Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Kulturgeografi GR (C), Arbete i utvecklings- och forskningsprojekt, 7,5 hp

Human Geography Ba (C), Research and professional development project, 7,5 credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: KG040G
Ämne huvudområde: Kulturgeografi
Nivå: Grundnivå
Progression: (C)
Namn (inriktning): Arbete i utvecklings- och forskningsprojekt
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G2F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar minst 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Ansvarig avdelning: Turismvetenskap och geografi
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Fastställd: 2016-09-09
Senast ändrad: 2016-09-09
Giltig fr.o.m: 2017-01-16

Syfte

Syftet med kursen är att erbjuda fördjupade teoretiska och metodologiska kunskaper som anknyter till utvecklings- och forskningsrelaterat arbete i ämnet kulturgeografi. Kursen avser också att stimulera till ett kritiskt reflektivt tänkande och analytisk förmåga kring teori och metod. Detta sker genom att få inblick i ett eller flera forskningsrelaterade projekt med koppling till kulturgeografiska frågor. Studenten får ta del av hur ett sådant projekt skapas, utvecklas, insamling av data samt hur resultaten sedan analyseras och presenteras.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

• Förstå, planera och genomföra ett självständigt arbete utifrån en vetenskaplig problemformulering.
• Förklara och kritiskt bearbeta olika vetenskapsteoretiska perspektiv inom kulturgeografi.
• Använda och motivera val av metod och tekniker utifrån en vald problemställning.
• Sammanfatta och förklara olika metoders styrkor och svagheter.

Innehåll

Genom ett eller flera forskningsrelaterade projekt får studenten teoretiska och metodologiska kunskaper. Studenten ska formulera en möjlig problemställning för ett framtida självständigt arbete och till detta koppla vetenskapsteori och relevanta metoder. Detta sker genom att inom kursen skriva en plan för ett självständigt arbete, där studentens val och bearbetning av relevant litteratur står i centrum.

Behörighet

Kulturgeografi GR (A) 30 hp inklusive 7,5hp vetenskaplig metod eller Kulturgeografi GR (A) 30 hp samt 7,5 hp vetenskaplig metod i annat samhällsvetenskapligt ämne. Kulturgeografi GR (B) 30 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen består av att möta och skapa dialog med företrädare för ett eller flera forskningsrelaterade projekt, föreläsningar och seminarier, grupparbeten, samt handledning av arbetet med planen för självständigt arbete. Obligatorisk närvaro krävs vid examinerande tillfällen.

Examination

Aktivt deltagande vid seminarier samt muntliga och skriftliga redovisningar individuellt och i grupp.

Ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier.

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Andersen, Ib
Titel: Den uppenbara verkligheten. Val av samhällsvetenskaplig metod.
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Anderssen, Heine & Kaspersen, Lars Bo (red.)
Titel: Klassisk och modern samhällsteori
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur
Kommentar: Valda delar av boken

Författare/red: Björklund, Maria & Paulsson, Ulf
Titel: Seminarieboken - att skriva, presentera och opponera
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Bryman, Alan
Titel: Samhällsvetenskapliga metoder
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Liber

Författare/red: Djurfeldt, Göran, Larsson, Rolf & Stjärnhagen, Ola
Titel: Statistisk verktygslåda – samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur

Referenslitteratur

Författare/red: Aakvaag, Gunnar
Titel: Modern sociologisk teori
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Ekengren, Anne-Marie & Hinnfors, Jonas
Titel: Uppsatshandbok. Hur du lyckas med din uppsats
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Flowerdew, Robin & Martin, David (red.)
Titel: Methods in human geography
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Prentice Hall

Författare/red: Tonquist, Bo
Titel: Projektledning
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Bonnier utbildning

Författare/red: Wahlgren Lars
Titel: SPSS steg för steg
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur

Vetenskapliga artiklar och annat material tillkommer. Övrig litteratur bestäms även av studenten i samråd med kursansvarig.

Övrig information

Kursen ges som en del av programmet Turism och destinationsutveckling, 180 hp (credits), där samläsning med Turismvetenskap GR (C) kan förekomma. Undervisning kan förekomma på engelska.