Kursplan

Kursplan för Samhällskunskap GR (B), Samhällskunskap 31-60, 30 hp

Civics Ba (B)

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: SH008G
 • Ämne huvudområde: Samhällskunskap
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (B)
 • Namn (inriktning): Samhällskunskap 31-60
 • Högskolepoäng: 30
 • Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
 • Ansvarig institution: Utbildningsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2007-09-25
 • Fastställd: 2008-04-23
 • Senast ändrad: 2014-05-23
 • Giltig fr.o.m: 2014-09-01

Syfte

Kursens syfte är att ge fördjupade kunskaper och didaktiska verktyg för undervisning i samhällskunskap med avseende på hur det internationella samfundet fungerar och internationella processer gestaltar sig. Vidare syftar kursen till att utveckla kunskaper om hur skolans arbete organiseras och former för kunskapsprövning kan se ut. Kursen syftar slutligen till att utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt till fenomen och processer i samhället.

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall den studerande:
- visa kunskap och förmåga att analysera begreppet globalisering med dess olika innebörder
- visa kunskap om globaliseringens ekonomiska, sociala, politiska, demografiska och kulturella dimensioner och kunskap om hur effekterna av globaliseringen visar sig på lokal och regional nivå.
- visa kunskap om området internationella relationer och internationell politik.
- visa förmåga att tillämpa sina ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska kunskaper, med avseende på internationalisering i skolämnet samhällskunskap.
- visa kunskap om sambandet mellan planering, genomförande och bedömning i lärande och undervisning i samhällskunskap
- visa färdighet i hur man kan operationalisera mål för undervisning i samhällskunskap
- visa färdighet i hur man kan konstruera verktyg för bedömning som korresponderar med styrdokumentens mål för genomförande av undervisning i samhällskunskap
- visa kunskap om samhällsvetenskaplig metod
- visa förmåga att självständigt producera och kritiskt granska ett samhällsvetenskapligt arbete
- visa ett vetenskapligt förhållningssätt till kunskapsproduktion

Innehåll

Globalisering och internationella relationer, 15 hp,
Planera, genomföra och bedöma, 7,5 hp,
Metod och B-uppsats, 7,5 hp.

Behörighet

Avklarade studier omfattande minst 22,5 hp från samhällskunskap 1-30 hp eller motsvarande.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar, handledning samt självstudier. Dessutom ingår fältstudier.

Examination

Examination sker dels genom seminarier, dels genom skriftliga och muntliga uppgifter samt tentamina. Samtliga examinerande moment på kursen är obligatoriska. Eventuella övriga obligatorium bestäms vid starten av respektive delkurs. För att inte erhålla betygen Fx och F krävs att lägst erhålla betyget E på samtliga examinerande inslag på kursen.
Examinationen kan ske löpande under kursen eller i slutet av kursen.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier.

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

Moment 1
 • Författare/red: Ahrne, Göran
 • Titel: Upptäckten av det globala, Sociologisk forskning nr 1
 • Ort: Lund
 • Upplaga: 2007
 • ISBN: 0038-0342
 • Kommentar: 8 s.
 • Författare/red: Baylis, John & Smith, Steve
 • Titel: The globalization of the world politics: An introduction to international relations
 • Ort: Oxford
 • Förlag: Oxford University Press
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • ISBN: 978-0-19-956909-0
 • Kommentar: 622 s.
 • Författare/red: Knox, Paul. L & Marston, Sallie. A
 • Titel: Places and Regions in Global Context - Human Geography
 • Ort: New Jersey
 • Förlag: Prentice-Hall
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • ISBN: 978-0-321-56186-2
 • Kommentar: 515 s. Valda delar
 • Författare/red: Långström Sture, Virta Anja
 • Titel: Samhällskunskapsdidaktik
 • Ort: Lund
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: 2011
 • ISBN: 978-91-44-06643-1
 • Kommentar: ISBN: 987-91-44-06643
Moment 2
 • Författare/red: Carlgren, Ingrid, Forsberg, Eva & Lindberg, Viveca
 • Titel: Perspektiv på den svenska skolans kunskapsdiskussion
 • Förlag: Stockholms universitet, Stockholm
 • Upplaga: 2009
 • Kommentar: ISBN: 9789176566619
 • Författare/red: Jansdotter Samuelsson, Maria och Nordgren, Kenneth (red)
 • Titel: Betyg i teori och praktik
 • Förlag: Malmö, Gleerups, 2008,
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: ISBN: 978-91-40-66328-3 190 s.
 • Författare/red: Karlefjärd, Anna
 • Titel: Att rymmas inom sitt friutrymme: Om samhällskunskapslärares tolkning, anpassning och undervisning
 • Ort: Karlstad
 • Förlag: Karlstads universitet: Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper, Statsvetenskap
 • Upplaga: 2011
 • : http://kau.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:395564
 • ISBN: 978-91-7063-344-7
 • Kommentar: 136 s.
 • Författare/red: Skolverket
 • Titel: Att bedöma eller döma
 • Ort: Stockholm
 • Förlag: Liber
 • Upplaga: 2002
 • : http://www.skolverket.se/publikationer?id=933
 • Kommentar: 176 s. Valda delar.
 • Författare/red: Skolverket
 • Titel: Kursplaner för samhällskunskap (grundskolan samt gymnasieskolan)
 • : http://www.skolverket.se
 • Kommentar: 7 s.
Moment 3
 • Författare/red: Backman, Jarl
 • Titel: Rapporter och uppsatser
 • Ort: Lund
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: 2008
 • ISBN: 91-44-04826-0
 • Kommentar: 223 s.
 • Författare/red: Bryman, Alan
 • Titel: Samhällsvetenskapliga metoder
 • Ort: Stockholm
 • Förlag: Liber
 • Upplaga: senaste upplagan
Moment 3. Valbar litteratur anpassad till det självständiga arbetet.