Nationalekonomi GR (C), Fastighetsekonomi, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel".


Kursplan för:

Nationalekonomi GR (C), Fastighetsekonomi, 7,5 hp

Economics BA (C), Real Estate Economics, 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: NA020G
 • Ämne huvudområde: Nationalekonomi
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (C)
 • Namn (inriktning): Fastighetsekonomi
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G2F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar minst 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
 • Ansvarig institution: Ekonomi, geografi, juridik och turism
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2019-02-20
 • Fastställd: 2019-03-22
 • Senast ändrad: 2021-03-31
 • Giltig fr.o.m: 2021-08-15

Syfte

Att ge studenten en genomgång av vilka beslut och förutsättningar som påverkar fastighetsmarknaden och dess närliggande marknader och därigenom belysa fastigheters betydelse för samhällsekonomin.

Lärandemål

Kunskap och förståelse

• Förklara hur fastigheter fungerar som en marknadsvara
• Redogöra för hur hyresmarknaden och fastighetsmarknaden fungerar och interagerar
• Redogöra för hur den svenska bank och finansmarknaden är uppbyggd och fungerar
• Redogöra för hur byggandet och prisutvecklingen i Sverige har utvecklats och förklara vilka faktorer som styr denna utveckling
• Ge exempel på finansiella instrument med koppling till fastighetsmarknaden

Färdighet och förmåga

• Analysera förändringar på fastighetsmarknadens delmarknader med hjälp av 4Q-modellen
• Redogöra översiktligt för teorier om varför städer ser ut som de gör och relatera dessa teorier till verkligheten
• Ge exempel på marknadsförändringar och marknadsimperfektioner samt analysera välfärdseffekter för olika grupper
• Relatera den finansiella marknadens uppbyggnad till bygg- och fastighetsmarknaden

Innehåll

Kursen spänner över mikroekonomiska och makroekonomiska problem och frågeställningar relaterade till fastigheter och dess närliggande marknader. Fastighetsmarknaden, dess aktörer och beslutsfattande studeras, dels utifrån de förutsättningar som ramar in händelserna, dels utifrån vilka välfärdseffekter olika händelser får.

Följande områden tas upp:
Vad menas med fastighetsmarknaden?
Fastighet som vara, tjänst och tillgång
Finansiering
Fastighetsmarknaden och konjunkturen
Marknadsimperfektioner
Marknadsförändringar
Välfärdsanalys

Behörighet

Nationalekonomi GR (A) 30 hp och GR (B) minst 22,5 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursen genomförs med föreläsningar och seminarier.

Examination

1000: Inlämningsuppgifter och deltagande i seminarier, 4,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

2000: PM, 3,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

4 hp, Inlämningsuppgifter och deltagande i seminarier
3,5 hp, kurs-pm

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras tre (3) gånger inom loppet av ett (1) år enligt denna kursplan. Därefter gäller senaste version av kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Artikelkompendium

Sidan uppdaterades 2021-03-31