Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Samhällskunskap AV, Samhällskunskap för gymnasiet, 90 hp (31-120 hp). Ingår i lärarlyftet II, 90 hp

Civics MA, Civics for Upper Secondary school (31-120 credits ), 90 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: SH008U
Ämne huvudområde: Samhällskunskap
Nivå: Avancerad
Namn (inriktning): Samhällskunskap för gymnasiet, 90 hp (31-120 hp). Ingår i lärarlyftet II
Högskolepoäng: 90
Fördjupning vs. Examen: AXX - Kursen ligger på avancerad nivå. Kan ej klassificeras.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
Ansvarig avdelning: Avdelningen för utbildningsvetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Fastställd: 2015-03-10
Senast ändrad: 2015-03-10
Giltig fr.o.m: 2015-08-01

Syfte

Att ge lärare med ämnesbehörighet och behörighetsgivande lärarexamen den behörighet som krävs för att undervisa i samhällskunskap i gymnasieskolan eller i kommunal vuxenutbildning.

Lärandemål

Delmoment 1.
Efter genomgången kurs ska den studerande visa kunskap om vetenskaps- och samhällsteori samt visa förmåga att förstå och diskutera samhällsfenomen ur klass-, genus- och/eller etnicitetsperspektiv. Studenterna ska också ha uppvisat ett reflekterande förhållningssätt till, och utvecklat en färdighet i, att undervisa inom området.

Delmoment 2.
Efter genomgången kurs ska den studerande visa förmåga att kunna diskutera och problematisera begreppet socialisation samt uppvisa förmåga att använda socialisationsteorier för att skapa en bred förståelse för normalitet och avvikelse i samhället. De studerande ska även kunna visa förståelse för hur olika socialisationsagenter (såsom t ex media och skola) kan påverka mänskligt varande och handlande. Studenterna ska också ha uppvisat ett reflekterande förhållningssätt till, och utvecklat en färdighet i, att undervisa inom området.

Delmoment 3.
Efter genomgången kurs ska den studerande visa kunskaper om och förmåga att diskutera samhällsekonomisk teori och ekonomisk politik. Vidare ska den studerande kunna uppvisa en förmåga att diskutera olika teoretiska utgångspunkter för statlig välfärdspolitik och arbetsmarknadens funktionssätt. Den studerande ska också kunna uppvisa förmåga att ämnesdidaktiskt arbeta med välfärdspolitiken som tema i skolan.

Delmoment 4.
Efter genomgången kurs ska den studerande visa förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar samt uppvisa fördjupad förmåga att söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå. Den studerande ska vidare visa förmåga att analysera relationen mellan demokrati och medborgarskap samt uppvisa kunskap om medborgarskapets olika dimensioner. Den studerande ska också kunna visa kunskap om och förmåga att självständigt analysera demokratins möjligheter och problem (politik och förvaltning) i ett jämförande perspektiv samt uppvisa färdighet att arbeta med demokrati och medborgarskapsbegreppet i undervisning.

Delmoment 5.
Efter genomgången kurs ska den studerande visa kunskap och förmåga att analysera begreppet globalisering med dess olika innebörder. Den studerande ska vidare kunna visa kunskap om globaliseringens ekonomiska, sociala, politiska, demografiska och kulturella dimensioner och kunskap om hur effekterna av globaliseringen visar sig på lokal och regional nivå. Den studerande ska också visa kunskap om området internationella relationer och internationell politik samt visa förmåga att didaktiskt tillämpa sina ämnesteoretiska kunskaper.

Delmoment 6.
Efter genomgången kurs ska den studerande visa kunskap om sambandet mellan planering, genomförande och bedömning i lärande och undervisning i samhällskunskap samt visa färdighet i hur man kan operationalisera mål för undervisning i samhällskunskap. Den studerande ska också kunna visa färdighet i hur man kan konstruera verktyg för bedömning som korresponderar med styrdokumentens mål för genomförande av undervisning i samhällskunskap.

Delmoment 7.
Efter genomgången kurs ska den studerande visa kunskap om maktbegreppet samt visa förmåga att förstå och diskutera hur makt framträder i olika institutionella och kontextuella sammanhang i samhället och i skolan. De studerande ska visa förmåga att analysera makt ur klass-, genus- och etnicitetsperspektiv samt att didaktiskt tillämpa sina kunskaper.

Delmoment 8.
Efter genomgången kurs ska den studerande visa insikt och förståelse för sam-hällsvetenskapliga metoder. Vidare ska den studerande uppvisa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser eller frågeställningar. De studerande ska också visa förmåga att självständigt kunna identifiera och formulera frågeställningar samt kunna planera och med adekvata metoder genomföra en forskningsuppgift inom givna tidsramar samt visa förmåga att muntligt och skriftligt klart kunna redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa. I detta arbete är kunskap om, och färdighet att tillämpa, källkritiska metoder betydelsefull tillsammans med en kunskap om olika presentationsteknikers användbarhet. Slutligen ska de studerande visa förmåga att inom området samhällskunskap kunna göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter. De studerande ska efter genomgången kurs ha författat ett självständigt arbete om minst 7,5 högskolepoäng inom området samhällskunskap eller samhällskunskapens ämnesdidaktik och försvara denna uppsats i ett offentligt seminarium.

Innehåll

Kursen är indelad i följande åtta (8) moment:

Moment 1: Att förstå och förklara samhället, 7,5 hp
Momentet syftar till att ge en bred samhällsvetenskaplig ansats på att förstå och förklara samhället och ett helhetsperspektiv på människan som kultur och samhällsvarelse. Detta innefattar såväl presentation av generell sociologisk samhällsteori som genomgång av vetenskapsteoretiska traditioner i ambitionerna att förklara eller förstå samhällsprocesser.
Examination via seminarium och PM skrivande.

Moment 2: Socialisation, 7,5 hp
I momentet behandlas och kritiskt granskas socialisation som empirisk fenomen och teoretisk begrepp. Socialisationsbegreppet problematiseras utifrån möjligheterna att användas för att förstå uppfattad normalitet och avvikelse i samhället i religiös, kulturell, politisk eller social mening. Diskussionen länkas till relevanta skrivningar i skolans olika styrdokument. De studerande skall även kunna visa insikt om hur olika socialisationsagenter (såsom t ex media och skola) kan påverka mänskligt varande och handlande. I momentet diskuteras och prövas även didaktiska förhållningssätt för att undervisa om socialisationsprocesser och metoder för betyg och bedömning med utgångspunkt från gymnasieskolans styrdokument.
Examination via seminarium och PM skrivande.

Moment 3: Perspektiv på välfärd, 7,5 hp
I momentet behandlas svensk välfärdspolitik utgående från en analys av de politiska och de ekonomiska systemens interdependens. Vidare ges en presentation av hur svensk makroekonomi fungerar tillsammans med en analys av svensk arbetsmarknads funktionssätt. I momentet diskuteras och prövas även didaktiska förhållningssätt för att undervisa om perspektiv på välfärd och metoder för betyg och bedömning med utgångspunkt från gymnasieskolans styrdokument.

Moment 4: Demokrati och medborgarskap, 15 hp
I momentet behandlas samhällskunskapens historiska och teoretiska kärna, demokrati och medborgarskap. I momentet presenteras och kritiskt granskas olika demokratimodeller, satt i relation till såväl skola som samhälle. Vidare beskrivs och analyseras system för politik och förvaltning i Sverige (lokalt, regional och centralstatligt) och jämförs med norden, EU och ett urval större länder. Medborgarskapsbegreppet analyseras, problematiseras (”thin/thick citizenship”) och översätts till befintlig teoribildning på området samt till dagens samhälleliga utvecklingsprocesser. I momentet diskuteras och prövas även didaktiska förhållningssätt för att undervisa om demokrati och medborgarskap och metoder för betyg och bedömning med utgångspunkt från gymnasieskolans styrdokument.
Examination via seminarium och PM skrivande.

Moment 5: Globalisering och internationella relationer, 15 hp
I momentet ges kunskaper och didaktiska verktyg för undervisning i samhällskunskap med avseende på globaliseringsprocesser (politiska, ekonomiska, sociala) och hur det internationella samfundet fungerar. Europeisk integration,(inklusive EU), FN, de mänskliga rättigheterna, orsaker bakom fattigdom och hunger, internationell lag och internationell politisk ekonomi är exempel på teman som behandlas under momentet. I momentet diskuteras och prövas även didaktiska förhållningssätt för att undervisa om globalisering och internationella relationer och metoder för betyg och bedömning med utgångspunkt från gymnasieskolans styrdokument.
Examination via seminarium och PM skrivande.

Moment 6: Planera, genomföra och bedöma, 15 hp
Momentet syftar till didaktisk problematisering och fördjupade kunskaper om hur skolans arbete organiseras och hur formerna för kunskapsprövning kan se ut. Momentet inriktas på färdigheter i att tillämpa samhällskunskapliga perspektiv och metoder för bedömning med utgångspunkt från skolans nya styrdokument.
Examination via seminarium och PM skrivande.

Moment 7: Maktens olika ansikten, 7,5 hp
I momentet behandlas teorier om makt som begrepp och fenomen. Detta innefattar att länka befintlig teoribildning inom området till att förstå och kunna diskutera hur makt framträder i olika sammanhang såväl i samhället som i skolans värld. Aktuell teoribildning om makt exemplifieras och analyseras under kursens gång ur bland andra klass-, genus- och etnicitets-perspektiv samt diskuteras i förhållande till didaktiska val för undervisning och metoder för bedömning med utgångspunkt från gymnasieskolans styrdokument.
Examination via seminarium och PM skrivande.

Moment 8: Presentationsteknik, källkritik, vetenskaplig metod och uppsatsskrivande, 15 hp
I momentet behandlas samhällsvetenskaplig metod, presentationsteknik och källkritiskt förhållningssätt. Olika metodologiska angreppssätt för författandet av en akademisk uppsats beskrivs och analyseras. Olika presentationstekniker diskuteras, prövas och analyseras. De studerande skall författa ett självständigt arbete inom området samhällskunskap eller samhällskunskapens ämnesdidaktik och försvara denna uppsats i ett offentligt seminarium.
Examination via seminarium och genomförande av oppositionsuppgift.

Behörighet

Grundläggande behörighet Denna utbildning är en uppdragsutbildning och får endast sökas av lärare som deltar i fortbildning enligt Förordning (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare. Se skolverkets webbplats http://www.skolverket.se/lararlyftet

Urvalsregler

Alternativt urval, se under rubrik "Övrig information".

Undervisning

Kursen ges som nätkurs. Undervisning sker i form av underlag som presenteras, och uppgifter som redovisas, i konferenssystemet Moodle.

Examination

Examinationer sker i form av nätseminarier och pm-skrivande.

Betygsskala

Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Augustsson, Gunnar
Titel: Akademisk skribent: Om att utveckla sitt vetenskapliga skrivande
Upplaga: 2012
Förlag: Studentlitteratur
Kommentar: ISBN: 978-91-44-00491-4

Författare/red: Johansson, Jan; Sundberg, Daniel
Titel: Utmärkt undervisning. Framgångsfaktorer i svensk och internationell belysning.
Upplaga: 2012
Förlag: Natur o Kultur

Moment 1

Författare/red: Best, Shaun
Titel: Understanding social division
Upplaga: 2005
Förlag: Sage

Författare/red: Gilje, Nils; Grimen, Harald
Titel: Samhällsvetenskapernas förutsättningar
Upplaga: 2007
Förlag: Daidalos

Författare/red: Månsson, Per
Titel: Båten i parken
Upplaga: 2014
Förlag: Norstedts Akademiska

Moment 2

Författare/red: Jenkins, Richard
Titel: Social Identity
Upplaga: 2008
Förlag: Routledge

Författare/red: Johansson, Thomas
Titel: Den lärande människan; utveckling, lärande, socialiation
Upplaga: 2012
Förlag: Liber

Författare/red: Skolverket
Titel: Morgondagens medborgare
Upplaga: 2010
Webbadress: http://www.skolverket.se/om-skolverket/publicerat/visa-enskild-publikation?

Moment 3

Författare/red: Eklund, Klas
Titel: Vår ekonomi - en introduktion till samhällsekonomin
Upplaga: Senste upplagan
Förlag: Nordstedts

Författare/red: Rothstein, Bo
Titel: Vad bör staten göra. Om välfärdsstatens moraliska och politiska logik
Upplaga: 2002
Förlag: SNS

Författare/red: Sandelin, Bo; Trautwirn, Hans-Michael; Wundrah, Mikael
Titel: Det ekonomiska tänkandets historia
Upplaga: 2008
Förlag: SNS

Moment 4

Författare/red: Ekman, Joakim; Pilo, Lina
Titel: Skolan, demokratin och de unga medborgarna
Upplaga: 2012
Förlag: Liber

Författare/red: Faulks, Keith
Titel: Citizenship
Upplaga: 2000
Förlag: Routhledge
Kommentar: 190 s.

Författare/red: Jakobsson, Kerstin (red)
Titel: Känsla för det allmänna.
Upplaga: 2010
Förlag: Borea
Kommentar: ISBN: 978-91-89140-71-4. Valda delar. 240 s.

Författare/red: Skolverket
Titel: Medborgarkunskaper i sikte
Upplaga: 2012
Webbadress: www.skolverket.se/om-skolverket/publicerat/visa-enskild-publikation?

Författare/red: Skolverket
Titel: Skolan och medborgarskapandet
Upplaga: 2011
Webbadress: www.skolverket.se/om-skolverket/publicerat/visa-enskild-publikation?

Moment 5

Författare/red: Ahrne, Göran (red)
Titel: Upptäckten av det globala, Sociologisk forskning nr 1
Upplaga: 2007
Kommentar: 8 s.

Författare/red: Baylis, John & Smith, Steve
Titel: The globalization of the world politics: An introduction to international relations
Upplaga: senaste upplagan
Förlag: Oxford University Press
Kommentar: 622 s.

Författare/red: Knox, Paul. L & Marston, Sallie. A
Titel: Places and Regions in Global Context - Human Geography
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Prentice-Hall
Kommentar: 515 s. Valda delar

Författare/red: Långström Sture, Virta Anja
Titel: Samhällskunskapsdidaktik
Upplaga: 2011
Förlag: Studentlitteratur
Kommentar: ISBN: 987-91-44-06643

Moment 6

Författare/red: Carlgren, Ingrid, Forsberg, Eva & Lindberg, Viveca
Titel: Perspektiv på den svenska skolans kunskapsdiskussion
Upplaga: 2009
Förlag: Stockholms universitet, Stockholm
Kommentar: ISBN: 9789176566619

Författare/red: Karlefjärd, Anna
Titel: Att rymmas inom sitt friutrymme: Om samhällskunskapslärares tolkning, anpassning och undervisning
Upplaga: 2011
Förlag: Karlstads universitet: Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper, Statsvetenskap
Webbadress: http://kau.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:395564
Kommentar: 136 s.

Författare/red: Samuelsson, Maria och Nordgren, Kenneth (red)
Titel: Betyg i teori och praktik
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Malmö, Gleerups
Kommentar: ISBN: 978-91-40-66328-3 190 s.

Författare/red: Skolverket
Titel: Allmänna råd för planering och genomförande av undervisningen
Upplaga: 2011
Webbadress: http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2698

Författare/red: Skolverket
Titel: Kursplaner för samhällskunskap (grundskolan samt gymnasieskolan
Webbadress: http://www.skolverket.se
Kommentar: 7 s.

Moment 7

Författare/red: Carr, W, Hartnett, A
Titel: Education and the Struggle for Democracy
Upplaga: 2011
Förlag: Open University Press
Kommentar: ISBN:0-335-19520-2 235s.

Författare/red: Lukes, Steven
Titel: Maktens ansikten
Upplaga: 2008
Förlag: Daidalos
Kommentar: ISBN:978-91-7173-276-7 208 s.

Författare/red: Morriss, Peter
Titel: Power - a philosophical analysis
Upplaga: 2002
Förlag: Manchester University Press
Kommentar: ISBN:978-07-1905996-4 328 s.

Författare/red: Petersson, Olof
Titel: Den offentliga makten
Upplaga: 2007
Förlag: SNS
Kommentar: ISBN:978-91-85695-02-7 250 s.

Moment 8

Författare/red: Backman, Jarl
Titel: Rapporter och uppsatser
Upplaga: 2008
Förlag: Studentlitteratur, Lund
Kommentar: ISBN: 978-91-44-04826-0 223 s.

Författare/red: Bryman, Alan
Titel: Samhällsvetenskapliga metoder
Upplaga: 2002
Förlag: Liber
Webbadress: ISBN:91-47-06402-1 463 s.

Författare/red: Dimenäs, Jörgen (red.)
Titel: Att utveckla läraryrket - vetenskapligt förhållningssätt och vetenskaplig metodik
Upplaga: 2007
Förlag: Liber
Kommentar: ISBN:978-91-47-08421 257 s.

Litteratur i samband med uppsatsarbetet väljs i samråd med handledare.

Övrig information

Urval sker genom lottning.