Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Nationalekonomi GR (B), 30 hp

Economics BA (B), 30 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: NA009G
Ämne huvudområde: Nationalekonomi
Nivå: Grundnivå
Progression: (B)
Högskolepoäng: 30
Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 60%
Naturvetenskap 40%
Ansvarig avdelning: Ekonomivetenskap och juridik
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2006-09-30
Fastställd: 2009-11-09
Senast ändrad: 2013-06-10
Giltig fr.o.m: 2013-08-30

Syfte

Kursens mål är att ge grundläggande kunskaper i ekonomisk teori på aktuella problemområden, att ge kännedom om och förmåga till kritisk analys av ekonomiska förhållanden och utvecklingstendenser.

Lärandemål

Kunskap och förståelse:
Studenter skall kunna orientera sig om nationalekonomiska problemställningar gällande som stöds av kvalificerade läroböcker avseende det kunskapsområde som ingår i kursen enligt gällande kursplan. Studenten skall här visa kunskap och förståelse, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund. Studenten skall kunna särskilja vad som är ämnets teoretiska grund och metod från de mer tillämpade områden, som tas upp i olika kurser. Även att kunna förstå nationalekonomins egenart i jämförelse med övriga samhällsvetenskapliga ämnen. En egenskap som studenten också skall tillgodogöra sig under utbildningen, är att kunna urskilja värderingar från de mer renodlade resultat från den modellanalys som ofta förekommer inom ämnet nationalekonomi.

Färdighet och förmåga:
Studenten skall självständigt kunna ta initiativ till att analysera frågorna med utgångspunkt av nationalekonomisk teori och metod, samt därefter presentera dessa i ett sammanhang där även den ekonomisk-politiska bakgrunden beaktas. Studenten skall här visa förmåga att söka, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer.

På B-nivå sker en fördjupning av de olika kursmomenten, till att även omfatta de elementära tekniker som används i ämnet för att kunna självständigt redovisa olika resultat. Studenten skall här kunna visa sig också behärska de tekniker som omfattas av kursplan.

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
Det vetenskapliga område som studeras omfattar olika värderingar och förhållningssätt. Studenten skall visa förmåga att inom kursen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga , samhälliga och etiska aspekter.

Innehåll

Kursen innehåller följande delmoment:
1. Mikroekonomisk teori, 7,5 hp
Delmomentets mål är att:
- Ge fördjupade kunskaper i neoklassisk och modern nationalekonomisk teori angående konsumenters beteende på marknaden
- Ge fördjupade kunskaper angående producenters beteende inom olika marknadsstrukturer
- Ge förmåga att tillämpa ekonomisk teori på aktuella problem samt att kritiskt analysera ekonomiska teorier

Delmomentet innehåller grundläggande neoklassiska teorier angående individers efterfrågan och utformning av sin konsumtion (Rational choice), samt en fördjupning i teorierna kring marknader med ofullständig konkurrens (monopol och oligopol). I samband härmed introduceras matematik som analysinstrument samt den matematiskt grundade optimeringsmetoden (Lagrangemetoden).

Vidare introduceras nya problemområden. Det gäller främst risk och osäkerhet samt den roll som asymmetrisk information spelar för ekonomins sätt att fungera. Delkursen ger också en inledande orientering om strategiska val och spelteori.

2. Makroekonomisk teori, 7,5 hp
Delmomentet ger en fördjupad översikt av makroekonomisk teori. Den fördjupar grundkursens innehåll genom mer ingående analys och högre formell nivå. En viktig målsättning är att göra studenten förtrogen med den grundläggande makroekonomiska analysapparaten och därigenom möjliggöra ett kritiskt och självständigt förhållningssätt till makroekonomiska studier av Sverige och andra länder.

Delmomentets innehåll uppehåller sig främst vid konjunktursvängningar, arbetslöshet, inflation, bytesbalans och finans- och penningpolitik. Analysen utvidgas till att uttryckligen beakta det faktum att ekonomin utvecklas över tiden, vilket möjliggör en betydligt rikare och mer detaljerad beskrivning av det ekonomiska skeendet. Insikterna om hur ett lands konsumtion, investeringar, bytesbalans och ekonomiska politik bestäms och fungerar fördjupas därigenom avsevärt. Dessutom introduceras den för analys av ekonomisk politik viktiga IS-LM-modellen.

3. Ekonometri, 7,5 hp
Utbildningens mål är att ge kunskaper i elementär ekonometri och förmåga att med ekonometriska modeller kritiskt analysera olika ekonomiska problem och frågeställningar.

Delmomentet behandlar problem med att etablera och kvantifiera ekonomiska samband liksom grundläggande ekonometrisk metod. Delkursen innehåller praktiska tillämpningar inom mikro- och makroekonomisk teori. Tillämpningsövningar utföres på persondator med hjälp av standardprogramvara.

4. Finansiell ekonomi, 7,5 hp
Delmomentets mål är att ge grundläggande teoretiska och empiriska kunskaper om finansiella marknader och finansiellt beteende samt att tillämpa dessa kunskaper vid analysen av aktuella finansiella problemställningar.

Följande områden behandlas:
- Sambanden mellan ekonomins reala och finansiella sidor samt de finansiella marknadernas och de finansiella företagens funktioner i ekonomin.
- Teorier för räntebildning.
- Marknaden för diskonteringsinstrument och obligationer. Avkastningskurvan.
- Finansiella intermediärer.
- Finansiella risker och riskhantering. Derivatinstrument.
- Valutamarknaden. Ränteparitetsteorin. Växelkursteorier.
- Penningpolitik; mål, medel, indikatorer, instrument.
- Aktiemarknaden.

Under hela momentet läggs stor vikt vid att illustrera och tillämpa begrepp, samband, modeller och teorier på aktuella problem, händelseförlopp och utvecklingstendenser på de finansiella marknaderna både i Sverige och internationellt.

Behörighet

Nationalekonomi GR (A), 30 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarieuppgifter, seminarietillfällen genomförande av skriftliga uppgifter i anslutning av seminarier samt grupparbeten.

Examination

Examinationsformerna kan vara av olika slag. Traditionell tentamen, där studenten skall besvara frågor på kursinnehållet, inlämningsuppgift, eller båda i kombination. Alla tentamensformer fokuseras på individuell prestation.

Betygskriterier se Ämnesspecifika betygskriterier www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 2 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

Moment 1

Pindyck R S & Rubinfeld D, Microeconomics, Prentice Hall, Senaste upplagan

Kommentar: Artikelkompendium tillkommer.

Moment 2

Richard T, Froyen, Macroeconomics Theories and Policies, Prentice Hall, Senaste upplagan

Kommentar: Chap 3-5, 6.1, 8-12.

Moment 3

Hill C, Griffiths & Lim, Principles of Econometrics, Wiley, Senaste upplagan

Moment 4

Gavelin, L & Sjöberg, E, Finansiell Ekonomi i Praktiken, Studentlitteratur, Senaste upplagan

Hässel L & Norman M, De finansiella marknaderna i ett internationellt perspektiv, SNS, Senaste upplagan

Ev kompletterande material kan tillkomma vid kursstart, så som kompendium och dyl.