Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Samhällskunskap AV, Samhällskunskap för lärare i gymnasieskolan, 120 hp (1-120). Ingår i Lärarlyftet, 120 hp

Civics Ma, 120 hp


Allmänna data om kursen

Kurskod: SH011U
Ämne huvudområde: Samhällskunskap
Nivå: Avancerad
Namn (inriktning): Samhällskunskap för lärare i gymnasieskolan, 120 hp (1-120). Ingår i Lärarlyftet
Högskolepoäng: 120
Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
Ansvarig avdelning: Utbildningsvetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Fastställd: 2016-03-17
Senast ändrad: 2016-03-17
Giltig fr.o.m: 2016-08-01

Lärandemål

Kursdeltagaren ska efter genomgången kurs ha förvärvat ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska kunskaper och färdigheter som krävs för att ge behörighet för att undervisa i gymnasiet eller i kommunal vuxenutbildning.

Moment 1.
Efter genomgången kurs ska den studerande visa kunskap om vetenskaps- och samhällsteori samt visa förmåga att förstå och diskutera samhällsfenomen ur klass-, genus- och/eller etnicitetsperspektiv. Studenterna ska också ha uppvisat ett reflekterande förhållningssätt till, och utvecklat en färdighet i, att undervisa inom området.

Moment 2.
Efter genomgången kurs ska den studerande visa kunskap om bakgrunden till samhällskunskapsämnets tillkomst i svensk skola samt det huvudsakliga ämnesinnehåll som karaktäriserat ämnet under senare tid. De studerande ska även uppvisa en förmåga att reflektera över och kunna diskutera ämnesdidaktiska förhållningssätt.

Moment 3.
Efter genomgången kurs ska den studerande visa kunskap om demokratiteorier, politiska ideologier samt om svensk politik och förvaltning satt i relation till andra länders system. Den studerande ska också visa förmåga att utifrån demokratimodeller analysera demokratins möjligheter och problem i ett jämförande perspektiv samt uppvisa färdighet att arbeta med demokratibegreppet samt system för politik och förvaltning i undervisning.

Moment 4.
Efter genomgången kurs ska den studerande visa kunskaper om och förmåga att diskutera samhällsekonomisk teori och ekonomisk politik. Vidare ska den studerande kunna uppvisa en förmåga att diskutera olika teoretiska utgångspunkter för statlig välfärdspolitik och arbetsmarknadens funktionssätt.
Den studerande ska också kunna uppvisa förmåga att ämnesdidaktiskt arbeta med välfärdspolitiken som tema i skolan.

Moment 5.
Efter genomgången kurs ska den studerande visa förmåga att kunna diskutera och problematisera begreppet socialisation samt uppvisa förmåga att använda socialisationsteorier för att skapa en bred förståelse för normalitet och avvikelse i samhället. De studerande ska även kunna visa förståelse för hur olika socialisationsagenter (såsom t ex media och skola) kan påverka mänskligt varande och handlande. Studenterna ska också ha uppvisat ett reflekterande förhållningssätt till, och utvecklat en färdighet i, att undervisa inom området.

Moment 6.
Efter genomgången kurs ska den studerande visa förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar samt uppvisa fördjupad förmåga att söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå. Den studerande ska vidare visa förmåga att analysera relationen mellan demokrati och medborgarskap samt uppvisa kunskap om medborgarskapets olika dimensioner. Den studerande ska också kunna uppvisa färdighet att arbeta med demokrati och medborgarskapsbegreppet i undervisning.

Moment 7.
Efter genomgången kurs ska den studerande visa kunskap och förmåga att analysera begreppet globalisering med dess olika innebörder. Den studerande ska vidare kunna visa kunskap om globaliseringens ekonomiska, sociala, politiska, demografiska och kulturella dimensioner och kunskap om hur effekterna av globaliseringen visar sig på lokal och regional nivå. Den studerande ska också visa kunskap om området internationella relationer och internationell politik samt visa förmåga att didaktiskt tillämpa sina ämnesteoretiska kunskaper.

Moment 8.
Efter genomgången kurs ska den studerande visa kunskap om sambandet mellan planering, genomförande och bedömning i lärande och undervisning i samhällskunskap samt visa färdighet i hur man kan operationalisera mål för undervisning i samhällskunskap. Den studerande ska också kunna visa färdighet i hur man kan konstruera verktyg för bedömning som korresponderar med styrdokumentens mål för genomförande av undervisning i samhällskunskap.

Moment 9.
Efter genomgången kurs ska den studerande visa kunskap om maktbegreppet samt visa förmåga att förstå och diskutera hur makt framträder i olika institutionella och kontextuella sammanhang i samhället och i skolan. De studerande ska visa förmåga att analysera makt ur klass-, genus- och etnicitetsperspektiv samt att didaktiskt tillämpa sina kunskaper.

Moment 10.
Efter genomgången kurs ska den studerande visa insikt och förståelse för samhällsvetenskapliga metoder. I detta arbete är kunskap om, och färdighet att tillämpa, källkritiska metoder betydelsefull tillsammans med en kunskap om olika presentationsteknikers användbarhet. Slutligen ska de studerande visa förmåga att inom området samhällskunskap kunna göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter

Moment 11.
Efter genomgången kurs ska den studerande uppvisa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser eller frågeställningar. De studerande ska också visa förmåga att självständigt kunna identifiera och formulera frågeställningar samt kunna planera och med adekvata metoder genomföra en forskningsuppgift inom givna tidsramar samt visa förmåga att muntligt och skriftligt klart kunna redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa. De studerande ska efter genomgången kurs ha författat ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng inom området samhällskunskap eller samhällskunskapens ämnesdidaktik

Innehåll

Kursen är indelad i följande elva (11) moment

Moment 1. Att förstå och förklara samhället, 15 hp
Momentet syftar till att ge en bred samhällsvetenskaplig ansats på att förstå och förklara samhället och ett helhetsperspektiv på människan som kultur- och
samhällsvarelse. Detta innefattar såväl presentation av generell sociologisk samhällsteori som genomgång av vetenskapsteoretiska traditioner i ambitionerna att förklara eller förstå samhällsprocesser.
Examination via seminarium och PM skrivande. Momentet betygssätts med betygen godkänd eller underkänd.

Moment 2. Vad är ämnet samhällskunskap? 7,5 hp
I momentet behandlas de historiska motiven till formandet av samhällskunskapsämnet och det huvudsakliga innehåll ämnet fokuserats kring över tid. Särskild tyngdvikt läggs på en presentation och diskussion om ämnesinnehåll i senaste läroplan. I momentet redovisas också olika författarens problematiseringar av samhällskunskapens ämnesinnehåll och arbetsmetoder satt i ljuset av det uppdrag som formuleras genom skolans relevanta styrdokument. I momentet ges också en första översikt av såväl allmändidaktiska som ämnesdidaktiska perspektiv och arbetsmetoder.
Examination via seminarium och PM skrivande. Momentet betygssätts med betygen godkänd eller underkänd.

Moment 3. Svensk och nordisk politik och förvaltning, 7,5 hp
I momentet introduceras och diskuteras olika modeller för demokratiskt beslutsfattande tillsammans med en genomgång av politiska ideologier. Vidare behandlas politik och förvaltning i Sverige (lokalt, regional och centralstatligt) och jämförs med norden, EU och ett urval större länder. Här tas också svensk politisk historia upp till behandling och diskussion. I momentet diskuteras och prövas även didaktiska förhållningssätt för att undervisa om svensk och nordisk politik och förvaltning och metoder för betyg och bedömning med utgångspunkt från gymnasieskolans styrdokument.
Examination via seminarium och PM skrivande. Momentet betygssätts med betygen godkänd eller underkänd.

Moment 4. Perspektiv på välfärd, 7,5 hp
I momentet behandlas svensk välfärdspolitik utgående från en analys av de politiska och de ekonomiska systemens interdependens. Vidare ges en presentation av hur svensk makroekonomi fungerar tillsammans med en analys av svensk arbetsmarknads funktionssätt. I momentet diskuteras och prövas även didaktiska förhållningssätt för att undervisa om perspektiv på välfärd och metoder för betyg och bedömning med utgångspunkt från gymnasieskolans styrdokument. Examination via seminarium och PM skrivande. Momentet betygssätts med betygen godkänd eller underkänd.

Moment 5. Socialisation, 15 hp
I momentet behandlas och kritiskt granskas socialisation som empirisk fenomen och teoretisk begrepp. Socialisationsbegreppet problematiseras utifrån möjligheterna att användas för att förstå uppfattad normalitet och avvikelse i samhället i religiös, kulturell, politisk eller social mening. Diskussionen länkas till relevanta skrivningar i skolans olika styrdokument. Vidare analyseras hur olika socialisationsagenter (såsom t ex media och skola) kan påverka mänskligt varande och handlande. I momentet diskuteras och prövas även didaktiska förhållningssätt för att undervisa om socialisationsprocesser och metoder för betyg och bedömning med utgångspunkt från gymnasieskolans styrdokument.
Examination via seminarium och PM skrivande. Momentet betygssätts med betygen godkänd eller underkänd.

Moment 6. Demokrati och medborgarskap, 15hp
I momentet behandlas samhällskunskapens historiska och teoretiska kärna, demokrati och medborgarskap. I momentet sker en fördjupad genomgång och kritisk granskning av olika demokratimodeller, satt i relation till såväl skola som samhälle. Medborgarskapsbegreppet analyseras, problematiseras thin/thick citizenship och översätts till befintlig teoribildning på området samt till dagens samhälleliga utvecklingsprocesser. I momentet diskuteras och prövas även didaktiska förhållningssätt för att undervisa om demokrati och medborgarskap och metoder för betyg och bedömning med utgångspunkt från gymnasieskolans styrdokument.
Examination via seminarium och PM skrivande. Momentet betygssätts med betygen godkänd eller underkänd.

Moment 7. Globalisering och internationella relationer, 15hp
I momentet ges kunskaper och didaktiska verktyg för undervisning i samhällskunskap med avseende på globaliseringsprocesser (politiska, ekonomiska, sociala) och hur det internationella samfundet fungerar. Europeisk integration (inklusive EU), FN, de mänskliga rättigheterna, orsaker bakom fattigdom och hunger, förklaringar till migration, orsaker bakom terrorism, internationell lag och internationell politisk ekonomi är exempel på teman som behandlas under momentet. I momentet diskuteras och prövas även didaktiska förhållningssätt för att undervisa om globalisering och internationella relationer och metoder för betyg och bedömning med utgångspunkt från gymnasieskolans styrdokument.
Examination via seminarium och PM skrivande. Momentet betygssätts med betygen godkänd eller underkänd.

Moment 8. Planera, genomföra och bedöma, 7,5 hp
Momentet syftar till didaktisk problematisering och fördjupade kunskaper om hur skolans arbete kan organiseras och hur formerna för kunskapsprövning kan se ut. Momentet inriktas på färdigheter i att tillämpa samhällskunskapens perspektiv och metoder för bedömning med utgångspunkt från skolans nya styrdokument.
Examination via seminarium och PM skrivande. Momentet betygssätts med betygen godkänd eller underkänd.

Moment 9. Maktens olika ansikten, 7,5 hp
I momentet behandlas teorier om makt som begrepp och fenomen. Detta innefattar att länka befintlig teoribildning inom området till att förstå och kunna diskutera hur makt framträder i olika sammanhang såväl i samhället som i skolans värld.
Aktuell teoribildning om makt exemplifieras och analyseras under kursens gång ur bland andra klass-, genus- och etnicitets-perspektiv samt diskuteras i förhållande till didaktiska val för undervisning och metoder för bedömning med utgångspunkt från gymnasieskolans styrdokument.
Examination via seminarium och PM skrivande. Momentet betygssätts med betygen godkänd eller underkänd.

Moment 10. Presentationsteknik, källkritik, vetenskaplig metod, 7,5 hp
I momentet behandlas vetenskapsteori, samhällsvetenskaplig metod, presentationsteknik och källkritiskt förhållningssätt. Olika metodologiska angreppssätt för författandet av en akademisk uppsats beskrivs och analyseras. Olika presentationstekniker diskuteras, prövas och analyseras.
Examination via seminarium och PM skrivande om vetenskaplig metod. PM:et om vetenskaplig metod länkas till deltagarnas arbete med det självständiga arbetet.
Momentet betygssätts med betygen godkänd eller underkänd.

Moment 11. Självständigt arbete, 15 hp
De studerande ska författa ett självständigt arbete inom området samhällskunskap eller samhällskunskapens ämnesdidaktik och försvara denna uppsats i ett offentligt seminarium.
Examination via seminarium och genomförande av oppositionsuppgift. Momentet betygssätts med betygen godkänd eller underkänd.

Behörighet

Denna utbildning är en uppdragsutbildning och får endast sökas av de som har en behörighetsgivande lärarexamen och som undervisar i ämnet samhällskunskap i gymnasial eller kommunal vuxenutbildning
Se Skolverkets webbplats http://www.skolverket.se/fortbildning

Den som söker till denna kurs utan godkännande av skolhuvudmannen är inte behörig att delta och riskerar att få avbryta utbildningen.
(OB 6)

Urvalsregler

Alternativt urval, se under rubrik "Övrig information".

Undervisning

Kursen ges på IT-distans. Kommunikation och examination sker via Mittuniversitetets lärplattform Moodle. Ingen undervisning bedrivs under sommarmånaderna (dvs juni, juli och merparten av augusti).

Examination

Examination sker via nät-seminarier och PM-skrivande, samt genom författandet av en självständig uppsats, se examinationen i respektive moment under Innehåll.

Betygsskala

Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Moment 1

Författare/red: Angelöw Bosse, Jonsson Thom, Stier Jonas
Titel: Introduktion till socialpsykologin
Upplaga: 2015
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Best, Shaun
Titel: Understanding social division
Upplaga: 2005
Förlag: Sage

Författare/red: Gilje, Nils; Grimen, Harald
Titel: Samhällsvetenskapernas förutsättningar
Upplaga: 2007
Förlag: Daidalos

Författare/red: Hansén Sven-Erik, Forsman Liselott
Titel: Allmändidaktik – vetenskap för lärare
Upplaga: 2011
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Månsson, Per
Titel: Moderna samhällsteorier: traditioner, riktningar, teoretiker
Upplaga: 2015
Förlag: Studentlitteratur

Moment 2

Författare/red: Bronäs, Agneta
Titel: Demokrati i samhällsundervisningen - kunskap eller fostran? I Myndigheten för skolutveckling: Selander, Staffan (red) Kobran, nallen och majjen: Tradition och förnyelse i svensk skola och skolforskning
Upplaga: 2003
Förlag: Liber
Kommentar: 17 s.

Författare/red: Bronäs, Agneta, Selander Staffan
Titel: Samhällskunskap som skolämne. I Falkevall, B & Selander S (red.), Skolämne i kris? 2002
Upplaga: 2002
Förlag: HLS
Kommentar: 19 s. Stockholm Library of Curriculum Studies 10

Författare/red: Dahlstedt Magnus, Olson Maria
Titel: Utbildning, demokrati, medborgarskap
Upplaga: 2013
Förlag: Gleerups Utbildning AB

Författare/red: Långström Sture, Virta Anja
Titel: Samhällskunskapsdidaktik
Upplaga: 2011
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Skolverket
Titel: Kursplaner för samhällskunskap (grundskolan samt gymnasieskolan)
Kommentar: 7 s.

Moment 3

Författare/red: Bågenholm, Andreas & Demker, Marie
Titel: Statsskicket i elva länder + EU
Upplaga: 2012
Förlag: Liber
Kommentar: 227s.

Författare/red: Bäck H, Larsson T, Erlingsson G
Titel: Den svenska politiken: Strukturer, processer och resultat
Upplaga: 2015
Förlag: Liber
Kommentar: 344 s. Bok med eLabb.

Författare/red: Nordin, Svante
Titel: Det politiska tänkandets historia
Upplaga: 2013
Förlag: Studentlitteratur
Kommentar: 237 s.

Författare/red: Tallberg, Jonas
Titel: EU:s politiska system
Upplaga: 2013
Förlag: Studentlitteratur
Kommentar: 198 s.

Moment 4

Författare/red: Eklund, Klas
Titel: Vår ekonomi - en introduktion till samhällsekonomin
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Nordstedts

Författare/red: Rothstein, Bo
Titel: Vad bör staten göra. Om välfärdsstatens moraliska och politiska logik
Upplaga: 2010
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Sandelin, Bo; Trautwirn, Hans-Michael; Wundrah, Mikael
Titel: Det ekonomiska tänkandets historia
Upplaga: 2008
Förlag: SNS

Moment 5

Författare/red: Jenkins, Richard
Titel: Social Identity
Upplaga: 2014
Förlag: Routledge

Författare/red: Johansson, Thomas
Titel: Den lärande människan; utveckling, lärande, socialisation
Upplaga: 2012
Förlag: Liber

Författare/red: Långström Sture, Virta Anja
Titel: Samhällskunskapsdidaktik
Upplaga: 2012
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Skolverket
Titel: Morgondagens medborgare
Upplaga: 2010
Webbadress: http://www.skolverket.se/om-skolverket/publicerat/visa-enskild-publikation?

Moment 6

Författare/red: Dahl, Robert
Titel: On Democracy
Upplaga: 2015
Förlag: Yale University Press
Kommentar: 272.s

Författare/red: Ekman, Joakim; Pilo, Lina
Titel: Skolan, demokratin och de unga medborgarna
Upplaga: 2010
Förlag: Liber

Författare/red: Faulks, Keith
Titel: Citizenship
Upplaga: 2013
Förlag: Routhledge
Kommentar: 190 s. (e-bok att ladda ned)

Författare/red: Jakobsson, Kerstin (red)
Titel: Känsla för det allmänna.
Upplaga: 2010
Förlag: Borea
Kommentar: Valda delar. 240 s.

Författare/red: Jonasson Ring, Emmy
Titel: Samhällskunskap i ett föränderligt samhälle. Medborgarkompetenser och didaktiska utmaningar
Upplaga: 2015
Förlag: Karlstad University Studies
Webbadress: http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:805838/FULLTEXT01.pdf

Författare/red: Skolverket
Titel: Skolan och medborgarskapandet
Upplaga: 2011
Webbadress: www.skolverket.se/om-skolverket/publicerat/visa-enskild-publikation?

Moment 7

Författare/red: Ahrne, Göran (red)
Titel: Upptäckten av det globala, Sociologisk forskning nr 1
Upplaga: 2007
Kommentar: 8 s.

Författare/red: Baylis, John & Smith, Steve
Titel: The globalization of the world politics: An introduction to international relations
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Oxford University Press
Kommentar: 622 s.

Författare/red: Knox, Paul. L & Marston, Sallie. A
Titel: Human Geography - Places and Regions in Global Context
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Prentice-Hall
Kommentar: 515 s. Valda delar

Moment 8

Författare/red: Bronäs Agneta, Runebou Niclas
Titel: Ämnesdidaktik – en undervisningskonst
Upplaga: 2010
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Illeris Knud
Titel: Lärande
Upplaga: 2015
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Johansson, Jan; Sundberg, Daniel
Titel: Utmärkt undervisning. Framgångsfaktorer i svensk och internationell belysning
Upplaga: 2012
Förlag: Natur o Kultur

Författare/red: Karlefjärd, Anna
Titel: Att rymmas inom sitt friutrymme: Om samhällskunskapslärares tolkning, anpassning och undervisning
Upplaga: 2011
Förlag: Karlstads universitet: Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper, Statsvetenskap
Webbadress: http://kau.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:395564
Kommentar: 136 s.

Författare/red: Lundahl, Christian
Titel: Bedömning för lärande
Upplaga: 2014
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Nordgren, Kenneth, Odenstad Christina, Samuelsson Johan
Titel: Betyg i teori och praktik
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Malmö, Gleerups

Författare/red: Skolverket
Titel: Kursplaner för samhällskunskap (grundskolan samt gymnasieskolan)
Webbadress: http://www.skolverket.se
Kommentar: 7 s.

Moment 9

Författare/red: Carr, W, Hartnett, A
Titel: Education and the Struggle for Democracy
Upplaga: 2011
Förlag: Open University Press
Kommentar: 235 s.

Författare/red: Lukes, Steven
Titel: Maktens ansikten
Upplaga: 2008
Förlag: Daidalos
Kommentar: 208 s.

Författare/red: Morriss, Peter
Titel: Power - a philosophical analysis
Upplaga: 2002
Förlag: Manchester University Press
Kommentar: 238 s.

Författare/red: Petersson, Olof
Titel: Den offentliga makten
Upplaga: 2007
Förlag: SNS
Kommentar: 250 s.

Moment 10

Författare/red: Augustsson, Gunnar
Titel: Akademisk skribent: Om att utveckla sitt vetenskapliga skrivande
Upplaga: 2012
Förlag: Studentlitteratur
Kommentar: 168 s.

Författare/red: Backman, Jarl
Titel: Rapporter och uppsatser
Upplaga: 2008
Förlag: Studentlitteratur, Lund
Kommentar: 223 s.

Författare/red: Bryman, Alan
Titel: Samhällsvetenskapliga metoder
Upplaga: 2011
Förlag: Liber
Kommentar: 463 s.

Författare/red: Dimenäs, Jörgen (red.)
Titel: Att utveckla läraryrket - vetenskapligt förhållningssätt och vetenskaplig metodik
Upplaga: 2007
Förlag: Liber
Kommentar: 257 s.

Moment 1,2 och 5: Artiklar tillkommer

Övrig information

Validering är möjlig. Mittuniversitetet är ansluten till det elektroniska valideringssystemet Valda. Den som antagits till lärarlyftet HT -16 har möjlighet att tillgodoräkna högskolepoäng genom en validering av kunskaper och färdigheter/kompetens i förhållande till lärandemålen i den kurs man är antagen till.

Den som söker till denna kurs utan godkännande av skolhuvudmannen är inte behörig att delta och riskerar att få avbryta utbildningen.