Kulturgeografi GR (C), Självständigt arbete, 15 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

Det går bra att skriva ut en kursplan direkt från webbsidan genom att använda kortkommandot ctrl+P. Det går då även att spara planen som en PDF.

 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.


Kursplan för:

Kulturgeografi GR (C), Självständigt arbete, 15 hp

Human Geography BA (C), Independent Project, 15 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: KG043G
 • Ämne huvudområde: Kulturgeografi
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (C)
 • Namn (inriktning): Självständigt arbete
 • Högskolepoäng: 15
 • Fördjupning vs. Examen: G2E - Kursen ligger på grundnivå och fordrar minst 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav samt innehåller examensarbete för kandidatexamen.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 80%, Naturvetenskap 20%
 • Ansvarig institution: Ekonomi, geografi, juridik och turism
 • Fastställd: 2019-11-27
 • Senast ändrad: 2019-11-27
 • Giltig fr.o.m: 2020-01-15

Syfte

Kursen erbjuder praktisk erfarenhet av samhällsvetenskaplig kunskapsproduktion och vetenskapligt skrivande genom teoretiska och empiriska studier. Detta i syfte att utveckla studentens vetenskapliga mognad, stringens, kreativitet och språkliga färdigheter, samt ge fördjupade kunskaper inom kulturgeografi. Detta sker genom att skriva ett självständigt arbete.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
• Uppvisa förmåga att relatera och kritiskt förhålla sig till kunskaper och insikter från avancerad vetenskaplig litteratur.
• Motivera och planera olika sätt att samla in, bearbeta och analysera data.
• Uppvisa språklig förmåga och skrivtekniska färdigheter.
• Uppvisa en hög grad av kreativitet, självständighet och mognad.
• Diskutera forskningsetiska överväganden.
• På ett strukturerat och konstruktivt sätt försvara sitt självständiga arbete samt kritisera och ge återkoppling på andra studenters skriftliga arbeten.

Innehåll

Kursen kretsar kring studentens arbete med ett fördjupningsarbete inom ett valt problemområde. Resultaten presenteras i ett skriftligt självständigt arbete.

Behörighet

Kulturgeografi GR (A) 30 hp inklusive 7,5 hp vetenskaplig metod eller Kulturgeografi GR (A) 30 hp samt 7,5 hp vetenskaplig metod i annat samhällsvetenskapligt ämne. Kulturgeografi GR (B) 30 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursen genomförs i form av förberedande seminarier, fortlöpande handledning och slutseminarier. Obligatorisk närvaro krävs vid examinerande tillfällen.

Examination

0010: Examination, 15,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Aktivt deltagande i slutseminarier, offentligt försvar av eget självständigt arbete, opposition av ett annat arbete inom kursen och deltagande i diskussioner i samband med försvar och opposition av andras arbeten. Det självständiga arbetet kan skrivas tillsammans med högst en medförfattare. Vid hemtentamen eller annan skriftlig inlämning kan en kompletterande muntlig redovisning begäras av läraren för att studenten ska visa erforderliga kunskaper. Detta för att säkerställa att studenten är den faktiska avsändaren och författaren av det skriftliga arbetet.

Betygskriterier:
För att erhålla betyget G (godkänt) krävs att lärandemålen för kursen är uppfyllda.
För att erhålla betyget U (underkänt) är lärandemålen för kursen inte uppfyllda.
För att erhålla betyget VG (väl godkänt) krävs att lärandemålen för kursen är väl uppfyllda.


Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

Kursen ges som en del av programmet Turism och destinationsutveckling, 180 hp (credits), där samläsning med
Turismvetenskap GR (C) kan förekomma. Undervisning kan förekomma på engelska.

Kursbevis, tillgodoräknanden, överklaganden m.m regleras i Högskoleförordningen.

Kursen kan inte ingå i samma examen som kurs med kurskod KG042G.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Björklund, Maria & Paulsson, Ulf
 • Titel: Seminarieboken - att skriva, presentera och opponera
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Författare/red: Ekengren, Anne-Marie & Hinnfors, Jonas
 • Titel: Uppsatshandbok. Hur du lyckas med din uppsats
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur

Övrig litteratur bestäms av studenten i samråd med handledare och med hänsyn till studentens självständiga arbete.

Sidan uppdaterades 2022-04-22