Samhällskunskap GR (B), Samhällskunskap 31-60, 30 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för:

Samhällskunskap GR (B), Samhällskunskap 31-60, 30 hp

Civics BA (B) 31-60, 30 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: SH026G
 • Ämne huvudområde: Samhällskunskap
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (B)
 • Namn (inriktning): Samhällskunskap 31-60
 • Högskolepoäng: 30
 • Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
 • Ansvarig institution: Utbildningsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2019-10-14
 • Fastställd: 2020-10-02
 • Senast ändrad: 2020-11-24
 • Giltig fr.o.m: 2021-01-15

Syfte

Kursens syfte är att ge fördjupade kunskaper och didaktiska verktyg för undervisning i samhällskunskap med avseende på hur det internationella samfundet fungerar och internationella processer gestaltar sig, dels hur socialisation och identitetsskapande processer sker i skola och samhälle. Vidare syftar kursen till att utveckla didaktiska kunskaper om hur skolans arbete organiseras och former för kunskapsprövning kan se ut.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska den studerande:
Moment 1:
- visa kunskap och förmåga att analysera begreppet globalisering med dess olika innebörder
- visa kunskap om globaliseringens ekonomiska, sociala, politiska, demografiska och kulturella dimensioner och kunskap om hur effekterna av globaliseringen visar sig på lokal och regional nivå.
- visa kunskap om området internationella relationer och internationell politik.
- visa förmåga att tillämpa sina ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska kunskaper, med avseende på internationalisering i skolämnet samhällskunskap.

Moment 2:
- visa kunskap om och förmåga att kritiskt diskutera begreppen socialisation och identitet
- visa förståelse för hur olika socialisationsagenter influerar social identitetsbildning
- visa förmåga att kritiskt granska och särskilja teoretiska perspektiv om socialisation och identitet.
- visa förmåga att tillämpa sina ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska kunskaper, med avseende på socialisation och identitetsskapande processer, i undervisningssammanhang i samhällskunskap.

Moment 3:
- visa kunskap om planering, genomförande och bedömning med avseende på lärande och undervisning i samhällskunskap
- visa förmåga att konkretisera mål för undervisning i samhällskunskap i förhållande till relevanta styrdokument
- visa kunskap om bedömning och betygsättning i samhällskunskap
- visa förmåga att konstruera verktyg för bedömning

Innehåll

Globalisering och internationella relationer, 15 hp,
Socialisation, 7,5 hp,
Planera, genomföra och bedöma 7,5 hp.

Behörighet

Avklarade studier omfattande minst 15 hp från Samhällskunskap 1-30 hp eller motsvarande.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar, handledning samt självstudier. Dessutom kan fältstudier ingå i kursen.

Examination

2104: Moment 1: Skriftlig tentamen, seminariedeltagande, individuell skrivuppgift, 15,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

2105: Moment 2: Individuell skrivuppgift, seminariedeltagande, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

2106: Moment 3: Hemtentamen, workshop, seminariedeltagande, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Examination sker dels genom seminarier, dels genom skriftliga och muntliga uppgifter samt tentamina. Samtliga examinerande moment på kursen är obligatoriska.
Examinationen kan ske löpande under momenten eller i slutet av desamma.

Om student har ett beslut från samordnare vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Betygskriterier 3-gradig betygsskala:
För att erhålla betyget VG (väl godkänt) krävs att lärandemålen för kursen är väl uppfyllda.
För att erhålla betyget G (godkänt) krävs att lärandemålen för kursen är uppfyllda.
För att erhålla betyget U (underkänt) är lärandemålen för kursen inte uppfyllda.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras tre (3) gånger inom loppet av ett (1) år enligt denna kursplan. Därefter gäller senaste version av kursplan.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med kurskod SH008G.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

Moment 1
 • Författare/red: Baylis, John & Smith, Steve
 • Titel: The globalization of the world politics: An introduction to international relations
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Oxford University Press
 • Kommentar: 622 s.
 • Författare/red: Cohen, R, Kennedy, P
 • Titel: Global Sociology.
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: New York University Press.
 • Kommentar: 453 s.
 • Författare/red: Knox, Paul. L & Marston, Sallie. A
 • Titel: Places and Regions in Global Context - Human Geography
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Prentice-Hall
 • Kommentar: 515 s. Valda delar
 • Författare/red: Långström Sture, Virta Anja
 • Titel: Samhällskunskapsdidaktik
 • Upplaga: 2016
 • Förlag: Studentlitteratur
Moment 2
 • Författare/red: Jenkins, Richard
 • Titel: Social identity
 • Upplaga: 2014
 • Förlag: Routledge
 • Kommentar: 246 s.
 • Författare/red: Johansson, Thomas
 • Titel: Den lärande människan: utveckling, lärande, socialisation
 • Upplaga: 2012
 • Förlag: Liber
 • Webbadress: 160 s.
 • Författare/red: Långström, Sture & Virta, Anja
 • Titel: Samhällskunskapsdidaktik.
 • Upplaga: 2016
 • Förlag: Lund: Studentlitteratur
 • Författare/red: Skolverket
 • Titel: ICCS 2016. Kunskaper, värderingar och engagemang i medborgardemokrati och samhällsfrågor hos svenska 14-åringar i ett internationellt perspektiv. Rapport 460.
 • Upplaga: 2017
 • Förlag: Skolverket
 • Kommentar: Går att hämta på www.skolverket.se
Moment 3
 • Författare/red: Bronäs Agneta, Runebou Niclas
 • Titel: Ämnesdidaktik – en undervisningskonst
 • Upplaga: 2016
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Kommentar: 156 s.
 • Författare/red: Ekendahl, Ingegerd, Nohagen, Lars & Sandahl, Johan
 • Titel: Undervisa i samhällskunskap : en ämnesdidaktisk introduktion
 • Upplaga: 2015
 • Förlag: Liber
 • Kommentar: Valda delar.
 • Författare/red: Grönlund, A
 • Titel: Redskap för lärande?: återkoppling i samhällskunskap på gymnasiet.
 • Upplaga: 2011
 • Förlag: Karlstads universitet.
 • Webbadress: http://kau.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A394719&dswid=-1381
 • Kommentar: 149 s.
 • Författare/red: Karlefjärd, Anna
 • Titel: Att rymmas inom sitt friutrymme: Om samhällskunskapslärares tolkning, anpassning och undervisning
 • Upplaga: 2011
 • Förlag: Karlstads universitet
 • Webbadress: http://kau.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A395564&dswid=9187
 • Kommentar: 136 s.
 • Författare/red: Nordgren, Kenneth, Odenstad Christina, Samuelsson Johan
 • Titel: Betyg i teori och praktik
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Malmö, Gleerups
 • Kommentar: Valda delar
 • Författare/red: Skolverket
 • Titel: Bedömningsstöd i samhällskunskap
 • Upplaga: 2011
 • Förlag: Skolverket
 • Webbadress: https://bp.skolverket.se/web/bs_gy_samsam01b/enskilda-uppgifter?p_auth=2sPVAWZD&p_p_id=thvquestion_WAR_thvwebapp_INSTANCE_2bFqf0Bnv4Ss&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-
 • Författare/red: Skolverket
 • Titel: Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011
 • Upplaga: 2011
 • Förlag: Skolverket
 • Webbadress: http://www.skolverket.se
 • Kommentar: Valda delar.
 • Författare/red: Solhaug, Trond & Børhaug, Kjetil
 • Titel: Skolen i demokratiet - demokratiet i skolen
 • Upplaga: 2012
 • Förlag: Universitetsforlaget
 • Kommentar: 224 s.
Ytterligare litteratur kan tillkomma i momenten.

Sidan uppdaterades 2022-06-21