Kursplan för Kulturgeografi GR (B), Turismens arbetsmarknad och arbetsliv, 15 hp

Human Geography BA (B) Understanding tourism labour markets, 15 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: KG036G
 • Ämne huvudområde: Kulturgeografi
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (B)
 • Namn (inriktning): Turismens arbetsmarknad och arbetsliv
 • Högskolepoäng: 15
 • Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 80%, Naturvetenskap 20%
 • Ansvarig institution: Ekonomi, geografi, juridik och turism
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2015-09-25
 • Fastställd: 2015-09-29
 • Senast ändrad: 2018-04-13
 • Giltig fr.o.m: 2018-04-30

Syfte

Kursen syftar till att ge en fördjupad förståelse för de processer och sociala relationer som formar turismens arbetsmarknad och arbetsliv, i Sverige och internationellt. Kursen syftar vidare till att ge en överblick över teorier, begrepp och frågeställningar rörande turismens arbetsliv och arbetsmarknad utifrån ett akademiskt perspektiv och praktikerperspektiv. Kursen syftar även till att ge fördjupad kunskap och färdigheter genom ett projektarbete inom ett för kursen relevant tema.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- Visa förståelse för och diskutera de processer och relationer som formar turismens arbetsmarknad och arbetsliv
- Redogöra för och diskutera relevanta teorier och begrepp
- Relatera och diskutera begrepp och teorier i förhållande till varandra
- Applicera existerande teori- och begreppsbildning på konkreta fall
- Visa förståelse för att olika perspektiv, teoretiska och metodologiska angreppssätt har betydelse för hur verkligheten förstås och beskrivs

Innehåll

Turismens arbetsliv kan å ena sidan beskrivas som äventyrligt och stimulerande, något som till exempel attraherar socialt begåvade människor och livsstilsentreprenörer. Å andra sidan har branschen jämförelsevis låga löner, hög personalomsättning och otydliga karriärvägar. Många av de arbetstillfällen som erbjuds är tillfälliga, och den fackliga anslutningsgraden är låg. Turismnäringen sysselsätter i synnerhet unga, invandrare samt kvinnor. Samtidigt som turismkonsumenterna reser över allt längre avstånd, sker en motsvarande internationalisering av turismens arbetsmarknad. Denna internationalisering är emellertid inte jämnt fördelad utan har sin egen sociala geografi, med ett centrum och en periferi. Kursen granskar och problematiserar dessa olika bilder av turismens arbetsliv och arbetsmarknad utifrån både arbetsgivarens och arbetstagarens perspektiv. Under kursen arbetar vi med olika geografiska skalnivåer - från den internationella nivån, vidare till destinationsnivå, organisationsnivå, arbetsplatsen och individen för att försöka förstå länkarna och samspelet mellan dessa. Särskild uppmärksamhet ägnas åt att analysera betydelsen av genus, klass och etnicitet för arbetsdelningen på turismens arbetsmarknad.

Kursen är indelad i två block om 7,5 hp vardera. Det första blocket ger en överblick gällande frågor med relevans för både akademi, arbetsmarknadens parter, destinationsbolagen med flera aktörer. Under det andra blocket gör studenterna ett projektarbete där sökning av relevant litteratur för det valda ämnet ingår och fördjupar sig inom olika teman, exempelvis: rekrytering, kompetensförsörjning och företagsutveckling, arbetsmiljö och hälsa, arbetsvillkor, arbetsmigration och arbetskraftsrörlighet, arbetsdelning med flera.

Behörighet

Kulturgeografi GR (A) minst 22,5hp inkl. kursen KG030G (A) Vetenskapligt arbetssätt och undersökningsmetodik 7.5hp eller annan kulturgeografisk metodkurs om minst 7.5hp, alternativt Kulturgeografi GR (A) minst 22,5hp samt samhällsvetenskaplig metodkurs om minst 7,5 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisning sker i form av föreläsningar, gästföreläsningar, seminarier samt innehåller olika inlämnings- och diskussionsuppgifter som redovisas såväl individuellt som i grupp. Handledning i samband med projektarbete.

Projektarbetet ska skrivas i par eller i grupp och i samband med projektarbetet kan delar av kursen läsas på distans. Obligatoriska moment förekommer. Undervisning på engelska kan förekomma.

Deltagande i kursen förutsätter tillgång till dator och internet.

Examination

0010: Hemtentamen, 7,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

0011: Projektarbete, 7,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

0012: Seminarier samt övningar, 0,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

0013: Seminarier samt övningar, 0,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Kursen examineras genom dels en individuell examination, dels en projektrapport som skrivs i par eller i grupp, seminariediskussioner samt muntliga och skriftliga redovisningar. Vid hemtentamen eller annan skriftlig inlämning kan en kompletterande muntlig redovisning begäras av läraren för att studenten ska visa erforderliga kunskaper. Detta för att säkerställa att studenten är den faktiska avsändaren och författaren av det skriftliga arbetet.

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A – E är godkänt, Fx och F är underkänt.

Ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier.

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Noel Castree, Neil M. Coe, Kevin Ward & Michael Samers
 • Titel: Spaces of Work. Global Capitalism and Geographies of labour
 • Förlag: Sage Publications
 • Upplaga: Senaste
 • Kommentar: Huvudbok

Referenslitteratur

 • Författare/red: Linda McDowell
 • Titel: Working Bodies: Interactive Service Employment and Workplace Identities
 • Förlag: Wiley-Blackwell
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Michael Riley, Adele Ladkin & Edit Szivas
 • Titel: Tourism Employment: Analysis and Planning
 • Förlag: Channel View Publications
 • Upplaga: Senaste upplagan
Ytterligare litteratur kan tillkomma.
Övrig information
Kursen ingår i programmet Turism och destinationsutveckling, 180hp.