Kursplan

Kursplan för Samhällskunskap GR (A), Samhällskunskap 1-30, 30 hp

Civics Ba

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: SH006G
 • Ämne huvudområde: Samhällskunskap
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Samhällskunskap 1-30
 • Högskolepoäng: 30
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
 • Ansvarig institution: Utbildningsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2007-09-25
 • Fastställd: 2007-10-26
 • Senast ändrad: 2014-11-25
 • Giltig fr.o.m: 2015-01-01

Syfte

Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper och didaktiska verktyg för undervisning i samhällskunskap genom anlägga en bred samhällsvetenskaplig ansats och ett helhetsperspektiv på människan som kultur- och samhällsvarelse. Kursen syftar vidare till att utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt till fenomen och processer i samhället. Kursen skall även ge insikter om skolämnet samhällskunskap utifrån dess uppkomst och nuvarande innehåll.

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall den studerande:
- visa grundläggande kunskap om vetenskaps- och samhällsteori
- visa förmåga att förstå och diskutera samhällsfenomen ur klass-, genus- och etnicitets-perspektiv
- visa kunskap och förståelse om skolämnet samhällskunskap med avseende på dess innehåll, uppkomst och utveckling
- kunna redogöra för och diskutera hur de formuleringar om ämnet samhällskunskap som återfinns i skolans styrdokument kommer till uttryck i pedagogisk praktik
- uppvisa ett kritiskt och problematiserande förhållningssätt till demokratin som samhällsform
- visa kunskap om olika politiska system
- visa förmåga att jämföra och analysera olika politiska system
- visa metodkunskaper och förmåga att kritiskt granska och värdera olika typer av vetenskapliga metodansatser inom det statsvetenskapliga området
- visa förmåga att identifiera sitt behov av kunskaper för undervisning om politik, makt och demokrati
- visa kunskaper om och förmåga att diskutera samhällsekonomisk teori och ekonomisk politik
- visa kunskaper om och förmåga att diskutera olika teoretiska utgångspunkter för statlig välfärdspolitik
- visa kunskaper om och förmåga att diskutera samhällsekonomiska problemställningar med utgångspunkt i alternativa ekonomiska teoribildningar
- visa kunskap och förståelse om ämnesdidaktiska perspektiv på skolämnet samhällskunskap

Innehåll

Att förstå och förklara samhället, 7,5 hp.
Vad innebär skolämnet samhällskunskap, 7,5 hp.
Politik, makt och demokrati, 7,5 hp.
Perspektiv på välfärd, 7,5 hp.

Behörighet

Grundläggande behörighet + Samhällskunskap A. Eller: Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
Alternativt lärarexamen.
(OB 6)

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisning bedrivs i form av föreläsningar, gruppdiskussioner och seminarier samt fältstudier.

Examination

Examination sker dels genom seminarier, dels genom skriftliga och muntliga uppgifter samt tentamina. Samtliga examinerande moment på kursen är obligatoriska. Eventuella övriga obligatorium bestäms vid starten av respektive delkurs. För att inte er hålla betygen Fx och F krävs att lägst erhålla betyget E på på samtliga examinerande inslag på kursen.
Examinationen kan ske löpande under kursen eller i slutet av kursen.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier.

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

Moment 1
 • Författare/red: Best, Shaun
 • Titel: Understanding social divisions
 • Ort: London
 • Förlag: Sage
 • Upplaga: 2005
 • ISBN: 0-7619-4297-1
 • Kommentar: 333 s.
 • Författare/red: Gilje, Nils & Grimen, Harald
 • Titel: Samhällsvetenskapernas förutsättningar
 • Ort: Göteborg
 • Förlag: Daidalos
 • Upplaga: 2007
 • ISBN: 978-91-7173-260-6
 • Kommentar: 336 s.
 • Författare/red: Månson, Per
 • Titel: Båten i parken: Introduktion till samhällsstudier
 • Ort: Stockholm
 • Förlag: Nordstedts Akademiska
 • Upplaga: 2014
 • ISBN: 91-7227-468-9
 • Kommentar: 155 s. (Smedjebacken: Scandbook)
Moment 2
 • Författare/red: Bernmark-Ottosson, Ann et al
 • Titel: Ämnesdidaktiska insikter och strategier: Berättelser från gymnasielärare i samhällskunskap, geografi, historia och religionskunskap
 • Ort: Karstad
 • Förlag: Karlstad University press
 • Upplaga: 2009
 • Författare/red: Bronäs, Agneta
 • Titel: Demokrati i samhällsundervisningen - kunskap eller fostran? I Myndigheten för skolutveckling: Selander, Staffan (red) Kobran, nallen och majjen: Tradition och förnyelse i svensk skola och skolforskning
 • Ort: Stockholm
 • Förlag: Liber
 • Upplaga: 2003
 • ISBN: 91-85128-03-01
 • Kommentar: 17 s.(Hämtas som PDF via Skolverkets hemsida)
 • Författare/red: Bronäs, Agneta & Runebou Niclas
 • Titel: Ämnesdidaktik, en undervisningskonst
 • Ort: Stockholm
 • Förlag: Norstedt
 • Upplaga: 2010
 • ISBN: 978-91-1-302281-9
 • Författare/red: Bronäs, Agneta & Selander, Staffan
 • Titel: Samhällskunskap som skolämne. I Falkevall, B & Selander S (red.), Skolämne i kris? 2002
 • Ort: Stockholm
 • Förlag: HLS
 • Upplaga: 2002
 • ISBN: 91-7656-535-1
 • Kommentar: 19 s. Stockholm Library of Curriculum Studies 10
 • Författare/red: Långström Sture, Virta Anja
 • Titel: Samhällskunskapsdidaktik
 • Ort: Lund
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: 2011
 • ISBN: 978-91-44-06643-1
 • Författare/red: Skolverket
 • Titel: Kursplaner för samhällskunskap (grundskolan samt gymnasieskolan)
 • Kommentar: 7 s.
Moment 3
 • Författare/red: Bågenholm, Andreas & Demker, Marie
 • Titel: Statsskicket i elva länder
 • Ort: Lund
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: 2007
 • ISBN: 978-91-47-08649-8
 • Kommentar: (Valda delar)
 • Författare/red: Bäck H, Larsson T, Erlingsson G
 • Titel: Den svenska politiken (bok med eLabb): Strukturer, processer och resultat
 • Förlag: Liber
 • Upplaga: 2011
 • Kommentar: Valda delar
 • Författare/red: Nordin, Svante
 • Titel: Det politiska tänkandets historia
 • Ort: Lund
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: 2006
 • ISBN: 9789144001838
 • Kommentar: 213 s.
 • Författare/red: Tallberg, Jonas
 • Titel: EU:s politiska system
 • Ort: Lund
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: 3:e upplagan
 • ISBN: 978-91-44-03441-6
 • Kommentar: 224 s.
Moment 4
 • Författare/red: Eklund, Klas
 • Titel: Vår ekonomi - En introduktion till samhällsekonomin
 • Ort: Stockholm
 • Förlag: Norstedts
 • Upplaga: 2007
 • ISBN: 91-7227-501-4
 • Kommentar: 520 s.
 • Författare/red: Pålsson Syll, Lars
 • Titel: Den dystra vetenskapen: Om nationalekonomins och nyliberalismens kris
 • Ort: Stockholm
 • Förlag: Atlas
 • Upplaga: 2001
 • ISBN: 91-89044-62-2
 • Kommentar: 178 s.
 • Författare/red: Rothstein, Bo
 • Titel: Vad bör staten göra? Om välfärdsstatens moraliska och politiska logik
 • Ort: Stockholm
 • Förlag: SNS
 • Upplaga: 2002
 • ISBN: 91-7150-858-9
 • Kommentar: 328 s.
 • Författare/red: Sandelin, Bo, Trautwein, Hans-Michael & Wundrak, Richard
 • Titel: Det ekonomiska tänkandets historia
 • Ort: Stockholm
 • Förlag: SNS
 • Upplaga: 2008
 • ISBN: 978-91-85695-59-1
 • Kommentar: 152 s.