Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för:

Sociologi GR (A), 30 hp

Sociology BA (A), 30 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: SO098G
 • Ämne huvudområde: Sociologi
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Högskolepoäng: 30
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
 • Ansvarig institution: Humaniora och samhällsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2019-12-05
 • Fastställd: 2020-02-17
 • Senast ändrad: 2020-05-13
 • Giltig fr.o.m: 2020-08-16

Syfte

Det övergripande syftet med kursen är att:
- introducera sociologiska begrepp, teorier och metoder
- ge studenten sociologiska verktyg att förklara sociala fenomen och situationer
- ge studenten möjlighet att tillämpa dessa kunskaper på aktuella händelser.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten visa förmåga att:

för moment 1, Sociologisk introduktion
- redovisa sociologins grundläggande begrepp och teoribildning,
- beskriva sociologiska och socialpsykologiska utgångspunkter för
förståelsen av samhällsfenomen och förändringar i det moderna samhället

för moment 2, Klass, kön och etnicitet
- redogöra för begreppen klass, kön och etnicitet
- redogöra för intersektionell teori
- beskriva hur teorier om klass, kön och etnicitet, samt dess intersektioner, kan
användas i sociologisk analys

för moment 3, Sociologisk metod (kvalitativ)
- genomföra insamling av olika kvalitativa data
- genomföra analys av kvalitativa data
- redogöra för användningen av olika kvalitativa metoder
- beskriva och jämföra vetenskapsteoretiska utgångspunkter

för moment 4, Sociologins klassiker,
- med utgångspunkt i klassiska texter inom sociologin redogöra för de
vetenskapsteoretiska utgångspunkterna i texterna
- redogöra för och jämföra hur klassiska teorier kan användas för att förstå aktuella samhällsfenomen

Innehåll

Moment 1. Sociologisk introduktion, 7,5 högskolepoäng
Målet med kursen är att introducera de sociologiska idétraditionerna med dess grundläggande begrepp och teoribildningar med inriktning på sociologi som en möjlighet att förstå det moderna samhället. Innehållet kretsar kring:
- grundläggande begrepp och teoribildningar inom sociologi och socialpsykologi
- sociologiska och socialpsykologiska utgångspunkter för förståelsen av det
moderna samhället
- samhällsfenomen och förändringar.

Moment 2. Klass, kön och etnicitet, 7,5 högskolepoäng
Målet med kursen är att öka kunskapen om människors livsvillkor utifrån perspektiven klass, kön och etnicitet. Begreppen behandlas och diskuteras i relation till sociologisk forskning. Intersektionell analys introduceras.

Moment 3. Sociologisk metod, (kvalitativ) 7,5 högskolepoäng
Målet med kursen är att ge grundläggande kunskaper och färdigheter om forskningsprocessens olika delar med inriktning mot kvalitativ analys och tolkningsmetoder. Kursen innehåller: metodologi, teoretiska utgångspunkter för kvalitativ sociologi, observationer och intervjuer, analys av kvalitativa material.

Moment 4, Sociologins klassiker, 7,5 högskolepoäng
Målet med kursen är att ge kunskaper kring de klassiska sociologiska teoribildningarna och dess främsta företrädare. Kursen syftar till att ge studenten en stabil teoretisk grund för vidare studier inom den moderna sociologin.
Innehållet kretsar kring:
- Klassiska texter av några av sociologins största tänkare
- Vetenskapsteoretiska utgångspunkter för teoribildningarna
- Förståelse och tillämpning av sociologiska teorier
- Ökad förståelse av det moderna samhället.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier samt projektarbeten.

Examination

1100: Sociologisk introduktion, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

2100: Klass, kön och etnicitet, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

3100: Sociologisk metod (kvalitativ), 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

4100: Sociologins klassiker, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Examinationen sker löpande under kursens gång genom individuell skrivning och seminarier samt PM individuellt eller i grupp.

Betygskriterier för 3-gradig betygsskala:
För att erhålla betyget VG (Väl Godkänd) krävs att lärandemålen för kursen är väl uppfyllda.
För att erhålla betyget G (Godkänd) krävs att lärandemålen för kursen är uppfyllda.
För att erhålla betyget U (Underkänd) är lärandemålen för kursen inte uppfyllda.

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

Denna kursplan gäller för program och fristående kurs på campus.

Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med SO001G, Sociologi GR (A), 30 hp eller SO092G, Sociologi GR (A), 30 hp. Kursen överlappar även delvis med SO070G, Sociologi GR (A), Sociologi och Genus, 30 hp samt SO099G, Sociologi GR (A), Sociologi och Genus, 30 hp.

Kursbevis, tillgodoräknanden, överklaganden m.m regleras i Högskoleförordningen.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

Moment 1
 • Författare/red: Johansson, Thomas & Lalander, Philip
 • Titel: Vardagslivets socialpsykologi
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Liber
 • Författare/red: Lindgren, Simon
 • Titel: Sociologi 2.0
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Gleerups
 • Författare/red: Månsson, Per
 • Titel: Båten i parken
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur
Moment 2
 • Författare/red: Connell, Raewyn & Pearse, Rebecca
 • Titel: Om genus
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Göteborg, Daidalos
 • Författare/red: Edling, Christofer (red.)
 • Titel: Ett delat samhälle: makt, intersektionalitet och social skiktning
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Malmö: Liber
 • Författare/red: Hill Collins, Patricia & Bilge, Sirma
 • Titel: Intersectionality
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Polity press
 • Författare/red: Hörnqvist, Magnus
 • Titel: Begreppbart: Klass
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Liber
 • Författare/red: Wikström, Hanna
 • Titel: Begreppbart: Etnicitet
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Malmö: Liber
Moment 3
 • Författare: Arsel, Zeynep
 • Artikeltitel: Asking Questions with Reflexive Focus: A Tutorial on Designing and Conducting Interviews
 • Tidskrift: Journal of Consumer Research
 • År/Volym/nr/sidor: 2017/44/4/s. 939-948
 • Författare: Braun, Virginia & Clarke, Victoria
 • Artikeltitel: Using thematic analysis in psychology
 • Tidskrift: Qualitative Research in Psychology
 • År/Volym/nr/sidor: 2006/3/2/s. 77-101
 • Författare: Burawoy, Michael
 • Artikeltitel: The Extended Case Method
 • Tidskrift: Sociological Theory
 • År/Volym/nr/sidor: 1998/16/1/s. 4-33
 • Författare: Hallett, Ronald E & Barber, Kristen
 • Artikeltitel: Ethnographic Research in a Cyber Era
 • Tidskrift: Journal of Contemporary Ethnography
 • År/Volym/nr/sidor: 2014/43/3/s. 306-330
 • Författare/red: Merriam, Sharan B. & Tisdell, Elizabeth J.
 • Titel: Qualitative Research. A guide to design and implementation
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Jossey-Bass/Wiley
Moment 4
 • Författare/red: Boglind, Anders., Eliasson, Sven & Månsson, Per
 • Titel: Kapital, rationalitet och social sammanhållning
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Författare/red: Durkheim, Emile
 • Titel: Självmordet
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Argos/Palmkrons Förlag
 • Författare: Marx, Karl
 • Artikeltitel: Lön, pris och profit
 • Webbadress: https://www.marxists.org/svenska/marx/1865/16-d017.htm
 • Kommentar: Tillgänglig online
 • Författare/red: Marx, Karl
 • Titel: Människans frigörelse
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Bokförlaget Daidalos
 • Författare/red: Weber, Max
 • Titel: Den protestantiska etiken och kapitalismens anda
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Argos/Palmkrons Förlag
Artiklar kan tillkomma och/eller bytas ut enligt lärares anvisning.

Sidan uppdaterades 2020-05-13