Nationalekonomi GR (B), Mikroekonomisk teori och industriell organisation, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

Det går bra att skriva ut en kursplan direkt från webbsidan genom att använda kortkommandot ctrl+P. Det går då även att spara planen som en PDF.

 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.


Kursplan för:

Nationalekonomi GR (B), Mikroekonomisk teori och industriell organisation, 7,5 hp

Economics Ba (B), Microeconomics and Industrial Organization, 7.5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: NA018G
 • Ämne huvudområde: Nationalekonomi
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (B)
 • Namn (inriktning): Mikroekonomisk teori och industriell organisation
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
 • Ansvarig institution: Ekonomi, geografi, juridik och turism
 • Fastställd: 2019-09-13
 • Senast ändrad: 2021-03-31
 • Giltig fr.o.m: 2022-01-10

Syfte

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper i ekonomisk teori på aktuella problemområden samt att ge kännedom om och förmåga till kritisk analys av ekonomiska förhållanden och utvecklingstendenser.

Lärandemål

Efter avslutat kurs ska studenten
- Ha fördjupade kunskaper i nationalekonomisk teori angående konsumenters beteende på marknaden
- Ha fördjupade kunskaper angående producenters beteende inom olika marknadsstrukturer
- Ha förmåga att tillämpa ekonomisk teori på aktuella problem samt att kritiskt analysera ekonomiska teorier

Innehåll

Grundläggande neoklassiska teorier angående individers efterfrågan och utformning av sin konsumtion (Rational choice), samt en fördjupning i teorierna kring marknader med ofullständig konkurrens (monopol och oligopol). I samband härmed tillämpas Lagrangemetoden som analysinstrument med särskilt fokus på nyttomaximeringsteori.

Vidare introduceras nya problemområden. Det gäller främst risk och osäkerhet samt den roll som asymmetrisk information spelar för ekonomins sätt att fungera. Kursen ger också en inledande orientering om strategiska val och spelteori.

Behörighet

Nationalekonomi GR (A), 30 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisning ges i form av föreläsningar och seminarier.

Examination

2000: Examination, Salstentamen, 7,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Kursen examineras genom salstentamen.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betysgkriterier.

Om en student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras tre gånger inom loppet av ett år enligt denna kursplan. Därefter gäller senaste version av kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

Breddkurser på A-nivå ger inte behörighet till kursen.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Pindyck R S & Rubinfeld D
 • Titel: Microeconomics
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Prentice Hall

Artikelkompendium kan tillkomma.

Sidan uppdaterades 2023-09-11