Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Sociologi GR (A), 30 hp

Sociology Ba (A), 30 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: SO001G
Ämne huvudområde: Sociologi
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Högskolepoäng: 30
Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
Ansvarig avdelning: Samhällsvetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2006-09-30
Fastställd: 2007-04-03
Senast ändrad: 2014-05-27
Giltig fr.o.m: 2014-08-29

Syfte

Det övergripande syftet med kursen är att:
- introducera sociologiska begrepp, teorier och metoder
- ge studenten sociologiska verktyg att förklara sociala fenomen och situationer
- ge studenten möjlighet att tillämpa dessa kunskaper på aktuella händelser.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten visa förmåga att:

för delkurs 1, Sociologisk introduktion
- redovisa sociologins grundläggande begrepp och teoribildning,
- beskriva sociologiska och socialpsykologiska utgångspunkter för
förståelsen av samhällsfenomen och förändringar i det moderna samhället,

för delkurs 2, Sociologisk metod (kvalitativ)
- genomföra en mindre kvalitativ studie, inklusive insamling och analys av
kvalitativa data,
- redogöra för användningen av olika kvalitativa metoder
- beskriva och jämföra vetenskapsteoretiska utgångspunkter

för delkurs 3, Sociologins klassiker,
- med utgångspunkt i klassiska texter inom sociologin redogöra för de
vetenskapsteoretiska utgångspunkterna i texterna
- tillämpa och jämföra teorierna i sociologisk analys,


för delkurs 4, Klass, kön och etnicitet
- redogöra för begreppen klass, kön och etnicitet
- använda de olika perspektiven i sociologisk analys på grundläggande nivå.

Innehåll

Delkurs 1. Sociologisk introduktion, 7,5 högskolepoäng
Målet med kursen är att introducera de sociologiska idétraditionerna med dess grundläggande begrepp och teoribildningar med inriktning på sociologi som en möjlighet att förstå det moderna samhället. Innehållet kretsar kring:
- grundläggande begrepp och teoribildningar inom sociologi och socialpsykologi
- sociologiska och socialpsykologiska utgångspunkter för förståelsen av det
moderna samhället
- samhällsfenomen och förändringar.

Delkurs 2. Sociologisk metod, (kvalitativ) 7,5 högskolepoäng
Målet med kursen är att ge grundläggande kunskaper och färdigheter om forskningsprocessens olika delar med inriktning mot kvalitativ analys och tolkningsmetoder. Kursen innehåller: metodologi, teoretiska utgångspunkter för kvalitativ sociologi, fältarbete, observationer och intervjuer, analys av kvalitativa material.

Delkurs 3, Sociologins klassiker, 7,5 högskolepoäng
Målet med kursen är att ge kunskaper kring de klassiska sociologiska teoribildningarna och dess främsta företrädare. Kursen syftar till att ge studenten en stabil teoretisk grund för vidare studier inom den moderna sociologin.
Innehållet kretsar kring:
- Klassiska texter av tre av sociologins största tänkare
- Vetenskapsteoretiska utgångspunkter för teoribildningarna
- Förståelse och tillämpning av sociologiska teorier
- Ökad förståelse av det moderna samhället.

Delkurs 4. Klass, kön och etnicitet, 7,5 högskolepoäng
Målet med kursen är att öka kunskapen kring människors livsvillkor utifrån perspektiven klass, kön och etnicitet. Begreppen behandlas och diskuteras i relation till sociologisk forskning. Intersektionell analys introduceras.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier samt projektarbeten.

Examination

Examinationen sker löpande under kursens gång genom individuell skrivning och muntlig tentamen samt PM individuellt eller i grupp. Obligatoriska moment förekommer.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Moment 1

Författare/red: Bauman, Zygmunt & May, Tim.
Titel: Att tänka sociologiskt
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Korpen

Författare/red: Fahlgren, Siv i Fahlgren, Siv & Thurén, Britt-Mari
Titel: Inledning: Genusforskning på frammarsch. Genusmaraton 2007: Mittsveriges genusforskare på frammarsch
Upplaga: 2007
Förlag: Forum för genusvetenskap/Mittuniversitetet

Författare/red: Heaphy, Brian.
Titel: Late Modernity and Social Change: Reconstructing Social and Personal Life,
Upplaga: 2007
Förlag: Routledge,

Författare/red: Lindblom, Jonas & Jonas Stier (red), ,
Titel: Det socialpsykologiska perspektivet,
Upplaga: 2011
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Lindgren, Simon
Titel: Sociologi 2.0
Upplaga: 2008
Förlag: Gleerups

Moment 2

Författare/red: Ahrne, Göran. & Svensson, P.
Titel: Handbok i kvalitativa metoder.
Upplaga: 2011
Förlag: Liber

Författare/red: Artiklar tillkommer enligt lärares anvisning.

Författare/red: Arvastson, Gösta m.fl.
Titel: Etnografiska observationer.
Upplaga: 2009
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Kvale, Steinar., Brinkmann, Svend.
Titel: Den kvalitativa forskningsintervjun
Upplaga: (senaste upplagan)
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Thurén, Torsten
Titel: Vetenskapsteori för nybörjare
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Liber

Moment 3

Författare/red: Boglind, Anders., Eliasson, Sven & Månsson, Per
Titel: Kapital, rationalitet och social sammanhållning
Upplaga: 2009
Förlag: Norstedts Förlag

Författare/red: Durkheim, Emile.
Titel: Självmordet
Förlag: Argos

Författare/red: Marx, Karl.
Titel: Lön, pris & profit
Webbadress: http://www.marxists.org/archive/noneng/svenska/mforum/bokarkiv/0013.htm

Författare/red: Marx, Karl.
Titel: Människans frigörelse
Förlag: Daidalos

Författare/red: Weber, Max.
Titel: Den protestantiska etiken och kapitalismens anda
Förlag: Argos

Moment 4

Författare/red: Brah, Avtar. & Phoenix, Ann.
Titel: Ain’t I a women? Revisiting Intersectionality
Upplaga: 2004 Vol. 5:3:75-86
Förlag: Journal of International Women Studies

Författare/red: Connell, Raewyn
Titel: Om genus
Upplaga: 2009
Förlag: Göteborg, Daidalos

Författare/red: Edling, Christofer (red.)
Titel: Ett delat samhälle: makt, intersektionalitet och social skiktning
Upplaga: 2010
Förlag: Malmö: Liber

Författare/red: Oskarsson, Maria m.fl.
Titel: En fråga om klass: levnadsförhållanden, livsstil, politik
Upplaga: 2010
Förlag: Malmö: Liber

Författare/red: Peterson, Abby & Hjerm, Mikael (red)
Titel: Etnicitet: Perspektiv på samhället
Upplaga: 2007
Förlag: Malmö: Gleerups

Författare/red: Wikström, Hanna
Titel: Begreppbart: Etnicitet
Upplaga: 2008
Förlag: Malmö: Liber