Kursplan för Samhällskunskap GR (C), Samhällskunskap 61-90, 30 hp

Civics Ba (C), 61-90 H E Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: SH010G
 • Ämne huvudområde: Samhällskunskap
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (C)
 • Namn (inriktning): Samhällskunskap 61-90
 • Högskolepoäng: 30
 • Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
 • Ansvarig institution: Utbildningsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2007-09-25
 • Fastställd: 2007-12-07
 • Senast ändrad: 2014-11-25
 • Giltig fr.o.m: 2015-01-01

Syfte

Kursens syfte är att ge fördjupade kunskaper inom några centrala delar av samhällskunskapens studiefält och didaktiska verktyg för undervisning om dessa. Kursen syftar vidare till att ge fördjupad insikt om samhällskunskapens teoretiska och ämnesmässiga kärna. Därigenom ges förmåga till självständiga och kritiska bedömningar samt till att söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå.

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall den studerande uppvisa:
- förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar
- söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå
- förmåga att analysera relationen mellan demokrati och medborgarskap
- kunskap om medborgarskapets olika dimensioner
- kunskap om och förmåga att självständigt analysera demokratins möjligheter och problem i ett jämförande perspektiv
- färdighet att arbeta med demokratibegreppet i undervisning
- förmåga att kunna diskutera och problematisera begreppet socialisation
- förmåga att använda socialisationsteorier för att skapa en bred förståelse för normalitet och avvikelse
- förståelse för hur olika socialisationsagenter kan påverka mänskligt varande och handlande
- kunskap i och förståelse för samhällskunskap, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området
- fördjupad metodkunskap inom samhällskunskap,
- förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
-förmåga att självständigt kunna identifiera och formulera frågeställningar samt kunna planera och med adekvata metoder genomföra forskningsuppgifter inom givna tidsramar,
-förmåga att muntligt och skriftligt klart kunna redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper,
- förmåga att inom området samhällskunskap kunna göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
- insikt i vetenskapens och särskilt amhällskunskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används,
- ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng inom området samhällskunskap eller samhällskunskapens ämnesdidaktik
- visa förmåga att tillämpa ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska kunskaper inom området samhällskunskap.

Innehåll

Kursen består av tre delmoment med följande innehåll och omfattning:
Delmoment 1: Demokrati och medborgarskap, 7,5hp. I momentet behandlas demokrati och medborgarskap i relation till skola och samhälle.
Delmoment 2: Socialisation, 7,5 hp. I momentet behandlas och kritiskt granskas socialisation som emirisk fenomen och teoretisk begrepp i samhället.
Delmoment 3: Uppsats, 15 hp.

Behörighet

Avklarade studier omfattande 30hp från samhällskunskap GR(A) och minst 22,5hp från samhällskunskap GR(B)
eller motsvarande

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen kan bedrivas i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar, handledning samt självstudier. Dessutom ingår fältstudier. Undervisningen kan genomföras på engelska och med hjälp utav olika kommunikationsformer.

Examination

Studenten examineras skriftligt och muntligt. Uppsatsarbetet redovisas vid ett seminarium genom oppositionsförfarande.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier.

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

Moment 1
 • Författare/red: Ekman Joakim, Pilo Lina
 • Titel: Skolan, demokratin och de unga medborgarna
 • Ort: Malmö
 • Förlag: Liber
 • Upplaga: 2012
 • ISBN: 978-91-47-09731-9
 • Kommentar: 240 s.
 • Författare/red: Faulks, Keith
 • Titel: Citizenship
 • Ort: London
 • Förlag: Routledge
 • Upplaga: 2000
 • ISBN: 0-415-19634-5
 • Kommentar: 190 s.
 • Författare/red: Skolverket
 • Titel: Medborgarkunskaper i sikte
 • Förlag: Skolverket
 • Upplaga: 2012
 • : www.skolverket.se/om-skolverket/publicerat/visa-enskild-publikation?
 • Författare/red: Skolverket
 • Titel: Skolan och medborgarskapandet
 • Förlag: Skolverket
 • Upplaga: 2011
 • : www.skolverket.se/om-skolverket/publicerat/visa-enskild-publikation?
Moment 2
 • Författare/red: Jenkins, Richard
 • Titel: Social identity
 • Ort: London
 • Förlag: Routledge
 • Upplaga: 2008 (3. ed.)
 • Kommentar: 246 s.
 • Författare/red: Johansson, Thomas
 • Titel: Den lärande människan: utveckling, lärande, socialisation
 • Ort: Malmö
 • Förlag: Liber
 • Upplaga: 2012 (1. uppl.)
 • ISBN: 978-91-47-09730-2
 • Kommentar: 160 s.
 • Författare/red: Skolverket
 • Titel: Morgondagens medborgare
 • Förlag: Skolverket
 • Upplaga: 2010
 • : http://www.skolverket.se/om-skolverket/publicerat/visa-enskild-publikation?
Moment 3
 • Författare/red: Bryman, Alan
 • Titel: Samhällsvetenskapliga metoder
 • Ort: Malmö
 • Förlag: Liber ekonomi
 • Upplaga: 2002
 • ISBN: 91-47-06402-1
 • Författare/red: Dimenäs Jörgen (red)
 • Titel: Lära till lärare: Att utveckla läraryrket – vetenskapligt förhållningssätt och vetenskaplig metodik
 • Ort: Stockholm
 • Förlag: Liber
 • Upplaga: 2007
 • ISBN: 978-91-47-08421-0
 • Kommentar: 261 s.
Övrig information
-