Nationalekonomi GR (A), Introduktion till fastighetsekonomi, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

Det går bra att skriva ut en kursplan direkt från webbsidan genom att använda kortkommandot ctrl+P. Det går då även att spara planen som en PDF.

 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.


Kursplan för:

Nationalekonomi GR (A), Introduktion till fastighetsekonomi, 7,5 hp

Economics BA (A), Introduction to Real Estate 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: NA015G
 • Ämne huvudområde: Nationalekonomi
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Introduktion till fastighetsekonomi
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
 • Ansvarig institution: Ekonomi, geografi, juridik och turism
 • Fastställd: 2018-10-04
 • Senast ändrad: 2022-12-22
 • Giltig fr.o.m: 2023-08-15

Syfte

Kursens mål är att utifrån nationalekonomisk grund ge en introduktion till fastighetsekonomi, att ge studenten kännedom om fastigheters roll i samhällsekonomin och förståelse för förhållanden och skeenden på fastighetsmarknader.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten
• Kunna redogöra för skillnader och likheter mellan fastigheter och andra varor
• Kunna använda ekonomiska modeller för att analysera fastighetsmarknaden och dess delmarknader
• Kunna redogöra för hur fastighetsmarknaden samspelar med samhällsekonomin och vad som påverkar fastighetsekonomiska cykler
• Ha kännedom om fastighetsmarknadens centrala styrmedel och regelverk

Innehåll

Kursen ska ge en överblick över fastigheters roll i samhällsekonomin. Kursen inleds med en introduktion till nationalekonomisk teori. Därefter behandlas vilka egenskaper fastigheten som marknadsvara har och prisbildningen på fastighetsmarknaden. Därefter diskuteras fastigheten som förmögenhetsobjekt och dess betydelse för samhällsekonomin.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen genomförs i en webbaserad studiemiljö vilket betyder att tillgång till dator med internetuppkoppling är ett krav. De verktyg som kan komma på tal är Studentportalen, MOODLE, Adobe Connect (eller motsv) eller särskilda kurshemsidor (under Studentportalen).

Examination

1020: Tentamen, 4,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

1030: Inlämningsuppgift, 3,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Examination sker genom webbaserad tentamen och obligatoriskt PM.

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

Kursen är en breddkurs och därmed inte en del av progressionen inom ämnet och ger inte behörighet till kurser på B- och C-nivå, kursen kan inte tillgodoräknas till Nationalekonomi GR (A).
Kursen kan ingå i en examen men har överlappande innehåll med Regionalekonomi GR (A) och Offentlig ekonomi GR (A). Överlappande kurser kan inte ingå i samma examen.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Borg, L., P. Gottscalk, C. Gustafsson och P. Palm (red)
 • Titel: Fastighetsekonomi och fastighetsrätt: Fastighetsnomenklatur
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Fastighetsnytts förlag AB
 • Webbadress: http://fastighetsnytt.se/litteratur/
 • Författare/red: Eklund, Klas
 • Titel: Vår ekonomi
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur

Artiklar

Sidan uppdaterades 2022-12-22