Observera att litteraturen och examinationen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 1 december för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för Sociologi GR (A), 30 hp

Sociology BA (A), 30 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: SO092G
 • Ämne huvudområde: Sociologi
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Högskolepoäng: 30
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
 • Ansvarig institution: Humaniora och samhällsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2019-09-05
 • Fastställd: 2019-12-20
 • Senast ändrad: 2021-03-26
 • Giltig fr.o.m: 2021-08-15

Syfte

Det övergripande syftet med kursen är att:
- introducera sociologiska begrepp, teorier och metoder
- ge studenten sociologiska verktyg att förklara sociala fenomen och situationer
- ge studenten möjlighet att tillämpa dessa kunskaper på aktuella händelser.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten visa förmåga att:

för moment 1, Sociologisk introduktion
- redovisa sociologins grundläggande begrepp och teoribildning,
- beskriva sociologiska och socialpsykologiska utgångspunkter för
förståelsen av samhällsfenomen och förändringar i det moderna samhället

för moment 2, Klass, kön och etnicitet
- redogöra för begreppen klass, kön och etnicitet
- redogöra för intersektionell teori
- beskriva hur teorier om klass, kön och etnicitet, samt dess intersektioner, kan användas i sociologisk analys

för moment 3, Sociologisk metod (kvalitativ)
- genomföra insamling av olika kvalitativa data
- redogöra för användningen av olika kvalitativa metoder
- genomföra analys av kvalitativa data
- beskriva och jämföra vetenskapsteoretiska utgångspunkter

för moment 4, Sociologins klassiker,
- med utgångspunkt i klassiska texter inom sociologin redogöra för de teoretiska utgångspunkterna i texterna
- redogöra för och jämföra hur klassiska teorier kan användas för att förstå aktuella samhällsfenomen

Innehåll

Moment 1. Sociologisk introduktion, 7,5 högskolepoäng (Introduction to Sociology, 7,5 credits)
Målet med kursen är att introducera de sociologiska idétraditionerna med dess grundläggande begrepp och teoribildningar med inriktning på sociologi som en möjlighet att förstå det moderna samhället. Innehållet kretsar kring:
- grundläggande begrepp och teoribildningar inom sociologi och socialpsykologi
- sociologiska och socialpsykologiska utgångspunkter för förståelsen av det
moderna samhället
- samhällsfenomen och förändringar.

Moment 2. Klass, kön och etnicitet, 7,5 högskolepoäng (Class, Gender and Ethnicity, 7,5 credits)
Målet med kursen är att öka kunskapen om människors livsvillkor utifrån perspektiven klass, kön och etnicitet. Begreppen behandlas och diskuteras i relation till sociologisk forskning. Intersektionell analys introduceras.

Moment 3. Sociologisk metod, (kvalitativ) 7,5 högskolepoäng (Sociological Methods, 7,5 credits)
Målet med kursen är att ge grundläggande kunskaper och färdigheter om forskningsprocessens olika delar med inriktning mot kvalitativ analys och tolkningsmetoder. Kursen innehåller: metodologi, teoretiska utgångspunkter för kvalitativ sociologi, observationer och intervjuer, analys av kvalitativa material.

Moment 4, Sociologins klassiker, 7,5 högskolepoäng (Classics of Sociology, 7,5 credits)
Målet med kursen är att ge kunskaper kring de klassiska sociologiska teoribildningarna och dess främsta företrädare. Kursen syftar till att ge studenten en stabil teoretisk grund för vidare studier inom den moderna sociologin.
Innehållet kretsar kring:
- Klassiska texter av några av sociologins största tänkare
- Vetenskapsteoretiska utgångspunkter för teoribildningarna
- Förståelse och tillämpning av sociologiska teorier
- Ökad förståelse av det moderna samhället.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, samt självständigt arbete via en digital lärplattform.

Examination

1000: Sociologisk introduktion, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

2000: Sociologisk metod (kvalitativ), 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

3000: Sociologins klassiker, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

4000: Klass, kön och etnicitet, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Examinationen sker löpande under kursens gång genom individuella skriftliga uppgifter.

För att erhålla betyget VG (väl godkänt) krävs att studenten väl uppfyller de
krav som ställs i kursens lärandemål.
För att erhålla betyget G (godkänt) krävs att studenten uppfyller samtliga
lärandemål för kursen
Student som inte uppfyller samtliga lärandemål för kursen erhåller
betyget U (underkänt)

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

Kursen överlappar med SO001G

Kursbevis, tillgodoräknanden, överklaganden m.m regleras i Högskoleförordningen.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

Moment 1
 • Författare/red: Johansson, Thomas & Lalander, Philip
 • Titel: Vardagslivets socialpsykologi
 • Förlag: Liber
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Lindgren, Simon
 • Titel: Sociologi 2.0
 • Förlag: Gleerups
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Månsson, Per
 • Titel: Båten i parken
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
Moment 2
 • Författare/red: Connell, Raewyn & Pearse, Rebecca
 • Titel: Om genus
 • Förlag: Göteborg, Daidalos
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Edling, Christofer (red.)
 • Titel: Ett delat samhälle: makt, intersektionalitet och social skiktning
 • Förlag: Malmö: Liber
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Hill Collins, Patricia & Bilge, Sirma
 • Titel: Intersectionality
 • Förlag: Polity press
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Hörnqvist, Magnus
 • Titel: Begreppbart: Klass
 • Förlag: Liber
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Wikström, Hanna
 • Titel: Begreppbart: Etnicitet
 • Förlag: Malmö: Liber
 • Upplaga: Senaste upplagan
Moment 3
 • Författare/red: Ahrne, Göran. & Svensson, P.
 • Titel: Handbok i kvalitativa metoder.
 • Förlag: Liber
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Arvastson, Gösta m.fl.
 • Titel: Etnografiska observationer.
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Bjereld, Ulf, Demker, Marie & Hinnfors, Jonas
 • Titel: Varför vetenskap?
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Trost, Jan
 • Titel: Kvalitativa intervjuer
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
Moment 4
 • Författare/red: Boglind, Anders., Eliasson, Sven & Månsson, Per
 • Titel: Kapital, rationalitet och social sammanhållning
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Durkheim, Emile
 • Titel: Självmordet
 • Förlag: Argos/Palmkrons Förlag
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare: Marx, Karl
 • Artikeltitel: Lön, pris och profit
 • : https://www.marxists.org/svenska/marx/1865/16-d017.htm
 • Kommentar: Tillgänglig online
 • Författare/red: Marx, Karl
 • Titel: Människans frigörelse
 • Förlag: Bokförlaget Daidalos
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Weber, Max
 • Titel: Den protestantiska etiken och kapitalismens anda
 • Förlag: Argos/Palmkrons Förlag
 • Upplaga: Senaste upplagan
Till samtliga moment kan artiklar tillkomma och/eller bytas ut enligt lärares anvisning.