Kursplan för Samhällskunskap GR (A), Samhällsorientering för åk 4-6. Ingår i Lärarlyftet II, 30 hp

Civics Ba (A), Perspective of Society, Continuing Education for Teachers, 30 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: SH010U
 • Ämne huvudområde: Samhällskunskap
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Samhällsorientering för åk 4-6. Ingår i Lärarlyftet II
 • Högskolepoäng: 30
 • Fördjupning vs. Examen: GXX - Kursen ligger på grundnivå. Kan ej klassificeras.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
 • Ansvarig institution: Utbildningsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2011-12-07
 • Fastställd: 2015-03-10
 • Senast ändrad: 2015-03-10
 • Giltig fr.o.m: 2015-08-01

Syfte

Kursdeltagaren ska efter genomgången kurs ha förvärvat ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska kunskaper och färdigheter som krävs för att ge behörighet för att undervisa i SO årskurs 4-6.

Lärandemål

Kursdeltagaren ska efter genomgången kurs ha förvärvat ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska kunskaper och färdigheter som krävs för att ge behörighet för att undervisa i SO årskurs 4-6.

Delmoment 1.
- Kunna redovisa kunskaper om drag i svensk och nordisk historia.
- Kunna redovisa kunskaper om tidslinjer, historiska periodiseringar och begrepp såsom dåtid och nutid samt kunna diskutera historisk förklaring och källkritik.
- Kunna redovisa en översiktlig kunskap om olika religionsutövningar, deras högtider, symboler och berättelser.

Delmoment 2.
- Visa förmåga att tillämpa, utifrån ett ämnesdidaktiskt perspektiv, för skolsituationen relevanta kunskaper om svensk och nordisk historia
- Visa förmåga att använda, utifrån ett ämnesdidaktiskt perspektiv, för skolsituationen relevanta kunskaper om olika tidsuppfattningar, periodiseringar och historiemedvetande.
- Visa förmåga att tillämpa, utifrån ett ämnesdidaktiskt perspektiv, för skolsituationen relevanta kunskaper om olika former av religionsutövning
- Uppvisa färdigheter i att tillämpa historiedidaktiskt perspektiv och metoder för bedömning med utgångspunkt från skolans nya styrdokument.

Delmoment 3.
- Visa kunskap om naturprocesser, kontinenter och världshav, länder och regioner, geografiska begrepp, teorier och modeller
- Visa kunskap om naturresurser, deras förekomster och nyttjande
- Visa insikt i och förståelse för hur ojämn fördelning av samhällsresurser ger olika livsvillkor i olika delar av världen, samt hur prioriteringar på individ och samhällelig nivå kan påverka en global hållbar utveckling.
- Visa kunskap om tolkning av olika sorters kartbilder och visa insikt om insamlande, tolkande och åskådliggörande av geografiska data
-Visa kunskap om det demokratiska samhällets värdegrund och sociala innehåll.
-Visa kunskap om samt det politiska systemets funktionssätt.
-Visa kunskap om ett källkritiskt förhållningssätt till informationsbildning och informationsspridning i olika medier.
-Visa kunskap om samhällsekonomiska processer.

Delmoment 4.
- Visa förmåga att tillämpa, utifrån ett ämnesdidaktiskt perspektiv, för skolsituationen relevanta kunskaper om människan som kultur- och samhällsvarelse.
- Uppvisa färdigheter i att tillämpa samhällskunskaps- och geografididaktiska perspektiv och metoder för bedömning med utgångspunkt från skolans nya styrdokument.

Innehåll

Kursen består av följande fyra (4) moment:

Moment 1. Svensk och nordisk historia och religionsutövning, ämnesteori, 7,5 hp.

I momentet analyseras innebörden och den vetenskapliga relevansen av att studera Sveriges och Nordens historia i ett övergripande perspektiv och religioner i dåtid och nutid, med beaktande av elevernas egna erfarenheter. Den nordiska religionshistorien betonas med tyngdpunkt på religiös förändring från vikingatid till nutid. Fornnordisk och äldre samisk religion uppmärksammas, liksom kristnandet, reformationen och religionsfriheten. Därtill analyseras olika tidsuppfattningar, såsom dåtid, nutid och framtid, och periodiseringar i svensk och nordisk historia. Därutöver analyseras olika religioners roll i samhället, med betoning på deras olika högtider, symboler och berättelser.
Examination via seminarium och PM skrivande.

Moment 2: Närområdets historia och religionsutövning, ämnesdidaktik, 7,5 hp.

I momentet övas studenten dels att använda, utifrån ett ämnesdidaktiskt perspektiv, för skolsituationen relevanta kunskaper om närmiljöns historia och olika tidsuppfattningar, dels att tillämpa, utifrån ett ämnesdidaktiskt perspektiv, för skolsituationen relevanta kunskaper om olika former av religionsutövning. Därtill övas studenten i att utifrån skolans nya styrdokument bedöma elevernas resultat. Examination via seminarium och PM skrivande.

Moment 3: Människa och miljö ur kulturgeografiska och samhällsvetenskapliga perspektiv. 7,5 hp

I momentet beskrivs och analyseras grundläggande kunskaper i geografins metoder, begrepp och arbetssätt. i momentet studeras de geografiska förutsättningarna för mänskliga verksamheter som rör livsmiljöer, naturresurser, natur- och kulturlandskap och befolkningsförändringar. Momentet betonar särskilt samspelet mellan människan, samhället och miljön ur ett helhetsperspektiv och stor vikt läggs vid hållbarhetsfrågor. Människan som samhällsvarelse kommenteras även utifrån centrala välfärdspolitiska frågeställningar som det sociala skyddsnätets funktionssätt, opinionsbildning, rättighetsaspekter och samhällsekonomi. Momentet innehåller även genomgång av demokratimodeller och en översikt av det politiska systemets uppbyggnad i Sverige.
Examination sker genom hemtentamen eller annan examinerande uppgift.

Moment 4: Didaktiska perspektiv på människa och miljö. 7,5 hp.

I momentet övas studenten att använda, utifrån ämnesdidaktiska perspektiv, för skolsituationen relevanta kunskaper om människan som kultur- och samhällsvarelse. Därtill övas studenten i att utifrån skolans nya styrdokument bedöma elevernas resultat.
Examination sker via PM-skrivande.

Behörighet

Grundläggande behörighet Denna utbildning är en uppdragsutbildning och får endast sökas av lärare som deltar i lärarfortbildning enligt Förordning (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare. Se Skolverkets webbplats http://www.skolverket.se/lararlyftet

Den som söker till denna kurs utan godkännande av skolhuvudmannen är inte behörig att delta och riskerar att få avbryta utbildningen.

Urvalsregler

Alternativt urval, se under rubrik "Övrig information".

Undervisning

Kursen är helt nätbaserad vilket innebär att det inte förekommer några fysiska
träffar.

Examination

Examination sker genom seminarier, PM-skrivande samt hemtentamen eller annan
examinerande uppgift.
Under rubriken innehåll anges hur respektive delmoment examineras.
Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

-

Betygsskala

Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Titel: Sveriges nationalatlas (SNA). Individuell fördjupning, valda band
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Berggren, Lars och Greiff, Mats
 • Titel: En svensk historia från vikingatid till nutid
 • Förlag: Studentlitteratur, Lund
 • Upplaga: 2009
 • Kommentar: ISBN: 978-91-44-05246-5
 • Författare/red: Bäck H, Larsson T, Erlingsson G
 • Titel: Den svenska politiken (bok med eLabb): Strukturer, processer och resultat
 • Förlag: Liber
 • Upplaga: 2011
 • Författare/red: Chanser Lynn S, Watkins Beverly X
 • Titel: Sociala positioner
 • Förlag: Studentlitteratur, Lund
 • Upplaga: 2009
 • Kommentar: 214 s.Samhällskunskap
 • Författare/red: Eklund, Klas
 • Titel: Vår ekonomi (valda delar)
 • Förlag: Studentlitteratur, Lund
 • Upplaga: 2013
 • Kommentar: ISBN:978-91-44-094564Samhällskunskap.
 • Författare/red: Ekman J, Pilo L
 • Titel: Skolan, demokratin och de unga medborgarna
 • Förlag: Liber
 • Upplaga: 2012
 • Kommentar: ISBN:978-91-47-09731-9 240 S.Samhällskunskap
 • Författare/red: Franck, Olof
 • Titel: Samhällsämnenas didaktik, årskurs 4-6,
 • Förlag: Studentlitteratur, Lund
 • Upplaga: 2013
 • Kommentar: ISBN:978-91-44-07950-9Alla ämnen
 • Författare/red: Getis, Arthur; Getis, Judith; Bjelland, Mark & Fellmann, Jerome
 • Titel: Introduction to Geography
 • Förlag: McGraw-Hill Higher Education, London
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: Geografi
 • Författare/red: Gren, Martin, och Per-Olof Hallin
 • Titel: Kulturgeografi: En ämnesteoretisk introduktion
 • Förlag: Liber, Stockholm
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Hall, Ola; Alm, Göran; Ene, Stefan & Jansson, Ulf
 • Titel: Introduktion till kartografi och geografisk information,
 • Förlag: Studentlitteratur,Lund
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: Kommentar: valda delar.
 • Författare/red: Hermansson Adler, Magnus
 • Titel: Historieundervisningens byggstenar: grundläggande pedagogik
 • Förlag: Liber, Stockholm
 • Upplaga: 2014
 • Kommentar: ISBN: 978-91-47-10660-8
 • Författare/red: Långström Sture, Virta Anja
 • Titel: Samhällskunskapsdidaktik
 • Förlag: Studentlitteratur, Lund
 • Upplaga: 2011
 • Kommentar: ISBN:978-91-44-06643-1278 s.Samhällskunskap
 • Författare/red: Löfstedt, Malin (red.)
 • Titel: Religionsdidaktik: mångfald, livsfrågor och etik i skolan
 • Förlag: Studentlitteratur,Lund
 • Upplaga: 2011
 • Kommentar: ReligionskunskapISBN:978-91-44-05785-9
 • Författare/red: Otterbeck, Jonas
 • Titel: Islam, muslimer och den svenska skolan
 • Förlag: Studentlitteratur, Lund
 • Upplaga: 2000
 • Kommentar: 148 s.
 • Författare/red: Peter Aronsson
 • Titel: Historia
 • Förlag: Liber, Malmö
 • Upplaga: 2011
 • Kommentar: ISBN 978-91-47-09549-0
 • Författare/red: Skolverket
 • Titel: Kommentarmaterial till kursplanen i geografi
 • Upplaga: 2011
 • Författare/red: Skolverket
 • Titel: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011.
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Svanberg, Ingvar & David Westerlund (red.)
 • Titel: Religion i Sverige
 • Förlag: Dialogos
 • Upplaga: 2008
 • Kommentar: 439 s. urval om cirka 150 s.
 • Författare/red: Thurén, Torsten
 • Titel: Källkritik
 • Förlag: Liber
 • Upplaga: 2013
 • Kommentar: ISBN: 78-91-47-10618-9255 s.Samhällskunskap
Annat utdelat material kan förekomma.

Kompendium fornnordisk och samisk religion tillhandahålles via lärplattformen.
Övrig information
Kursen består av 7,5 hp samhällsvetenskap, 7,5 hp geografi, 7,5 hp religionsvetenskap och 7,5 hp historia

Urval sker genom lottning.