inc
 • Upplaga: Senaste upplagan

Referenslitteratur

 • Författare/red: Gössling, Stefan el al
 • Titel: Sustainable tourism futures: perspectives on systems, restructuring and innovations
 • Ort: New York
 • Förlag: Routledge
 • Upplaga: Senaste upplagan
Kompendier och annat material som förmedlas i samband med kursen tillkommer.
Övrig information
Föreläsningar och övrig undervisning kan komma att ske på engelska.