Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Samhällskunskap GR (C), Samhällskunskap för lärare som undervisar i åk 7-9, 61-90 hp. Ingår i Lärarlyftet II, 30 hp

Civics Ba


Allmänna data om kursen

Kurskod: SH004U
Ämne huvudområde: Samhällskunskap
Nivå: Grundnivå
Progression: (C)
Namn (inriktning): Samhällskunskap för lärare som undervisar i åk 7-9, 61-90 hp. Ingår i Lärarlyftet II
Högskolepoäng: 30
Fördjupning vs. Examen: GXX - Kursen ligger på grundnivå. Kan ej klassificeras.
Utbildningsområde: Övrigt 100%
Ansvarig avdelning: Utbildningsvetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Fastställd: 2013-03-05
Senast ändrad: 2014-05-23
Giltig fr.o.m: 2014-09-01

Syfte

Kursen syftar till att kursdeltagaren efter genomgången kurs skall ha:
- förvärvat ämnesteorietiska och ämnesdidaktiska kunskaper och färdigheter som krävs för att ge behörighet för att undervisa på i åk 7-9.

Lärandemål

Delmoment 1.
Efter genomgången kurs skall den studerande:
- visa kunskap om vetenskaps- och samhällsteori samt visa förmåga att förstå och diskutera samhällsfenomen ur klass-, genus- och/eller etnicitets-perspektiv.

Delmoment 2.
Efter genomgången kurs skall den studerande:
- visa förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar samt uppvisa fördjupad förmåga att söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå.
- visa förmåga att analysera relationen mellan demokrati och medborgarskap samt uppvisa kunskap om medborgarskapets olika dimensioner.
- visa kunskap om och förmåga att självständigt analysera demokratins möjligheter och problem i ett jämförande perspektiv samt uppvisa färdighet att arbeta med demokratibegreppet i undervisning.

Delmoment 3.
Efter genomgången kurs skall den studerande:
- visa förmåga att kunna diskutera och problematisera begreppet socialisation samt uppvisa förmåga att använda socialisationsteorier för att skapa en bred förståelse för normalitet och avvikelse i samhället.
- visa förståelse för hur olika socialisationsagenter (såsom t ex media och skola) kan påverka mänskligt varande och handlande.

Delmoment 4.
Efter genomgången kurs skall den studerande:
- visa insikt och förståelse för samhällsvetenskapliga metoder.
- visa förmåga att självständigt kunna identifiera och formulera frågeställningar samt kunna planera och med adekvata metoder genomföra en forskningsuppgift inom givna tidsramar samt visa förmåga att muntligt och skriftligt klart kunna redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa.
- visa förmåga att inom området samhällskunskap kunna göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter.

De studerande skall efter genomgången kurs ha författat ett självständigt arbete om minst 7,5 hp hp inom området samhällskunskap eller samhällskunskapens ämnesdidaktik.

Innehåll

Kursen består av följande fyra moment:

Moment 1.
Att förstå och förklara samhället, 7,5 hp.
Momentet syftar till att ge en bred samhällsvetenskaplig ansats på att förstå och förklara samhället och ett helhetsperspektiv på människan som kultur- och samhällsvarelse. Detta innefattar såväl presentation av generell sociologisk samhällsteori som genomgång av vetenskapsteoretiska traditioner i ambitionerna att förklara eller förstå samhällsprocesser.

Moment 2.
Demokrati och medborgarskap, 7,5hp.
I momentet behandlas samhällskunskapens teoretiska kärna, demokrati och medborgarskap. I momentet presenteras och kritiskt granskas olika demokratimodeller, satt i relation till såväl skola som samhälle. Medborgarskapsbegreppet analyseras, i förhållande till befintlig teoribildning på området samt till dagens samhälleliga utvecklingsprocesser. I momentet diskuteras också olika didaktiska vägar för undervisning kring medborgarskap och demokrati och metoder för bedömning med utgångspunkt från skolans nya styrdokument (Lgr 11).

Moment 3.
Socialisation, 7,5 hp.
I momentet behandlas och kritiskt granskas socialisation som empirisk fenomen och teoretisk begrepp i samhället. Socialisationsbegreppet problematiseras utifrån möjligheterna att användas för att förstå uppfattad normalitet och avvikelse i samhället i religiös, kulturell, politisk eller social mening. Inkludering tas upp som begrepp och exemplifieras i förhållande till särskoleverksamhet. De studerande skall även kunna visa förståelse för hur olika socialisationsagenter (såsom t ex media och skola) kan påverka mänskligt varande och handlande. I momentet diskuteras även didaktiska förhållningssätt att undervisa om socialisationsprocesser och metoder för bedömning med utgångspunkt från skolans nya styrdokument (Lgr 11).


Moment 4.
Vetenskaplig metod och uppsatsskrivande, 7,5 hp.
I momentet behandlas samhällsvetenskaplig metod. Olika metodologiska angreppssätt för författandet av en akademisk uppsats beskrivs och analyseras. De studerande skall därefter författa ett självständigt arbete inom området samhällskunskap eller samhällskunskapens ämnesdidaktik och försvara denna uppsats i ett offentligt seminarium.

Behörighet

Ämnesstudier omfattande 60 hp i ämnet samhällskunskap eller motsvarande.
Denna utbildning är en uppdragsutbildning och får endast sökas av lärare som har en behörighetsgivande lärarexamen och undervisar i detta ämne i åk 7-9 eller i kommunal vuxenutbildning utan att vara ämnesbehörig och
som deltar i lärarfortbildningen enligt Förordning (2007:223) om statsbidrag för fortbildning av lärare. Se Skolverkets webbplats http://www.skolverket.se/fortbildning

Den som söker till denna kurs utan godkännande av skolhuvudmannen är inte behörig att delta och riskerar att få avbryta utbildningen.

Kursbeskrivning

Kursen ges på distans, nätburet. Inga campusträffar.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, litteraturstudier, seminarier samt självstudieuppgifter.

Examination

Delmoment I: Examination via seminarium och PM skrivande.
Delmoment II: Examination via seminarium och PM skrivande.
Delmoment III: Examination via seminarium och PM skrivande.
Delmoment IV: Examination via seminarium och PM skrivande.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Moment 1

Författare/red: Andersen, Heine, Kaspersen, Lars Bo
Titel: Klassisk och modern samhällsteori
Upplaga: 2007
Förlag: Studentlitteratur, Lund
Kommentar: Valda delar, ca 100 sidor.

Författare/red: Chancer Lynn, Watkins Beverly Xaviera
Titel: Sociala positioner – en översikt
Upplaga: 2009
Förlag: Studentlitteratur, Lund
Kommentar: ISBN: 978-91-44-04905-2 214 s.

Författare/red: Månson, Per
Titel: Båten i parken: Introduktion till samhällsstudier
Upplaga: 2010
Förlag: Nordstedts, Stockholm
Kommentar: ISBN: 978-91-1302864-4 155 s.

Moment 2

Författare/red: Jenkins, Richard
Titel: Social identity
Upplaga: 2008 (3. ed.)
Förlag: Routledge, London
Kommentar: 246 s.

Författare/red: Johansson, Thomas
Titel: Den lärande människan: utveckling, lärande, socialisation
Upplaga: 2012, 1.uppl.
Förlag: Liber, Malmö
Kommentar: ISBN: 978-91-47-09730-2 160 s.

Författare/red: Skolverket
Titel: Morgondagens medborgare
Upplaga: 2010
Förlag: Skolverket
Webbadress: http://www.skolverket.se/om-skolverket/publicerat/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2397

Moment 3

Författare/red: Dahlstedt Magnus, Olson Maria
Titel: Utbildning, demokrati och medborgarskap
Upplaga: 2013
Förlag: Gleerups, Malmö

Författare/red: Ekman Joakim, Pilo Lina
Titel: Skolan, demokratin och de unga medborgarna
Upplaga: 2012
Förlag: Liber,Malmö
Kommentar: ISBN: 978-91-47-09731-9 240 s.

Författare/red: Faulks, Keith
Titel: Citizenship
Upplaga: 2000
Förlag: Routledge, London
Kommentar: ISBN: 0-415-19634-5 190 s.

Författare/red: Skolverket
Titel: Medborgarkunskaper i sikte
Upplaga: 2012
Förlag: Skolverket
Webbadress: http://www.skolverket.se/om-skolverket/publicerat/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2814

Författare/red: Skolverket
Titel: Skolan och medborgarskapandet
Upplaga: 2011
Förlag: Skolverket
Webbadress: http://www.skolverket.se/om-skolverket/publicerat/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2596

Moment 4

Författare/red: Backman, Jarl
Titel: Rapporter och uppsatser
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur, Lund
Kommentar: 223 s.

Författare/red: Bryman, Alan
Titel: Samhällsvetenskapliga metoder
Upplaga: 2002
Förlag: Liber ekonomi, Malmö
Kommentar: ISBN: 91-47-06402-1

Författare/red: Dimenäs Jörgen (red)
Titel: Lära till lärare: Att utveckla läraryrket – vetenskapligt förhållningssätt och vetenskaplig metodik
Upplaga: 2007
Förlag: Liber, Stockholm
Kommentar: ISBN: 978-91-47-08421-0 261 s.