Nationalekonomi GR (A), Regional ekonomi och politik, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel".


Kursplan för:

Nationalekonomi GR (A), Regional ekonomi och politik, 7,5 hp

Economics BA (A), Introduction to Regional Economics, 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: NA014G
 • Ämne huvudområde: Nationalekonomi
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Regional ekonomi och politik
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
 • Ansvarig institution: Ekonomi, geografi, juridik och turism
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2018-09-10
 • Fastställd: 2018-10-08
 • Senast ändrad: 2021-03-31
 • Giltig fr.o.m: 2021-08-15

Syfte

Syftet med kursen är att ge en orientering i nationalekonomiska frågeställningar genom att studera regionalekonomiska frågor och metoder.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten ha
• Förmåga att diskutera regionalekonomiska och regionalpolitiska frågor med utgångspunkt i ekonomisk teori
• Använda ekonomiska modeller för att analysera regionalekonomiska frågeställningar
• Kunskap om regionalpolitiska mål och målkonflikter i ett ekonomiskt perspektiv

Innehåll

Kursen ska ge en överblick över regionalekonomiska frågeställningar och regionalpolitiska redskap. Kursen inleds med en introduktion till ekonomisk teori och teorier för hur ekonomiska aktiviteter fördelas i rummet (lokaliseringsteorier). Därefter behandlas regionala ekonomiska strukturer och dess betydelse för regional utveckling. Kursen avslutas med en diskussion om möjligheter och utmaningar inom regional tillväxt. De regionalpolitiska redskapen diskuteras i samband med respektive ämnesområde.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen genomförs i en webbaserad studiemiljö vilket betyder att tillgång till dator med internetuppkoppling är ett krav. De verktyg som kan komma på tal är Studentportalen, MOODLE, Adobe Connect (eller motsv) eller särskilda kurshemsidor (under Studentportalen).

Examination

1000: Hemtentamen, Hemtentamen, 4,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

3000: Inlämningsuppgift, 3,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Examination sker genom webbaserad tentamen och obligatoriskt PM.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras tre (3) gånger inom loppet av ett (1) år enligt denna kursplan. Därefter gäller senaste version av kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

Kursen är en breddkurs och därmed inte en del av progressionen inom ämnet och ger inte behörighet till kurser på B- och C-nivå, kursen kan inte tillgodoräknas till Nationalekonomi GR (A).
Kursen kan ingå i en examen men har överlappande innehåll med Offentlig ekonomi GR (A) och Introduktion till fastighetsekonomi GR (A). Överlappande kurser kan inte ingå i samma examen.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Blair, J.P. och Carro, M.Cl
 • Titel: Local Economic Development: Analysis, Practices, and Globalization
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Sage Publications
 • Författare/red: Eklund, Klas
 • Titel: Vår ekonomi
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur
Budgetpropositionen Utgiftsområde 19. Artiklar.

Sidan uppdaterades 2021-03-31