Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Samhällskunskap GR (B), Samhällskunskap 31-60, 30 hp

Civics Ba (B)


Allmänna data om kursen

Kurskod: SH008G
Ämne huvudområde: Samhällskunskap
Nivå: Grundnivå
Progression: (B)
Namn (inriktning): Samhällskunskap 31-60
Högskolepoäng: 30
Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
Ansvarig avdelning: Utbildningsvetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2007-09-25
Fastställd: 2008-04-23
Senast ändrad: 2014-05-23
Giltig fr.o.m: 2014-09-01

Syfte

Kursens syfte är att ge fördjupade kunskaper och didaktiska verktyg för undervisning i samhällskunskap med avseende på hur det internationella samfundet fungerar och internationella processer gestaltar sig. Vidare syftar kursen till att utveckla kunskaper om hur skolans arbete organiseras och former för kunskapsprövning kan se ut. Kursen syftar slutligen till att utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt till fenomen och processer i samhället.

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall den studerande:
- visa kunskap och förmåga att analysera begreppet globalisering med dess olika innebörder
- visa kunskap om globaliseringens ekonomiska, sociala, politiska, demografiska och kulturella dimensioner och kunskap om hur effekterna av globaliseringen visar sig på lokal och regional nivå.
- visa kunskap om området internationella relationer och internationell politik.
- visa förmåga att tillämpa sina ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska kunskaper, med avseende på internationalisering i skolämnet samhällskunskap.
- visa kunskap om sambandet mellan planering, genomförande och bedömning i lärande och undervisning i samhällskunskap
- visa färdighet i hur man kan operationalisera mål för undervisning i samhällskunskap
- visa färdighet i hur man kan konstruera verktyg för bedömning som korresponderar med styrdokumentens mål för genomförande av undervisning i samhällskunskap
- visa kunskap om samhällsvetenskaplig metod
- visa förmåga att självständigt producera och kritiskt granska ett samhällsvetenskapligt arbete
- visa ett vetenskapligt förhållningssätt till kunskapsproduktion

Innehåll

Globalisering och internationella relationer, 15 hp,
Planera, genomföra och bedöma, 7,5 hp,
Metod och B-uppsats, 7,5 hp.

Behörighet

Avklarade studier omfattande minst 22,5 hp från samhällskunskap 1-30 hp eller motsvarande.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar, handledning samt självstudier. Dessutom ingår fältstudier.

Examination

Examination sker dels genom seminarier, dels genom skriftliga och muntliga uppgifter samt tentamina. Samtliga examinerande moment på kursen är obligatoriska. Eventuella övriga obligatorium bestäms vid starten av respektive delkurs. För att inte erhålla betygen Fx och F krävs att lägst erhålla betyget E på samtliga examinerande inslag på kursen.
Examinationen kan ske löpande under kursen eller i slutet av kursen.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier.

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Moment 1

Författare/red: Ahrne, Göran
Titel: Upptäckten av det globala, Sociologisk forskning nr 1
Upplaga: 2007
Kommentar: 8 s.

Författare/red: Baylis, John & Smith, Steve
Titel: The globalization of the world politics: An introduction to international relations
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Oxford University Press
Kommentar: 622 s.

Författare/red: Knox, Paul. L & Marston, Sallie. A
Titel: Places and Regions in Global Context - Human Geography
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Prentice-Hall
Kommentar: 515 s. Valda delar

Författare/red: Långström Sture, Virta Anja
Titel: Samhällskunskapsdidaktik
Upplaga: 2011
Förlag: Studentlitteratur
Kommentar: ISBN: 987-91-44-06643

Moment 2

Författare/red: Carlgren, Ingrid, Forsberg, Eva & Lindberg, Viveca
Titel: Perspektiv på den svenska skolans kunskapsdiskussion
Upplaga: 2009
Förlag: Stockholms universitet, Stockholm
Kommentar: ISBN: 9789176566619

Författare/red: Jansdotter Samuelsson, Maria och Nordgren, Kenneth (red)
Titel: Betyg i teori och praktik
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Malmö, Gleerups, 2008,
Kommentar: ISBN: 978-91-40-66328-3 190 s.

Författare/red: Karlefjärd, Anna
Titel: Att rymmas inom sitt friutrymme: Om samhällskunskapslärares tolkning, anpassning och undervisning
Upplaga: 2011
Förlag: Karlstads universitet: Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper, Statsvetenskap
Webbadress: http://kau.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:395564
Kommentar: 136 s.

Författare/red: Skolverket
Titel: Att bedöma eller döma
Upplaga: 2002
Förlag: Liber
Webbadress: http://www.skolverket.se/publikationer?id=933
Kommentar: 176 s. Valda delar.

Författare/red: Skolverket
Titel: Kursplaner för samhällskunskap (grundskolan samt gymnasieskolan)
Webbadress: http://www.skolverket.se
Kommentar: 7 s.

Moment 3

Författare/red: Backman, Jarl
Titel: Rapporter och uppsatser
Upplaga: 2008
Förlag: Studentlitteratur
Kommentar: 223 s.

Författare/red: Bryman, Alan
Titel: Samhällsvetenskapliga metoder
Upplaga: senaste upplagan
Förlag: Liber

Moment 3. Valbar litteratur anpassad till det självständiga arbetet.