Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Kulturgeografi GR (B), Turismens arbetsmarknad och arbetsliv, 15 hp

Human Geography BA (B) Understanding tourism labour markets, 15 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: KG036G
Ämne huvudområde: Kulturgeografi
Nivå: Grundnivå
Progression: (B)
Namn (inriktning): Turismens arbetsmarknad och arbetsliv
Högskolepoäng: 15
Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 80%
Naturvetenskap 20%
Ansvarig avdelning: Avdelningen för turismvetenskap och geografi
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2015-09-25
Fastställd: 2015-09-29
Senast ändrad: 2015-09-29
Giltig fr.o.m: 2016-01-01

Syfte

Kursen syftar till att ge en fördjupad förståelse för de processer och sociala relationer som formar turismens arbetsmarknad och arbetsliv, i Sverige och internationellt. Kursen syftar vidare till att ge en överblick över teorier, begrepp och frågeställningar rörande turismens arbetsliv och arbetsmarknad utifrån ett akademiskt perspektiv och praktikerperspektiv. Kursen syftar även till att ge fördjupad kunskap och färdigheter genom ett projektarbete inom ett för kursen relevant tema.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- Visa förståelse för och diskutera de processer och relationer som formar turismens arbetsmarknad och arbetsliv
- Redogöra för och diskutera relevanta teorier och begrepp
- Relatera och diskutera begrepp och teorier i förhållande till varandra
- Applicera existerande teori- och begreppsbildning på konkreta fall
- Visa förståelse för att olika perspektiv, teoretiska och metodologiska angreppssätt har betydelse för hur verkligheten förstås och beskrivs
- Formulera och använda relevanta sökstrategier för sökning av artiklar där olika vetenskapsteoretiska metoder och synsätt tillämpas

Innehåll

Turismens arbetsliv kan å ena sidan beskrivas som äventyrligt och stimulerande, något som till exempel attraherar socialt begåvade människor och livsstilsentreprenörer. Å andra sidan har branschen jämförelsevis låga löner, hög personalomsättning och otydliga karriärvägar. Många av de arbetstillfällen som erbjuds är tillfälliga, och den fackliga anslutningsgraden är låg. Turismnäringen sysselsätter i synnerhet unga, invandrare samt kvinnor. Samtidigt som turismkonsumenterna reser över allt längre avstånd, sker en motsvarande internationalisering av turismens arbetsmarknad. Denna internationalisering är emellertid inte jämnt fördelad utan har sin egen sociala geografi, med ett centrum och en periferi. Kursen granskar och problematiserar dessa olika bilder av turismens arbetsliv och arbetsmarknad utifrån både arbetsgivarens och arbetstagarens perspektiv. Under kursen arbetar vi med olika geografiska skalnivåer - från den internationella nivån, vidare till destinationsnivå, organisationsnivå, arbetsplatsen och individen för att försöka förstå länkarna och samspelet mellan dessa. Särskild uppmärksamhet ägnas åt att analysera betydelsen av genus, klass och etnicitet för arbetsdelningen på turismens arbetsmarknad.

Kursen är indelad i två block om 7,5 hp vardera. Det första blocket ger en överblick gällande frågor med relevans för både akademi, arbetsmarknadens parter, destinationsbolagen med flera aktörer. Under det andra blocket gör studenterna ett projektarbete där sökning av relevant litteratur för det valda ämnet ingår och fördjupar sig inom olika teman, exempelvis: rekrytering, kompetensförsörjning och företagsutveckling, arbetsmiljö och hälsa, arbetsvillkor, arbetsmigration och arbetskraftsrörlighet, arbetsdelning med flera.

Behörighet

Kulturgeografi GR (A) minst 22,5 hp

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisning sker i form av föreläsningar, gästföreläsningar, seminarier samt innehåller olika inlämnings- och diskussionsuppgifter som redovisas såväl individuellt som i grupp. Handledning i samband med projektarbete.

Projektarbetet ska skrivas i par eller i grupp och i samband med projektarbetet kan delar av kursen läsas på distans. Obligatoriska moment förekommer. Undervisning på engelska kan förekomma.

Deltagande i kursen förutsätter tillgång till dator och internet.

Examination

Kursen examineras genom dels en individuell examination, dels en projektrapport som skrivs i par eller i grupp, seminariediskussioner samt muntliga och skriftliga redovisningar.

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A – E är godkänt, Fx och F är underkänt.

Ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier.

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare: Adele Ladkin
Artikeltitel: Exploring Tourism Labor
Tidskrift: Annals of Tourism Research
År/Volym/nr/sidor: 2011 38 (3): 1135-1155

Författare: Chris Cooper
Artikeltitel: Knowledge Management and Tourism
Tidskrift: Annals of Tourism Research
År/Volym/nr/sidor: 2006 33 (1): 47-64

Författare: Gareth Shaw & Alan Williams.
Artikeltitel: Knowledge transfer and management in tourism organisations: An emerging research agenda
Tidskrift: Tourism Management
År/Volym/nr/sidor: 2009 30: 325-335

Författare: Hall, E
Artikeltitel: Smiling, Deferring, and Flirting: Doing Gender by Giving 'Good Service'
Tidskrift: Work and Occupations
År/Volym/nr/sidor: 1993 20 (4): 452-471

Författare: Linda McDowell, Adina Batnitzky, Sara Dyer
Artikeltitel: Division, Segmentation, and Interpellation: The Embodied Labors of Migrant Workers in a Greater London Hotel
Tidskrift: Economic Geography
År/Volym/nr/sidor: 2007 83 (1): 1-25

Författare: Nathan Uriely
Artikeltitel: 'Travelling Workers' and 'Working Tourists': Variations across the Interaction between Work and Tourism
Tidskrift: International Journal of Tourism Research
År/Volym/nr/sidor: 2001 3: 1-8

Författare/red: Noel Castree, Neil M. Coe, Kevin Ward & Michael Samers
Titel: Spaces of Work. Global Capitalism and Geographies of labour
Upplaga: Senaste
Förlag: Sage Publications
Kommentar: Huvudbok

Författare: Raoul V. Bianchi
Artikeltitel: Migrant Tourist-Workers: Exploring the 'Contact Zones' of Post-industrial Tourism
Tidskrift: Current Issues in Tourism
År/Volym/nr/sidor: 2000 3(2): 107-137

Författare: Susan Ainsworth & Alice Purss
Artikeltitel: Same time, next year? Human resource management and seasonal workers
Tidskrift: Human resource management
År/Volym/nr/sidor: 2009, 38 (3): 217-235

Författare: Tara Duncan, David G. Scott & Tom Baum
Artikeltitel: The Mobilities of Hospitality Work: An Exploration of Issues and Debates
Tidskrift: Annals of Tourism Research
År/Volym/nr/sidor: 2013 41: 1-19

Ytterligare litteratur kan tillkomma. Följande titlar inkluderas också i litteraturlistan (utöver de som listats längre ned):

- Chris Warhurst & Dennis Nickson (2009).
’ Who’s Got the Look?’ Emotional, Aesthetic and Sexualised Labour in Interactive services. Gender, Work & Organization 16 (3): 385-404.

- William C. Terry (2014). "The perfect worker: discursive makings of Filipinos in the workplace hierarchy of the globalized cruise industry". Social & Cultural Geography 15(1): 73-93.

- Kristina Zampoukos & Dimitri Ioannides (2011). "The tourism labour conundrum: agenda for new research in the geography of hospitality workers". Hospitality & Society 1(1): 25-45.

Och som referenslitteratur även följande boktitlar:

- Linda McDowell (senaste upplagan). Working Bodies: Interactive Service Employment and Workplace Identities. Wiley-Blackwell.

- David Jordhus-Lier & Anders Underthun (2014). A Hospitable World? Organising work
and workers in hotels and tourist resorts. Routledge: London and New York.

- Michael Riley, Adele Ladkin & Edit Szivas (senaste upplagan). Tourism Employment: Analysis and Planning. Channel View Publications.

Övrig information

Kursen ingår i programmet Turism och destinationsutveckling, 180hp.