Kulturgeografi GR (C), Vetenskapligt arbetssätt och undersökningsmetodik II, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

Det går bra att skriva ut en kursplan direkt från webbsidan genom att använda kortkommandot ctrl+P. Det går då även att spara planen som en PDF.

 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.


Kursplan för:

Kulturgeografi GR (C), Vetenskapligt arbetssätt och undersökningsmetodik II, 7,5 hp

Human Geography Ba (C), Scientific and Research Methods II, 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: KG045G
 • Ämne huvudområde: Kulturgeografi
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (C)
 • Namn (inriktning): Vetenskapligt arbetssätt och undersökningsmetodik II
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G2F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar minst 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 80%, Naturvetenskap 20%
 • Ansvarig institution: Ekonomi, geografi, juridik och turism
 • Fastställd: 2018-09-24
 • Senast ändrad: 2019-09-18
 • Giltig fr.o.m: 2020-01-15

Syfte

Syftet med kursen är att fördjupa kunskapen om vetenskapligt arbetssätt och undersökningsmetodik samt att förstå praktiska och teoretiska problem inom kulturgeografi. Kursen avser att stimulera till kritiskt reflexivt tänkande och analytisk förmåga kopplat till problemställningar, metod och vetenskapsteori. Detta sker genom att granska och värdera undersökningar, rapporter och forskningsprojekt med koppling till kulturgeografiska frågor samt själv identifiera och skriva samt presentera ett förslag till problemställning och forskningsdesign för ett självständigt arbete. Kursen syftar därför också till att ge praktisk övning med fokus på förberedelser inför ett kommande självständigt arbete.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

• Förstå och planera ett självständigt arbete utifrån en vetenskaplig problemformulering.
• Förklara och kritiskt bearbeta olika vetenskapsteoretiska perspektiv inom kulturgeografi och hur dessa relaterar till olika undersökningsmetodiker.
• Använda och motivera val av undersökningsmetodik inom kulturgeografi utifrån en självständigt formulerad problemställning.
• Sammanfatta, förklara och värdera styrkor och svagheter i olika undersökningsmetodiker.

Innehåll

På kursen får studenten repetition och fördjupning inom vetenskapsteori och undersökningsmetodik som bygger vidare på kursen Vetenskapligt arbetssätt och undersökningsmetodik KG030G. Studenten introduceras till olika exempel på forskningsprojekt, undersökningar, rapporter och analyser samt ges möjlighet att förstå, bearbeta och värdera dessa. Kursens huvudsakliga fokus är att självständigt formulera en problemställning för en vetenskaplig undersökning samt till detta föreslå en undersökningsmetodik. I kursens praktiska delar får studenten öva på olika undersökningsmetodiker. Här läggs stor vikt vid hur val av undersökningsmetodik relaterar till såväl problemformulering som vetenskapsteoretiska utgångspunkter.

Behörighet

Kulturgeografi GR (A) 30 hp inklusive 7,5 hp vetenskaplig metod eller Kulturgeografi GR (A) 30 hp samt 7,5 hp vetenskaplig metod i annat samhällsvetenskapligt ämne. Kulturgeografi GR (B) 30 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, enskilt arbete och grupparbeten samt handledning. Obligatorisk närvaro krävs vid examinerande tillfällen.

Examination

0020: Labb + redovisning, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

0021: Skriftlig individuell tentamen, 1,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

0022: Seminarier, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

0023: Skriftligt PM grupp, 3,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Kursen examineras genom skriftlig uppgift i grupp, laboration samt muntlig redovisning i grupp, aktivt deltagande vid seminarium, samt individuell skriftlig tentamen. Vid hemtentamen eller annan skriftlig inlämning kan en kompletterande muntlig redovisning begäras av läraren för att studenten ska visa erforderliga kunskaper. Detta för att säkerställa att studenten är den faktiska avsändaren och författaren av det skriftliga arbetet.

Ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier.

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

Kursen ges som en del av programmet Turism och destinationsutveckling, 180 hp (credits), där samläsning med Turismvetenskap GR (C) kan förekomma. Undervisning kan förekomma på engelska.

Kursbevis, tillgodoräknanden, överklaganden m.m regleras i Högskoleförordningen.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Alvehus, Johan
 • Titel: Problemformulering
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Författare/red: Bryman, Alan
 • Titel: Samhällsvetenskapliga metoder
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Liber
 • Kommentar: Valda delar av boken.
 • Författare/red: Djurfeldt, Göran, Larsson, Rolf & Stjärnhagen, Ola
 • Titel: Statistisk verktygslåda – samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Författare/red: Sohlberg, Peter & Sohlberg, Britt-Marie
 • Titel: Kunskapens former: Vetenskapsteori och forskningsmetod
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Liber
 • Författare/red: Wahlgren Lars
 • Titel: SPSS steg för steg
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur

Referenslitteratur

 • Författare/red: Björklund, Maria & Paulsson, Ulf
 • Titel: Seminarieboken - att skriva, presentera och opponera
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Författare/red: Ekengren, Anne-Marie & Hinnfors, Jonas
 • Titel: Uppsatshandbok. Hur du lyckas med din uppsats
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Författare/red: Hay, Ian
 • Titel: Qualitative Research Methods in Human Geography
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: CABI
 • Författare/red: Lindstedt, Inger
 • Titel: Forskningens hantverk
 • Upplaga: Sensate upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Författare/red: Thurén, Torsten
 • Titel: Vetenskapsteori för nybörjare
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Liber

Vetenskapliga artiklar och annat material tillkommer. Övrig litteratur bestäms även av studenten i samråd med kursansvarig.

Sidan uppdaterades 2020-05-06