Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Nationalekonomi GR (A), Introduktion till fastighetsekonomi, 7,5 hp

Economics BA (A), Introduction to Real Estate 7,5 credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: NA015G
Ämne huvudområde: Nationalekonomi
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Introduktion till fastighetsekonomi
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
Ansvarig avdelning: Ekonomi, geografi, juridik och turism
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Fastställd: 2018-10-04
Senast ändrad: 2018-10-04
Giltig fr.o.m: 2019-08-15

Syfte

Kursens mål är att utifrån nationalekonomisk grund ge en introduktion till fastighetsekonomi, att ge studenten kännedom om fastigheters roll i samhällsekonomin och förståelse för förhållanden och skeenden på fastighetsmarknader.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten
• Kunna redogöra för skillnader och likheter mellan fastigheter och andra varor
• Kunna använda ekonomiska modeller för att analysera fastighetsmarknaden och dess delmarknader
• Kunna redogöra för hur fastighetsmarknaden samspelar med samhällsekonomin och vad som påverkar fastighetsekonomiska cykler
• Ha kännedom om fastighetsmarknadens centrala styrmedel och regelverk

Innehåll

Kursen ska ge en överblick över fastigheters roll i samhällsekonomin. Kursen inleds med en introduktion till nationalekonomisk teori. Därefter behandlas vilka egenskaper fastigheten som marknadsvara har och prisbildningen på fastighetsmarknaden. Därefter diskuteras fastigheten som förmögenhetsobjekt och dess betydelse för samhällsekonomin.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen genomförs i en webbaserad studiemiljö vilket betyder att tillgång till dator med internetuppkoppling är ett krav. De verktyg som kan komma på tal är Studentportalen, MOODLE, Adobe Connect (eller motsv) eller särskilda kurshemsidor (under Studentportalen).

Examination

Examination sker genom webbaserad tentamen och obligatoriskt PM.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Borg, L., P. Gottscalk, C. Gustafsson och P. Palm (red)
Titel: Fastighetsekonomi och fastighetsrätt: Fastighetsnomenklatur
Upplaga: 13
Förlag: Fastighetsnytts förlag AB
Webbadress: http://fastighetsnytt.se/litteratur/

Författare/red: Eklund, Klas
Titel: Vår ekonomi
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur

Artiklar

Övrig information

Kursen är en så kallad breddkurs. Kursen kan inräknas i examen, men däremot inte tillgodoräknas som motsvarande Nationalekonomi GR (A) vilket innebär att den inte ger behörighet till nästa progressionsnivå i ämnet.