Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Kulturgeografi GR (B), Turism ur ett kritiskt samhällsperspektiv, 15 hp

Human Geography BA (B) Critical issues in tourism geography, 15 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: KG035G
Ämne huvudområde: Kulturgeografi
Nivå: Grundnivå
Progression: (B)
Namn (inriktning): Turism ur ett kritiskt samhällsperspektiv
Högskolepoäng: 15
Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 80%
Naturvetenskap 20%
Ansvarig avdelning: Avdelningen för turismvetenskap och geografi
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2015-09-25
Fastställd: 2015-09-29
Senast ändrad: 2015-09-29
Giltig fr.o.m: 2016-01-01

Syfte

Kursens syfte är att ge verktyg för en kritisk analys av turism i form av begrepp, teoretiska perspektiv, förhållningssätt och frågeställningar. Kursen syftar till en fördjupad förståelse för samspelet mellan turism och det samhälleliga sammanhang den är en del av. Kursen syftar även till att ge fördjupade kunskaper och analytiska färdigheter genom ett projektarbete inom ett för kursen relevant tema.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- Redogöra för och förstå relevanta teorier, begrepp och förhållningssätt kopplat till kritiska studier av turism
- Applicera existerande teori- och begreppsbildning på konkreta fall
- Visa förståelse för att olika perspektiv och teoretiska angreppssätt har betydelse för hur turism förstås och beskrivs
- Formulera och använda relevanta sökstrategier för sökning av artiklar där olika vetenskapsteoretiska metoder och synsätt tillämpas

Innehåll

Turismen är idag en världsomfattande företeelse som ofta beskrivs som en av världens mest växande näringar och stora förhoppningar finns i regioner och länder, särskilt i utvecklingsländer, om att turism ska skapa utveckling och tillväxt. Det finns dock anledningar att titta närmare på vilken roll turism har i ojämlika ekonomiska och sociala förhållanden. Turism är en del av större sociala, ekonomiska, politiska, ekologiska och kulturella processer och i den här kursen tränas du att diskutera, analysera och kritiskt granska turism som samhälleligt fenomen. Med en global utgångspunkt bidrar kursen till en fördjupad förståelse för turismens drivkrafter och konsekvenser.

Kursen är indelad i två block om 7,5 hp vardera. Under det första blocket problematiseras turism utifrån olika teoretiska perspektiv, begrepp och förhållningssätt. Under det andra blocket fördjupar studenterna sina kunskaper genom ett projektarbete där sökning av relevant litteratur för det valda ämnet ingår. Projektarbetet relaterar till teman som kursen tar upp och ger en möjlighet att studera någon del av turismen med tydliga teoretiska perspektiv som utgångspunkt.

Exempel på teman som kursen tar upp är rättvisa, miljöförändringar, tillgänglighet, autenticitet och kommersialisering av natur samt att kursen problematiserar voluntärturism, pro-poor-tourism, ekoturism, sexturism, safariturism och all-inclusiveturism. Studenten kan välja att fördjupa sig i olika teoretiska perspektiv för att analysera turism, såsom exempelvis kritisk analys, centrum/periferi, politisk ekologi eller beroendeteori.

Behörighet

Kulturgeografi GR (A) minst 22,5 hp

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisning sker i form av föreläsningar, gästföreläsningar, seminarier samt innehåller olika inlämnings- och diskussionsuppgifter som redovisas såväl individuellt som i grupp. Handledning i samband med projektarbete.

Projektarbetet ska skrivas i par eller i grupp och i samband med projektarbetet kan delar av kursen läsas på distans. Obligatoriska moment förekommer. Undervisning på engelska kan förekomma.

Deltagande i kursen förutsätter tillgång till dator och Internet.

Examination

Kursen examineras genom dels en individuell examination, dels en projektrapport som skrivs i par eller i grupp, seminariediskussioner samt muntliga och skriftliga redovisningar.

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A – E är godkänt, Fx och F är underkänt.

Ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier.

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Red. Josefina Syssner (red)
Titel: Perspektiv på turism och resande
Upplaga: Senaste
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Tesfahuny, Mekonnen & Schough, Katarina
Titel: Det globala reseprivilegiet
Upplaga: Senaste
Förlag: Sekel Bokförlag

Referenslitteratur

Författare/red: Hall, C, Michael & Lew, Alan,
Titel: Understanding and Managing Tourism Impacts: an integrated approach
Upplaga: Senaste
Förlag: Routledge
Kommentar: Valda delar

Författare/red: Hannam, Kevin & Knox, Dan
Titel: Understanding Tourism. A Critical Introduction
Upplaga: Senaste
Förlag: Sage Publication
Kommentar: Valda delar

Författare/red: Red. Spenceley, Anna
Titel: Responsible Tourism. Critical Issues for Conservation and Development
Upplaga: Senaste
Förlag: Earthscan

Författare/red: Stroma Cole and Nigel Morgan
Titel: Tourism and Inequality: problems and prospects
Upplaga: Senaste
Förlag: CABI
Kommentar: Valda delar/kapitel

Ytterligare litteratur kan tillkomma.

Övrig information

Kursen ingår i programmet Turism och destinationsutveckling, 180hp.