Kursplan

Kursplan för Samhällskunskap AV, Didaktisk inriktning 91-120, 30 hp

Civics MA, Didactic Approach 91-120, 30 higher education credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: SH001A
 • Ämne huvudområde: Samhällskunskap
 • Nivå: Avancerad
 • Namn (inriktning): Didaktisk inriktning 91-120
 • Högskolepoäng: 30
 • Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Undervisning 100%
 • Ansvarig institution: Utbildningsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2008-03-18
 • Fastställd: 2009-03-31
 • Senast ändrad: 2014-05-23
 • Giltig fr.o.m: 2014-09-01

Syfte

Kursen syftar till att studenten skall visa fördjupning av kunskaper, färdigheter
och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som
gäller på grundnivå,

- ytterligare utveckla sin förmåga att självständigt integrera och använda
kunskaper inom samhällskunskap,
- utveckla sin förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och
situationer, och
- utveckla sina förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete inom samhällskunskap eller samhällskunskapens ämnesdidaktik

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten:
-kunna redogöra för sin kunskap i och förståelse för samhällskunskap, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete,
-visa fördjupad metodkunskap inom samhällskunskap,
-uppvisa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
-självständigt kunna identifiera och formulera frågeställningar samt kunna planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade forskningsuppgifter inom
givna tidsramar,
-muntligt och skriftligt klart kunna redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika
grupper,
-visa sådan färdighet inom området samhällskunskap som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet,
-uppvisa förmåga att inom området samhällskunskap kunna göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
-redovisa sin insikt i vetenskapens och särskilt samhällskunskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används,
-kunna identifiera och redogöra för sitt behov av ytterligare kunskap och ta ansvar för sin kunskapsutveckling, samt
-ha fullgjort ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng inom området samhällskunskap eller samhällskunskapens ämnesdidaktik.
- visa kunskap om maktbegreppet
- förmåga att förstå och diskutera hur makt framträder i olika institutionella och kontextuella sammanhang
- förmåga att förstå och diskutera vad ideologi är och hur detta begrepp kan hanteras ämnesdidaktiskt i samhällskunskapen
- visa förmåga att tillämpa ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska kunskaper inom området samhällskunskap.

Innehåll

I kursen behandlas teorier om makt som begrepp och fenomen, ämnesdidaktik, forskningsmetodik, rapportskrivning och kritisk analys. Ett självständigt arbete (uppsats) genomförs. Kursen omfattar tre delmoment:

Delmoment 1. Maktens olika ansikten 7,5 hp
Delmoment 2. Forskningsmetodik, 7,5 hp
Delmoment 3. Uppsats, 15 hp

Behörighet

Avklarade studier i Samhällskunskap GR (A) 1-30 hp, Samhällskunskap GR (B) 31-60 hp samt minst 22,5hp från Samhällskunskap GR (C) 61-90 hp eller Samhällskunskap AV 61-90hp
eller motsvarande.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen kan bedrivas i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar, handledning samt självstudier. Undervisningen kan genomföras på engelska och
med hjälp utav olika kommunikationsformer.

Examination

Studenten examineras skriftligt och muntligt. Uppsatsarbetet redovisas vid ett seminarium genom oppositionsförfarande.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier.

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Referenslitteratur

Moment 1
 • Kommentar: Två valda artiklar i samhällskunskap/samhällskunskapens ämnesdidaktik från någon vetenskaplig tidskrift.
Moment 2
 • Kommentar: Två valda doktorsavhandlingar i samhällsvetenskap med ämnesdidaktisk inriktning.
 • Författare/red: Hansén SE, Forsman L
 • Titel: Allmändidaktik - vetenskap för lärare
 • Ort: Lund
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: 2011
 • Kommentar: valda delar

Obligatorisk litteratur

Moment 1
 • Författare/red: Eagleton, Terry
 • Titel: Ideology: an introduction (2nd ed.)
 • Ort: London
 • Förlag: Verso
 • Upplaga: 2007
 • ISBN: 978-1-84467-136-6
 • Kommentar: ISBN:978-1-84467-136-6 242 s.
 • Författare/red: Engelstad, Fredrik
 • Titel: Vad är makt?
 • Ort: Stockholm
 • Förlag: Natur och kultur
 • Upplaga: 2006
 • ISBN: 978-91-2711349-7
 • Kommentar: ISBN: 978-91-2711349-7 212 s.
 • Författare/red: Morriss, Peter
 • Titel: Power - a philosophical analysis
 • Ort: Manchester
 • Förlag: Manchester University Press
 • Upplaga: 2002
 • ISBN: 978-07-1905996-4
 • Kommentar: ISBN:978-07-1905996-4 328 s.
 • Författare/red: Persson, Anders
 • Titel: Skola och makt
 • Ort: Stockholm
 • Förlag: Carlssons
 • Upplaga: 2003
 • ISBN: 91-7798-858-2
 • Kommentar: ISBN:91-7798-858-2 220 s.
 • Författare/red: Petersson, Olof
 • Titel: Den offentliga makten
 • Ort: Stockholm
 • Förlag: SNS
 • Upplaga: 2007
 • ISBN: 978-91-85695-02-7
 • Kommentar: ISBN:978-91-85695-02-7 250 s.
Moment 2
 • Författare/red: Bryman, Alan
 • Titel: Samhällsvetenskapliga metoder
 • Ort: Malmö
 • Förlag: Liber
 • Upplaga: 2002
 • ISBN: 91-47-06402-1
 • Kommentar: ISBN:91-47-06402-1 463 s.
 • Författare/red: Dimenäs, Jörgen (red.)
 • Titel: Lära till lärare: Att utveckla läraryrket - vetenskapligt förhållningssätt och vetenskaplig metodik
 • Ort: Stockholm
 • Förlag: Liber
 • Upplaga: 2007
 • ISBN: 978-91-47-08421
 • Kommentar: ISBN:978-91-47-08421 257 s.
 • Författare/red: Stake, E. Robert
 • Titel: The Art of Case Study Research
 • Ort: Calif.Sage
 • Förlag: Thousand Oaks
 • Upplaga: 1995
 • ISBN: 0-8039-5766-1
 • Kommentar: ISBN:0-0839-5766-1 175 s.
Moment 3
 • Författare/red: Augustsson, Gunnar
 • Titel: Akademisk skribent: Om att utveckla sitt vetenskapliga skrivande
 • Ort: Lund
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: 2012
 • ISBN: 978-91-44-00491-4
 • Kommentar: ISBN: 978-91-44-00491-4 Litteratur i samband med uppsatsarbetet väljs i samråd med handledare.
 • Författare/red: Backman, Jarl
 • Titel: Rapporter och uppsatser
 • Förlag: Studentlitteratur, Lund
 • Upplaga: 1998
 • Kommentar: ISBN: 91-44-00417-6 213 s.
Litteratur i samband med uppsatsarbetet väljs i samråd med handledare.