Kursplan

Kursplan för Nationalekonomi AV, 30 hp

Economics MA, 30 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: NA008A
 • Ämne huvudområde: Nationalekonomi
 • Nivå: Avancerad
 • Högskolepoäng: 30
 • Fördjupning vs. Examen: A1E - Kursen ligger på avancerad nivå och innehåller examensarbete för magisterexamen.
 • Utbildningsområde: Naturvetenskap 20%
 • Ansvarig institution: Ekonomi, geografi, juridik och turism
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2006-09-30
 • Fastställd: 2009-10-22
 • Senast ändrad: 2013-08-26
 • Giltig fr.o.m: 2013-09-02

Syfte

Kursens syfte är att ge fördjupade kunskaper i nationalekonomisk teori och tillhörande metoder som kommer till användning i ekonomisk analys. Därvid syftar kursen också till att öka förmågan att med ekonomiska modeller kritiskt analysera olika ekonomiska problem och frågeställningar.

Lärandemål

Kunskap och förståelse:
Studenten skall visa kunskap och förståelse för det som ingår i kursen, inbegripet fördjupande metodkunskap inom kursens ram samt dess orientering av aktuella forskningsfrågor. Med fördjupad metodkunskap avses att studenten skall på denna nivå tydligt kunna visa hur grundläggande samband härleds från ett logiskt resonemang och hur resultatet varierar avseende olika förutsättningar i analysen. För denna avancerade nivå är kunskapskraven högre än grundläggande nivå, också när det gäller det redovisade resultat på det självständiga arbetet.

Färdighet och förmåga:
Studenten skall visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt med adekvata metoder självständigt genomföra kvalificerade uppgifter inom kursens problemområde samt därefter presentera dessa i ett sammanhang som även omfattar ekonomisk-politiska aspekter tas med i analysen. I nationalekonomin är begreppet modell oftast en matematisk strukturerad struktur av det problem som skall presenteras. Studenten skall kunna behärska denna teknik i dess grundläggande former och även anpassa denna teknik och modeller till de sammanhang de används. Studenten skall vidare i ett eget arbete visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med andra. Arbetet skall på denna avancerade nivå klart visa problemlösningskompetens eller originalitet inom ämnet nationalekonomi.

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
Det vetenskapliga område som studeras omfattar olika värderingar och förhållningssätt.
Studenten skall visa insikt om kunskapsområdets möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och hur detta kan användas i olika sammanhang.

Innehåll

Följande delmoment ingår i kursen:
1. Internationella finansmarknader, 7,5 hp
Makroekonomisk politik studeras utifrån centralbankers agerande på den internationella valutamarknaden, penning- och finanspolitikens funktionssätt och konsekvenserna av olika former av internationell ekonomisk-politisk samordning. Kursens huvudtema är därvid att gå igenom grundläggande teorier och relatera dessa till empiriska studier.

2. Avancerad Mikroekonomi, 7,5 hp
Kursen presenterar ekonomiska jämviktssystem, inkluderande programmeringsmodeller (linjära och kvadratiska) och den numeriska allmänna jämviktsmodellen (CGE). Kursen är fokuserad på tillämpningar av dessa modeller. Vidare, betonar kursen betydelsen av avveckling i form av kapital (disinvestment) genom presentationen av en jämviktsmodell över omvandlingens betydelse. Slutligen fokuseras analysen till globaliseringsprocessen inom produktionssystemet.

3. Självständigt arbete/Uppsats, 15 hp
Specialarbetet avser att ge den studerande, ensam eller i grupp om två, träning i att analysera olika ekonomiska problem. Därvid fästes stor vikt vid förmågan att självständigt och kritiskt handskas med tillgängligt material, att tillämpa en vetenskaplig analysmetod, att utnyttja kunskaper från övriga delkurser samt att klart disponera och redovisa analysresultaten.

Behörighet

Nationalekonomi GR (A) 30 hp, GR (B) 30 hp samt minst 22,5 hp inklusive uppsats från Nationalekonomi GR (C).

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisning bedrivs i form av föreläsningar, seminarier samt handledning av uppsatsarbete.

Examination

Delmoment 1 och 2 examineras i form av skriftlig tentamen, seminarieredovisningar och PM.
Delmoment 3 examineras genom aktivt deltagande i slutseminarier och framläggande av egen uppsats.

Betygskriterier se Ämnesspecifika betygskriterier www.miun.se/betygskriterier.

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 2 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

Moment 1
 • Författare/red: Pilbeam, Keath
 • Titel: International Finance. 2 ED
 • Förlag: MacMillan
 • Upplaga: 1998
Moment 2
 • Kommentar: Artiklar från www.gams.com och www.dreammodel.dk
 • Författare/red: Ronny Norén
 • Titel: Equilibrium Models in an Applied Framework - Industrial Structure and Transformation.
 • Förlag: Springer-Verlag
 • Upplaga: 2013
 • ISBN: 978-3-642-34993-5
För delkurs 3 hänvisas den studerande till Studentportalen där uppsatsanvisningar finns.