Nationalekonomi GR (C), Miljö- och naturresursekonomi, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel".


Kursplan för:

Nationalekonomi GR (C), Miljö- och naturresursekonomi, 7,5 hp

Economics BA (C), Environmental and Natural Resource Economics, 7.5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: NA023G
 • Ämne huvudområde: Nationalekonomi
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (C)
 • Namn (inriktning): Miljö- och naturresursekonomi
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G2F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar minst 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 80%, Naturvetenskap 20%
 • Ansvarig institution: Ekonomi, geografi, juridik och turism
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2021-09-24
 • Fastställd: 2022-03-25
 • Senast ändrad: 2022-03-25
 • Giltig fr.o.m: 2022-08-15

Syfte

Målet med kursen är att uforska de tvärvetenskapliga (mångvetenskapliga) aspekterna av miljöproblem och mellan naturresurser och nationalekonomi.

Lärandemål

Vid avslutande av denna kurs ska studenten:

• Förstå kopplingen mellan ekonomi och miljöfrågor, externaliteter och hantering av kollektiva varor
• Identifiera aktuella miljöproblem och vikten av hållbar utveckling
• Bestämma det optimala uttaget av icke-förnybara och förnybara naturresurser
• Bestämma det monetära värdet av miljövaror och –tjänster
• Förstå kopplingen mellan nationalräkenskaper och miljöräkenskaper

Innehåll

Kursen fokuserar på teorin om externaliteter, hanteringen av kollektiva varor och resursfördelning över tid, värdering av miljön och samhällsekonomisk kostnads-intäktsanalys. I kursen diskuteras även teorin för optimal utvinning av förnyelsebara (skog, fiske) och icke förnyelsebara (metaller, mineraler, olja) resurser.

I kursen diskuteras även hur effekten framtida generationer kan inkluderas i analysen, genom att inkludera en diskussion om dynamisk effektivitet och hållbar utveckling. Kursen introducerar studenten till olika ekonometriska metoder för att sätta monetära värden på miljövaror som inte har ett marknadspris. Kursen avslutas med en fördjupad diskussion om begreppet nationalinkomst och nationella miljöräkenskaper.

Behörighet

NA018G Nationalekonomi GR (B), Mikroekonomi och industriell organisation, 7,5 hp

eller

IG038G Industriell Ekonomi GR (B), Mikroekonomi och industriell organisation, 7,5 hp
eller motsvarande.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisning sker genom föreläsningar och seminarier.
Kursen ges på engelska.

Examination

1000: Individuell skriftlig tentamen, 5,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

2000: Inlämningsuppgift, 2,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Kursen examineras genom hemtentamen och övningar.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Om student har ett besked från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras tre (3) gånger inom loppet av ett (1) år enligt denna kursplan. Därefter gäller senaste version av kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

All undervisning sker på engelska.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: J.M. Harris and B. Roach.
 • Titel: Environmental and Natural Resource Economics: A Contemporary Approach
 • Upplaga: Latest edition
 • Förlag: Routledge
A compendium of articles.

Sidan uppdaterades 2021-09-29