Nationalekonomi GR (C), Självständigt arbete, 15 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

Det går bra att skriva ut en kursplan direkt från webbsidan genom att använda kortkommandot ctrl+P. Det går då även att spara planen som en PDF.

 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.


Kursplan för:

Nationalekonomi GR (C), Självständigt arbete, 15 hp

Economics BA (C), Independent Work, 15 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: NA006G
 • Ämne huvudområde: Nationalekonomi
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (C)
 • Namn (inriktning): Självständigt arbete
 • Högskolepoäng: 15
 • Fördjupning vs. Examen: G2E - Kursen ligger på grundnivå och fordrar minst 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav samt innehåller examensarbete för kandidatexamen.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
 • Ansvarig institution: Ekonomi, geografi, juridik och turism
 • Fastställd: 2009-12-08
 • Senast ändrad: 2013-06-10
 • Giltig fr.o.m: 2013-08-30

Syfte

Det självständiga arbetet är avsett att ge erfarenheter i att självständigt och kritiskt analysera olika ekonomiska problem med utnyttjande av tillgänglig vetenskaplig metodik och de kunskaper som erhållits från övriga kurser, samt i att klart disponera och formulera en redovisning av analysresultaten.

Lärandemål

Vid avslutande av denna kurs skall studenten ha tillgodogjort sig:

Att genomföra en med vetenskaplig analysmetod självständig nationalekonomisk undersökning på grundnivå.

Att kritiskt förhålla sig till i undersökningen använt material.

Att klart disponera och redovisa analysresultat samt argumentera för de egna resultatens giltighet vid ett seminarium med kurskolleger.

Att konstruktivt analysera och värdera andra kurskollegers arbeten på samma nivå.

Innehåll

Målet med det självständiga arbetet är att ge erfarenheter i att självständigt och kritiskt analysera ekonomiskt problem med utnyttjande av tillgänglig vetenskaplig metodik och de kunskaper som erhållits från övriga kurser. Uppsatsen måste försvaras i ett seminarium. Förutom försvarande av den egna uppsatsen skall författaren vara opponent på en annan students uppsats på motsvarande nivå.

Behörighet

Nationalekonomi GR (A och B) 60 hp och GR (C) minst 7,5 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Ingen traditionell undervisningen förekommer. Undervisningen ges endast i form av enskild handledning.

Examination

1000: Examination, 15,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Kursen examineras genom författande av en uppsats, som skall behandlas på ett seminarium med i förväg utsedda opponenter. Kursen förutsätter aktivt deltagande med framläggande av uppsats, opposition etc.

För att slutbetyg skall erhållas krävs att en omarbetad version inlämnas till handledaren, där hänsyn tagits till de synpunkter som framförts vid slutseminariet.

Ytterligare ett krav för att slutbetyg skall erhållas är att varje student måste sända in sin uppsats via mail till granskningsföretaget Urkund. Detta för att undanröja alla misstankar om plagiat.

Betygskriterier se Ämnesspecifika betygskriterier www.miun.se/betygskriterier.

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 2 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: .

Litteratur som tillkommerL/Added literature:
Ekonomisk debatt
Journal of Economic Literatur
The new Palgrave of dictionary of economics and the Law, London 1998
Uppsatsanvisningar finns även på Studentportalen i mappen för Nationalek C/You find instructions for the Independent Work at Studentportalen and Nationalekonomi C.

Sidan uppdaterades 2017-10-20