Nationalekonomi GR (A), Offentlig ekonomi, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel".


Kursplan för:

Nationalekonomi GR (A), Offentlig ekonomi, 7,5 hp

Economics BA (A), Public Economics, 7.5 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: NA008G
 • Ämne huvudområde: Nationalekonomi
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Offentlig ekonomi
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
 • Ansvarig institution: Ekonomi, geografi, juridik och turism
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2009-05-19
 • Fastställd: 2009-06-04
 • Senast ändrad: 2022-03-07
 • Giltig fr.o.m: 2022-05-15

Syfte

Kursen syftar till att ge insikt om orsakerna till att vi inom vissa områden i ekonomin behöver offentlig produktion och/eller offentlig styrning av privat verksamhet. Kursen skall också ge kunskap om vilka styrmedel som offentliga sektorn har till sitt förfogande, hur dessa används optimalt samt hur offentlig styrning och dess behov kan utvärderas.

Lärandemål

Vid avslutande av denna kurs skall studenten kunna:
- Diskutera de väsentliga dragen i vad som utmärker offentlig ekonomi.
- Presentera ett sammanhängande resonemang i ett fritt valt tema inom ämnesområdet offentlig ekonomi.
- Demonstrera förtrogenhet med offentlig ekonomi och relevanta metoder inom ramen för skilda politiska tema.

Innehåll

Denna kurs är en introduktion till den samhällsekonomiska mikroteorin och dess normativa del, välfärdsteorin. Kursen presenterar hur teorin kan användas för olika praktiska syften, t.ex. vid val av styrmedel, analys av marknadsmisslyckanden och konkurrensfrågor samt samhällsekonomisk lönsamhetsbedömning.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar och skriftliga uppgifter.

Examination

1020: Hemtentamen, 4,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

1030: Inlämningsuppgift, 3,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Skriftlig hemtentamen och inlämningsuppgift.

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

Kursen är en breddkurs och därmed inte en del av progressionen inom ämnet och ger inte behörighet till kurser på B- och C-nivå, kursen kan inte tillgodoräknas till Nationalekonom GR (A).
Kursen kan ingå i en examen men har överlappande innehåll med Regionalekonomi GR (A) och Introduktion till fastighetsekonomi GR (A). Överlappande kurser kan inte ingå i samma examen.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Congdon, William J, Kling, Jeffrey R. och Mullaintathan, Sendhil
 • Titel: Policy and Choice. Public Finance through the lens of Behavioral Economics
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Brookings institution
 • Kommentar: E-text tillhandahålles
 • Författare/red: CORE Team
 • Titel: Economy, Society and Public Policy
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Oxford University Press
 • Kommentar: Kapitel 12. Kapitelförfattare: Bowles, S., Carlin, W., Stevens, M. och Tipoe, E
 • Författare/red: Hultkrantz, Lars och Österholm, Pär
 • Titel: Marknad och Politik
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Kommentar: Kapitel 6,7
 • Författare/red: Svanberg, Hans
 • Titel: Mikroekonomi i ett nötskal
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur
Artikelkompendium kan tillkomma.

Sidan uppdaterades 2022-03-07