Kursplan

Kursplan för Kulturgeografi GR (C), Litteraturfördjupning, 7,5 hp

Human Geography Ba (C), Review of the Literature, 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: KG041G
 • Ämne huvudområde: Kulturgeografi
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (C)
 • Namn (inriktning): Litteraturfördjupning
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G2F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar minst 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Naturvetenskap 20%
 • Ansvarig institution: Ekonomi, geografi, juridik och turism
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 0001-01-01
 • Fastställd: 2018-09-24
 • Senast ändrad: 2019-09-18
 • Giltig fr.o.m: 2020-01-15

Syfte

Syftet med kursen är att ge fördjupade kunskaper i samhällsvetenskaplig teoribildning, centrala begrepp och utgångspunkter. Kursen syftar också till att ge förståelse för kulturgeografisk teoribildning. Därutöver syftar kursen till att ge utrymme för fördjupade litteraturstudier inom kulturgeografi med anknytning till ett valt ämnesområde för kommande självständiga arbete. Vidare syftar kursen till att ge studenten möjlighet att öva på bearbetning av teori, analys och syntes, skrivteknik och språklig förmåga. Detta för att förbereda studenten inför vetenskapligt skrivande av självständigt arbete inom kulturgeografi.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

• Visa på fördjupad förståelse för kulturgeografisk ämnesutveckling och teoribildning.
• Uppvisa språklig förmåga och skrivtekniska färdigheter.
• Ha kännedom om och analysera relevant forskning och teori inom valt ämnesområde kopplat till kulturgeografi.
• Självständigt formulera en plan för ett självständigt arbete med en tydlig kulturgeografisk ansats.

Innehåll

Kursen ger en orientering i samhällsvetenskapens klassiska teoribildningar och samhällsteorins centrala begrepp och utgångspunkter. Särskild tonvikt läggs vid kulturgeografisk ämnestradition och teoriutveckling. På kursen får studenten med stöd av handledning identifiera relevant kulturgeografisk litteratur kopplat till turism och ett valt ämnesområde för ett självständigt arbete. Studenten övar på att bearbeta litteratur, teorier och begrepp genom att ta fram en plan för ett självständigt arbete.

Behörighet

Kulturgeografi GR (A) 30 hp inklusive 7,5hp vetenskaplig metod eller Kulturgeografi GR (A) 30 hp samt 7,5 hp vetenskaplig metod i annat samhällsvetenskapligt ämne. Kulturgeografi GR (B) 30 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisning sker i form av föreläsningar, seminarier, grupparbeten samt handledning av arbetet med planen för ett självständigt arbete. Undervisning kan förekomma på engelska.

Examination

Examinationen sker genom aktivt deltagande vid obligatoriska seminarier, en skriftlig individuell uppgift samt en skriftlig uppgift i grupp med muntlig redovisning. Vid skriftlig inlämning kan en kompletterande muntlig redovisning begäras av läraren för säkerställa att studenten är den faktiska avsändaren och författaren av det skriftliga arbetet.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Referenslitteratur

 • Författare/red: Aakvaag, Gunnar
 • Titel: Modern sociologisk teori
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Andersen, Ib
 • Titel: Den uppenbara verkligheten. Val av samhällsvetenskaplig metod
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Bryman, Alan
 • Titel: Samhällsvetenskapliga metoder
 • Förlag: Liber
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Ekengren, Anne-Marie & Hinnfors, Jonas
 • Titel: Uppsatshandbok. Hur du lyckas med din uppsats
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Anderssen, Heine & Kaspersen, Lars Bo (red.)
 • Titel: Klassisk och modern samhällsteori
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Björklund, Maria & Paulsson, Ulf
 • Titel: Seminarieboken - att skriva, presentera och opponera
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Cresswell, Tim
 • Titel: Geographic Thought – a critical introduction
 • Förlag: Wiley-Blackwell
 • Kommentar: Valda delar av boken
Vetenskapliga artiklar och annat material tillkommer samt övrig litteratur, som bestäms av studenten i samråd med kursansvarig/handledare med hänsyn till valt ämnesområde.
Övrig information
Kursen ges som en del av programmet Turism och destinationsutveckling, 180 hp (credits), där samläsning med Turismvetenskap GR (C) kan förekomma.

Kursbevis, tillgodoräknanden, överklaganden m.m regleras i Högskoleförordningen.