Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Kulturgeografi GR (B), Regional utveckling och turism, 15 hp

Human Geography BA (B) Regional development and tourism, 15 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: KG034G
Ämne huvudområde: Kulturgeografi
Nivå: Grundnivå
Progression: (B)
Namn (inriktning): Regional utveckling och turism
Högskolepoäng: 15
Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 80%
Naturvetenskap 20%
Ansvarig avdelning: Avdelningen för turismvetenskap och geografi
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2015-09-25
Fastställd: 2015-09-29
Senast ändrad: 2015-09-29
Giltig fr.o.m: 2016-01-01

Syfte

Kursen syftar till att ge fördjupad förståelse för regionala utvecklingsprocesser, med särskilt fokus på den svenska och europeiska regionalpolitiken. Du kommer att under kursen arbeta med aktuella utvecklingsfrågor och få ta del av svenska samt internationella exempel på regional utveckling där turism utgör en viktig del. Med utgångspunkt i aktuell forskning diskuteras centrala begrepp och teorier inom politisk och ekonomisk geografi. Kursen syftar även till att ge fördjupade kunskaper och färdigheter genom projektarbete inom ett för kursen relevant tema.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- Redogöra för och förstå relevanta perspektiv och teoretiska angreppssätt inom regional utveckling med koppling till turism.
- Applicera existerande teori- och begreppsbildning på konkreta fall.
- Visa förståelse för de processer och relationer som påverkar regional utveckling på lokal, nationell och internationell nivå.
- Formulera och använda relevanta sökstrategier för sökning av artiklar där olika vetenskapsteoretiska metoder och synsätt tillämpas.

Innehåll

Ojämn geografisk utveckling kan identifieras på olika nivåer; från det lokala till det globala. Medan vissa dynamiska regioner visar på egenskaper som växande välstånd, stabilt befolkningsunderlag och makt, präglas andra regioner av tillbakagång som kommer till uttryck genom en krympande ekonomi, hög arbetslöshet och minskad befolkning. Denna situation har länge uppmärksammats inom EU och är tydlig inom Sverige och övriga nordiska länder. Till exempel finns en markant skillnad i utveckling mellan storstadsregionerna i de södra delarna av Sverige och de mer sparsamt befolkade regionerna i norr. Turism är ett av de verktyg som används för att hantera stagnation och uppmuntra ekonomisk diversifiering i perifera regionerna.

Kursen behandlar de drivkrafter som leder till upp- och nedgång av regionalt ekonomiskt välstånd. Med fokus på europeiska och nationella sammanhang förklaras de historiska och geografiska mekanismer som leder till ojämn utveckling. Kursen syftar till att besvara bland annat följande frågor: Vilka är de drivkrafter som leder till ojämn regional utveckling? Vilka utmaningar står de urbana respektive de perifera regionerna inför? Vilken roll spelar turismen i ekonomisk omstrukturering?

Kursen är indelad i två block om 7,5 hp vardera. I det första blocket diskuteras ovannämnda frågor samt teorier om regional utveckling. I det andra blocket av kursen gör studenterna ett projektarbete där sökning av relevant litteratur för det valda ämnet ingår. Projektarbetet syftar till ytterligare fördjupning i frågor som till exempel turismens roll i omstruktureringsprocesser, sätt att nyttja en regions historiska jordbruks- eller industribakgrund för turismutveckling etc.

Behörighet

Kulturgeografi GR (A) minst 22,5 hp

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisning sker i form av föreläsningar, gästföreläsningar, seminarier samt innehåller olika inlämnings- och diskussionsuppgifter som redovisas såväl individuellt som i grupp. Handledning i samband med projektarbete.

Projektarbetet ska skrivas i par eller i grupp och i samband med projektarbetet kan delar av kursen läsas på distans. Obligatoriska moment förekommer. Undervisning på engelska kan förekomma.

Deltagande i kursen förutsätter tillgång till dator och internet.

Examination

Kursen examineras genom dels en individuell examination, dels en projektrapport som skrivs i par eller i grupp, seminariediskussioner samt muntliga och skriftliga redovisningar.

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A – E är godkänt, Fx och F är underkänt.

Ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier.

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare: McElroy, J.L.
Artikeltitel: Tourism Development in Small Islands across the World
Tidskrift: Geografiska Annaler
År/Volym/nr/sidor: 2003, 85(4), pp. 231-242

Författare: Prokkola, E.
Artikeltitel: Cross-border regionalization and tourism development at the Swedish-Finnish border "Destination Arctic Circle"
Tidskrift: Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism
År/Volym/nr/sidor: 2007, 7(2), pp. 120-138

Författare: Saarinen, J.
Artikeltitel: The regional economics of tourism in northern Finland: the socioeconomic implications of recent tourism development and future possibilities for regional development
Tidskrift: Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism
År/Volym/nr/sidor: 2003, 3(2), pp. 91-113

Författare/red: Sharpley, R. and Telfer, D.J.
Titel: Tourism and Development: Concepts and Issues
Upplaga: Senaste
Förlag: Channel View Publications

Författare/red: Telfer, D.J. and Sharpley, R.
Titel: Tourism and Development in the Developing World
Upplaga: Senaste
Förlag: Routledge

Referenslitteratur

Författare/red: Hall, C.M. ad Boyd, S.
Titel: Nature based tourism in peripheral areas: development or disaster
Upplaga: Senaste
Förlag: Channel View Publications

Författare/red: Lew, A., Hall, C.M., and Williams, A.
Titel: The Blackwell Companion to Tourism
Upplaga: Senaste
Förlag: Wiley Blackwell

Ytterligare litteratur kan tillkomma.

Övrig information

Kursen ingår i programmet Turism och destinationsutveckling, 180 hp.