Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Nationalekonomi GR (C), Finansiella institutioner och Marknader, 7,5 hp

Economics BA (C), Money, Banking and Financial Markets, 7,5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: NA004G
Ämne huvudområde: Nationalekonomi
Nivå: Grundnivå
Progression: (C)
Namn (inriktning): Finansiella institutioner och Marknader
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
Ansvarig avdelning: Ekonomi, geografi, juridik och turism
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Fastställd: 2009-12-08
Senast ändrad: 2013-06-07
Giltig fr.o.m: 2013-08-30

Syfte

Att ge studenten en grundlig genomgång av monetär teori, monetära variablers inverkan i det makroekonomiska systemet, och vad som underbygger den teoretiska och empiriska monetära analysen. Vidare studeras centralbankens roll och dess skötsel av penningpolitik i slutna respektive öppna ekonomier.

Sammantaget, att ge studenten en klar och genomgående förståelse för gällande frågor rörande aktuella finansiella institutioner och marknader.

Lärandemål

Vid avslutande av denna kurs skall studenten ha tillgodogjort sig:

-Pengars mening och funktion.
-Faktorer som påverkar efterfrågan och utbudet av pengar i moderna ekonomier.
-Bestämningen av räntestruktur och dess nivåer, avkastningskurvan och växelkurser i öppna ekonomier, bestämning och kostnader av inflation.
-Banksystemets uppbyggnad, andra former av finansiella mellanhänder och dess bestämning av pennigutbudet. Ekonomisk analys av den finansiella strukturen.
-Teorin och den pratiska penningpolitiken och dess utformning i öppna och slutna ekonomier.
-Valet av centralbanksinstitution inom ramen för penningpolitikens utförande.

Innehåll

Kursen täcker de viktiga problem som återfinns inom makroekonomisk politik. Då främst monetära mål, räntenivåns betydelse och utveckling, valutamarknadens och finansiella marknader. Här studeras särskilt olika strukturer för bankväsendets uppbyggnad och styrinstrument för den ekonomiska politiken. Här studeras också inverkan av ny makroekonomisk teori och ekonomiska instrument i den ekonomiska politiken. Exempelvis rationella förväntningar och monetär strategi i sk inflation targeting. Det senare är aktuellt i samband med studiet i uppbyggnaden av EMU och dess påverkan på de enskilda ländernas ekonomiska politik. Kursen presenterar olika problemområde inom ramen för de olika ekonomiska modeller som här används.

Behörighet

Nationalekonomi GR (A) 30 hp och GR (B) minst 22,5 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen

Undervisning

Kursen genomförs med föreläsningar och seminarier.

Examination

7,5 hp, Examination
Tentamen är i form av en skriftlig tentamina vid kursens slut. Denna kan kompletteras, eller ersättas av PM-uppgifter.

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 2 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

Mishkin F. S., The Economics of Money, Banking, and Financial Markets. International Edition, 7th´ed., London, Addison Wesley, Latest edition.

A compendium of articles.