Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Nationalekonomi GR (B), 30 hp

Economics BA (B), 30 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: NA009G
Ämne huvudområde: Nationalekonomi
Nivå: Grundnivå
Progression: (B)
Högskolepoäng: 30
Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 60%
Naturvetenskap 40%
Ansvarig avdelning: Ekonomi, geografi, juridik och turism
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2006-09-30
Fastställd: 2009-11-09
Senast ändrad: 2019-02-26
Giltig fr.o.m: 2019-08-15

Syfte

Kursens mål är att ge grundläggande kunskaper i ekonomisk teori på aktuella problemområden, att ge kännedom om och förmåga till kritisk analys av ekonomiska förhållanden och utvecklingstendenser.

Lärandemål

Kunskap och förståelse:
Efter att framgångsrikt ha genomgått kursen ska studenten
• Ha bredare förståelse för nationalekonomiska problemställningar och större insikt i ämnets vetenskapliga grund.
• Ha en förbättrad förmåga att urskilja värderingar från de mer renodlade resultat från den modellanalys som ofta förekommer inom ämnet nationalekonomi.


Färdighet och förmåga:
Efter att framgångsrikt genomgått kursen ska studenten kunna
• analysera nationalekonomiska frågeställningar med utgångspunkt av nationalekonomisk teori och metod
• presentera dessa i ett sammanhang där även den ekonomisk-politiska bakgrunden beaktas.
• Identifiera och använda relevant information i en problemställning för att välja den mest lämpliga ekonomiska modellen, samt formulera det ekonomiska problemet i termer av denna modell.
• använda i ämnet förekommande grundläggande tekniker för att förstå och självständigt redovisa resultat av ekonomiska undersökningar
• göra bedömningar av olika ekonomiska alternativ och i detta beakta relevanta vetenskapliga, demokratiska och etiska aspekter.

Innehåll

Kursen innehåller följande delmoment:

1. Mikroekonomisk teori, 7,5 hp
Delkursen inleds med en teoretisk fördjupning i konsumtions- och produktionsteori. I samband med detta introduceras studenterna i optimering under bivillkor (Langrangemetoden). Därefter fördjupas diskussionen om företagens och hushållens beteende på marknader med ofullständig konkurrens. I samband med detta ges en orientering i spelteori och strategiska val. Kursen introducerar sedan risk och osäkerhet, samt betydelsen av asymmetrisk information för ekonomins sätt att fungera.

Efter att ha genomgått delmomentet ska studenten ha
• fördjupad kunskap om konsumtions- och produktionsteori och dess koppling till aktörernas beteende på marknaden
• fördjupad kunskap om olika typer av marknadsmisslyckanden och dess konsekvenser på resursfördelningen
• kunskap om mer avancerade matematiska metoder som används inom ämnet och använda dessa med hjälp av tillgängliga analytiska redskap.


Efter att ha genomgått delmomentet ska studenten kunna
• härleda efterfråge- och utbudskurvor från första principer i konsumtions- och produktionsteori med både algebraisk och grafisk ansats
• värdera och välja mellan olika konkurrensstrategier på marknader med ofullständig konkurrens utifrån flera perspektiv.
• jämföra och värdera policyinsatser för att komma till rätta med olika typer av marknadsmisslyckanden


2. Makroekonomisk teori, 7,5 hp
Kursen inleds med en översikt över det makroekonomiska området: konjunktursvängningar, arbetslöshet, inflation, bytesbalans och finans- och penningpolitik. Därefter behandlas den ekonomiska utvecklingen i tre tidsperspektiv: på kort, medellång och lång sikt. Ett jämförande perspektiv används för att utvärdera ekonomisk-politiska åtgärder givet de begränsningar som ges av ekonomi, politik och internationellt beroende.

Efter att ha genomgått delmomentet ska studenten ha
• fördjupad kunskap om makroekonomiska teoribildningar
• ökad förståelse för ekonomins utveckling över tiden och makroteoriers framväxt i samspel med den ekonomiska historien.

Efter att ha genomgått delmomentet ska studenten kunna
• härleda IS-LM modellen och använda modellen för att analysera ekonomin under olika antaganden om ekonomins funktionssätt och under olika ekonomiska förutsättningar
• hitta makroekonomiska data
• använda data för att analysera ekonomiska skeenden med hjälp av de modeller som ingår i kursen
• utvärdera och jämföra makroekonomiska modeller med hjälp av data


3. Ekonometri, 7,5 hp
Delmomentet behandlar problem med att etablera och kvantifiera ekonomiska samband liksom grundläggande ekonometrisk metod. Delkursen innehåller praktiska tillämpningar inom mikro- och makroekonomisk teori.
Tillämpningsövningar utföres på persondator med hjälp av standardprogramvara.

Efter att ha genomgått delmomentet ska studenten
• ha förmåga att analysera ekonomiska problem med hjälp av ekonometriska modeller
• kunna tolka forskningsresultat från ekonometriska modeller

Efter att ha genomgått delmomentet ska studenten kunna
• tolka regressionsresultat i rapportering av forskningsresultat
• använda programvara för att praktiskt tillämpa ekonometriska modeller på ekonomiska problem
• utvärdera lämpligheten i analysmetod utifrån modellteoretiska och datatekniska villkor.


4. Finansiell ekonomi, 7,5 hp
Delmomentets mål är att ge grundläggande teoretiska och empiriska kunskaper om finansiella marknader och finansiellt beteende samt att tillämpa dessa kunskaper vid analysen av aktuella finansiella problemställningar.

Följande områden behandlas:
- Sambanden mellan ekonomins reala och finansiella sidor samt de finansiella marknadernas och de finansiella företagens funktioner i ekonomin.
- Teorier för räntebildning.
- Marknaden för diskonteringsinstrument och obligationer. Avkastningskurvan.
- Finansiella intermediärer.
- Finansiella risker och riskhantering. Derivatinstrument.
- Valutamarknaden. Ränteparitetsteorin. Växelkursteorier.
- Penningpolitik; mål, medel, indikatorer, instrument.
- Aktiemarknaden.

Under hela momentet läggs stor vikt vid att illustrera och tillämpa begrepp, samband, modeller och teorier på aktuella problem, händelseförlopp och utvecklingstendenser på de finansiella marknaderna både i Sverige och internationellt.

Behörighet

Nationalekonomi GR (A), 30 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarieuppgifter, seminarietillfällen genomförande av skriftliga uppgifter i anslutning av seminarier samt grupparbeten.

Examination

Samtliga fyra delkurser examineras genom salstentamen. Obligatoriska PM eller inlämningsuppgifter förekommer på delkurserna Mikroekonomi, Makroekonomi och Ekonometri.

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Betygskriterier se Ämnesspecifika betygskriterier www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Moment 1

Författare/red: Pindyck R. S. & Rubinfeld D.
Titel: Microeconomics
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Pearson
Kommentar: Artikelkompendium tillkommer.

Moment 2

Författare/red: Richard T, Froyen
Titel: Macroeconomics Theories and Policies
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Pearson

Moment 3

Författare/red: Hill C, Griffiths & Lim
Titel: Principles of Econometrics
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Wiley

Moment 4

Författare/red: Gavelin, L & Sjöberg, E
Titel: Finansiell Ekonomi i Praktiken
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Hässel L & Norman M
Titel: De finansiella marknaderna i ett internationellt perspektiv
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: SNS

Ev kompletterande material kan tillkomma vid kursstart, så som kompendium och dyl.