Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Nationalekonomi GR (A), Offentlig ekonomi, 7,5 hp

Economics BA (A), Public Economics, 7.5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: NA008G
Ämne huvudområde: Nationalekonomi
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Offentlig ekonomi
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
Ansvarig avdelning: Ekonomi, geografi, juridik och turism
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Fastställd: 2009-06-04
Senast ändrad: 2013-06-10
Giltig fr.o.m: 2013-08-30

Syfte

Kursen syftar till att ge insikt om orsakerna till att vi inom vissa områden i ekonomin behöver offentlig produktion och/eller offentlig styrning av privat verksamhet. Kursen skall också ge kunskap om vilka styrmedel som offentliga sektorn har till sitt förfogande, hur dessa används optimalt samt hur offentlig styrning och dess behov kan utvärderas.

Lärandemål

Vid avslutande av denna kurs skall studenten:
Diskutera de väsentliga dragen i vad som utmärker offentlig ekonomi.

Presentera ett sammanhängande resonemang i ett fritt valt tema inom ämnesområdet offentlig ekonomi.

Demonstrera förtrogenhet med offentlig ekonomi och relevanta metoder inom ramen för skilda politiska tema.

Innehåll

Denna kurs är en introduktion till den samhällsekonomiska mikroteorin och dess normativa del, välfärdsteorin. Såväl klassiska teorier som nyare inslag som beteendeekonomi och informationsekonomi. Kursen presenterar hur teorin kan användas för olika praktiska syften, t.ex. vid val av styrmedel, analys av konkurrensfrågor, upphandling och samhällsekonomisk lönsamhetsbedömning.
Delkursen inleds med en orientering om fundamentala begrepp och metoder i nationalekonomin. I detta sammanhang studeras beslutssituationerna för de enskilda ekonomiska aktörerna (producenter respektive konsumenter).

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen för campuskurser ges i form av föreläsningar, seminarieuppgifter, seminarietillfällen, genomförande av skriftliga uppgifter i anslutning av seminarier samt grupparbeten.

Examination

Examinationsformerna kan vara av olika slag. Traditionell tentamen, där studenterna skall besvara frågor på kursinnehållet, inlämningsuppgift, eller båda i kombination. Alla tentamensformer fokuseras på individuell prestation.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 2 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

Lundmark, R, Mikroekonomi: Teori och tillämpning, Studentlitteratur, Senaste upplagan