Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Nationalekonomi GR (A), Regional ekonomi och politik, 7,5 hp

Economics BA (A), Introduction to Regional Economics, 7,5 credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: NA014G
Ämne huvudområde: Nationalekonomi
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Regional ekonomi och politik
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
Ansvarig avdelning: Ekonomi, geografi, juridik och turism
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2018-09-10
Fastställd: 2018-10-08
Senast ändrad: 2018-10-08
Giltig fr.o.m: 2019-08-15

Syfte

Syftet med kursen är att ge en orientering i nationalekonomiska frågeställningar genom att studera regionalekonomiska frågor och metoder.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten ha
• Förmåga att diskutera regionalekonomiska och regionalpolitiska frågor med utgångspunkt i ekonomisk teori
• Använda ekonomiska modeller för att analysera regionalekonomiska frågeställningar
• Kunskap om regionalpolitiska mål och målkonflikter i ett ekonomiskt perspektiv

Innehåll

Kursen ska ge en överblick över regionalekonomiska frågeställningar och regionalpolitiska redskap. Kursen inleds med en introduktion till ekonomisk teori och teorier för hur ekonomiska aktiviteter fördelas i rummet (lokaliseringsteorier). Därefter behandlas regionala ekonomiska strukturer och dess betydelse för regional utveckling. Kursen avslutas med en diskussion om möjligheter och utmaningar inom regional tillväxt. De regionalpolitiska redskapen diskuteras i samband med respektive ämnesområde.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen genomförs i en webbaserad studiemiljö vilket betyder att tillgång till dator med internetuppkoppling är ett krav. De verktyg som kan komma på tal är Studentportalen, MOODLE, Adobe Connect (eller motsv) eller särskilda kurshemsidor (under Studentportalen).

Examination

Examination sker genom webbaserad tentamen och obligatoriskt PM.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Blair, J.P. och Carro, M.Cl
Titel: Local Economic Development: Analysis, Practices, and Globalization
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Sage Publications

Författare/red: Eklund, Klas
Titel: Vår ekonomi
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur

Budgetpropositionen Utgiftsområde 19. Artiklar.

Övrig information

Kursen är en så kallad breddkurs. Kursen kan inräknas i examen, men däremot inte tillgodoräknas som motsvarande
Nationalekonomi GR (A) vilket innebär att den inte ger behörighet till nästa progressionsnivå i ämnet.