Observera att litteraturen och examinationen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 1 december för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för Samhällskunskap GR (A), Människa, miljö och framtid, 7,5 hp

Civics BA (A), Human, Environment and the Future, 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: SH023G
 • Ämne huvudområde: Samhällskunskap
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Människa, miljö och framtid
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
 • Ansvarig institution: Utbildningsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2020-01-30
 • Fastställd: 2020-02-05
 • Senast ändrad: 2020-04-01
 • Giltig fr.o.m: 2020-06-02

Syfte

Kursens syfte är att synliggöra och problematisera vad begreppet hållbar utveckling kan innebära ur ett globalt, nationellt och individuellt perspektiv.

Lärandemål

Den studerande ska efter avslutad kurs:
- Uppvisa förmåga att problematisera och analysera samband mellan teknisk, ekologisk och ekonomisk kunskap i ett hållbarhetsperspektiv.
- Uppvisa förmåga att problematisera samhällets hållbarhetsarbete med ett framtidsfokus baserat på FNs hållbarhetsmål.

Innehåll

- Hållbar utveckling
- Miljöpolitik
- Demokrati
- Livskvalitet

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Seminarier, skriftliga uppgifter och quiz.

Examination

2001: Inledande uppgift: Skriftlig examination kring ett kapitel, 1,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

2002: Deltagande i gruppseminarium I: Valfria kapitel, 1,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

2003: Deltagande i gruppseminarium II: Valfria kapitel, 1,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

2004: Deltagande i gruppseminarium III, (kamratbedömning enskilt PM), 1,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

2005: Enskilt PM, 3,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Kursen examineras genom seminarier, skriftliga uppgifter.

Om student har ett beslut från samordnare vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Betygskriterier:
För att erhålla betyget G (godkänt) krävs att lärandemålen för kursen är uppfyllda.
För att erhålla betyget U (underkänt) är lärandemålen för kursen inte uppfyllda.
För att erhålla betyget VG (väl godkänt) krävs att lärandemålen för kursen är väl uppfyllda.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Gulliksson,Håkan & Holmgren,Ulf.
 • Titel: Hållbar utveckling – teknik,samhälle och livskvalitet.
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: 2018
 • Kommentar: ISBN 978-91-44-12218-2
 • Författare/red: Hedenius,Fredrik & Persson,Martin & Sprei,Frances.
 • Titel: Hållbar utveckling –nyanser och tolkningar.
 • Förlag: Studentlitteratur.
 • Upplaga: 2018
 • Kommentar: ISBN 978-91-44-12187-1
 • Författare/red: Pinker,Steven.
 • Titel: Upplysning NU – ett manifest för förnuft,vetenskap och humanism.
 • Förlag: Fri tanke förlag.
 • Upplaga: 2018
 • Kommentar: ISBN 978-91-87513-33-6