Kursplan för Nationalekonomi GR (C), 30 hp

Economics BA (C), 30 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: NA003G
 • Ämne huvudområde: Nationalekonomi
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (C)
 • Högskolepoäng: 30
 • Fördjupning vs. Examen: G2E - Kursen ligger på grundnivå och fordrar minst 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav samt innehåller examensarbete för kandidatexamen.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
 • Ansvarig institution: Ekonomi, geografi, juridik och turism
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2006-09-30
 • Fastställd: 2007-03-30
 • Senast ändrad: 2013-06-07
 • Giltig fr.o.m: 2013-08-30

Syfte

Kursens syfte är att ge fördjupade kunskaper i nationalekonomisk teori och tillhörande metoder som kommer till användning i ekonomisk analys. Därvid syftar kursen också till att öka förmågan att med ekonomiska modeller kritiskt analysera olika ekonomiska problem och frågeställningar.

Lärandemål

Kunskap och förståelse:
Studenten skall visa kunskap och förståelse för det som ingår i kursen, inbegripet fördjupande metodkunskap inom kursens ram samt dess orientering av aktuella forskningsfrågor. Med fördjupad metodkunskap avses att studenten skall på denna nivå tydligt kunna visa hur grundläggande samband härleds från ett logiskt resonemang och hur resultatet varierar avseende olika förutsättningar i analysen.

Färdighet och förmåga:
Studenten skall visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt med adekvata metoder självständigt genomföra kvalificerade uppgifter inom kursens problemområde samt därefter presentera dessa i ett sammanhang som även omfattar ekonomisk-politiska aspekter tas med i analysen. I nationalekonomin är begreppet modell oftast en matematisk strukturerad struktur av det problem som skall presenteras. Studenten skall kunna behärska denna teknik i dess grundläggande former och även anpassa denna teknik och modeller till de sammanhang de används. Studenten skall vidare i ett eget arbete visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med andra.

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
Det vetenskapliga område som studeras omfattar olika värderingar och förhållningssätt.
Studenten skall visa insikt om kunskapsområdets möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och hur detta kan användas i olika sammanhang.

Innehåll

Kursen innehåller följande delmoment:
1. Pengar, Finansiella Institutioner och Marknader, 7,5 hp
Kursen täcker de viktiga problem som återfinns inom makroekonomisk politik. Då främst monetära mål, räntenivåns betydelse och utveckling, valutamarknadens och finansiella marknader. Här studeras särskilt olika strukturer för bankväsendets uppbyggnad och styrinstrument för den ekonomiska politiken. Här studeras också inverkan av ny makroekonomisk teori och ekonomisk instrument i den ekonomiska politiken. Exempelvis rationella förväntningar och monetär strategi i s k inflation targeting. Det senare är aktuellt i samband med studiet i uppbyggnaden av EMU och dess påverkan på de enskilda ländernas ekonomiska politik. Kurserna presentera olika problemområde inom ramen för de olika ekonomiska modeller som här används.

2. Europeisk ekonomisk integration, 7,5 hp
Detta delmoment tar upp en detaljerad analys av den europeiska integrationen under 2000-talet. Kursen avgränsas till monetär ekonomisk integration, dvs monetärt samarbete inom en monetär union. Kursen inleds med de teorier som används inom nationalekonomin för att belysa syftet med och effekterna av monetärt samverkan i generella termer. Analysen inriktas därefter till att studera den europeiska ekonomiska och monetära unionen (EMU) och Europeiska centralbankens (ECB) uppbyggnad för att skapa en gemensam penningpolitik. Monetära unioner utanför Europa studeras. Nya europeiska stater i omvandling och deras intresse att deltaga i ett monetärt samarbete, liksom den senare tidens debatt om stabilitets- och tillväxtpakten uppmärksammas. Stabiliseringspolitik samt mer långsiktiga strukturella effekter och real tillväxtpåverkan av en monetär union studeras.

3. Självständigt arbete/Uppsats, 15 hp
Specialarbetet avser att ge den studerande, ensam eller igrupp omtvå, träning i att analysera olika ekonomiska problem. Därvid fästes stor vikt vid förmågan att självständigt och kritiskt handskas med tillgängligt material, att tillämpa en vetenskaplig analysmetod, att utnyttja kunskaper från övriga delkurser samt att klart disponera och redovisa analysresultaten.

Behörighet

Nationalekonomi GR (A) 30 hp samt minst 22,5 hp från
Nationalekonomi GR (B).

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisning bedrivs i form av föreläsningar, seminarier samt handledninga av uppsatsarbete.

Examination

Delmoment 1 och 2 examineras i form av skriftlig tentamen, seminarieredovisningar och PM.
Delmoment 3 examineras genom aktivt deltagande i slutseminarier och framläggande av egen uppsats.

Betygskriterier se Ämnesspecifika betygskriterier www.miun.se/betygskriterier.

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 2 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

Moment 1
 • Författare/red: Mishkin F S
 • Titel: The Economics of Money, Banking and Financial Markets
 • Ort: London
 • Förlag: Addison Wesley
 • Upplaga: International Edition 8th ed. 2006
Moment 2
 • Författare/red: De Grauwe, Paul
 • Titel: Economics of Monetary Union.
 • Förlag: Oxford University Press, 2007
 • Upplaga: 7
Litteratur tillkommer på:
Delmoment 1
Kompendium: A compendium of articles.
Förf: K Salman.

Delmoment 2
Kompletterande material.

Delmoment 3
Ekonomisk Debatt
Journal of Economic Literature
The new Palgrave of dictionary of economics and the Law, London 1998.
Uppsatsanvisningar finns även på Studentportalen i mappen för Nationalek C.