Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Sociologi GR (A), Arbetslivets sociologi, 30 hp

Sociology Ba (A), Sociology of Work, 30 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: SO046G
Ämne huvudområde: Sociologi
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Arbetslivets sociologi
Högskolepoäng: 30
Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 80%
Naturvetenskap 20%
Ansvarig avdelning: Humaniora och samhällsvetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2007-09-28
Fastställd: 2009-10-31
Senast ändrad: 2018-11-30
Giltig fr.o.m: 2019-01-15

Syfte

Det övergripande syftet med kursen är att:
- introducera sociologiska begrepp, teorier och metoder
- ge studenten sociologiska verktyg att analysera och problematisera sociala
fenomen och situationer
- ge kunskap om hur sociologi kan användas för studier och förståelse av
organisations-, arbets- och arbetslivsfrågor.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten visa förmåga att:

för delkurs 1, Sociologisk introduktion,
- beskriva sociologiämnets kunskapsområde, uppkomst och utveckling,
- redogöra för ämnets centrala teoririktningar och begrepp,
- identifiera och kritiskt diskutera samhällsfenomen och -förändringar med hjälp av sociologiska begrepp och teorier.


för delkurs 2, Arbete, organisationer och samhälle
- redogöra för begrepp och perspektiv inom teorier som behandlar arbete, organisationer och samhälle
- översiktligt diskutera arbetets och organisationers roll i samhället
- problematisera organisationers roll i samhällsförändring

för delkurs 3, Sociologisk metod
- skriftligt rapportera analyser av ett kvantitativt datamaterial
- beskriva och analysera sociala fenomen med hjälp av tillämpliga grundläggande statistiska metoder
- identifiera och jämföra vetenskapsteoretiska utgångspunkter.

för delkurs 4, Organisationsteori
- redogöra för olika organisationsteoriers inriktningar och begrepp,
- beskriva och kritiskt diskutera organisationer och organisatoriska fenomen med hjälp av organisationsteori,
- tillämpa organisationsteoretiska begrepp på en reell organisation.

Innehåll

Kursen ger en introduktion till ämnet sociologi med särskild fördjupning av sociologiska perspektiv på organisationer, arbete och arbetsliv. Kursen ges endast som hel kurs där enskilda delkurser inte kan läsas separat.

Delkurs 1 Sociologisk introduktion, 7,5 hp
Målet med kursen är att introducera och ge grundläggande kunskaper i ämnet sociologi. Begrepp, teorier och ämnesomfattning behandlas. Delkursens syfte är att ge studenten en medvetenhet om och sätt att tänka omkring samhället och dess innehåll samt att kunna granska det sociala livet på ett kritiskt sätt.

Delkurs 2 Arbete, organisation och samhälle, 7,5 hp
Målet med delkursen är att utifrån moderna sociologiska teoribildningar förstå arbetets och organisationernas roll i samhället, framförallt fokuseras på organisationers roll i övergripande och genomgripande samhällsförändringar.

Delkurs 3 Sociologisk metod, 7,5 hp
Målet med kursen är att beskriva forskningsprocessen med tonvikt på behandling och analys av kvantitativa datamaterial. Dessutom introduceras olika vetenskapsteoretiska problem inom olika vetenskapstraditioner. Innehållet omfattar:

- forskningsprocessens olika delar
- vetenskapsteori
- kvalitativ och kvantitativ metod
- grundläggande statistik
- skriftlig rapportering av statistiska analyser
- opposition.

Delkurs 4 Organisationsteori, 7,5 hp
Målet med kursen är att ge goda kunskaper om organisationsteoretiska inriktningar och begrepp. Kursen behandlar dels den historiska utvecklingen av organisationsteori, dels hur man kan förhålla sig kritiskt till dessa teorier. Syftet är att skapa förståelse för och kritiskt tänkande omkring organisationer.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och seminarier. Separata moment kan komma att ges på engelska.

Examination

Examinationen sker löpande under kursens gång genom individuell skrivning eller muntlig tentamen och PM individuellt eller i grupp. Obligatoriska moment kan förekomma.

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Moment 1

Författare/red: Anna Hedenus, Björk, Sofia & Shmulyar Gréen, Oksana
Titel: Feministiskt tänkande och sociologi: teorier, begrepp och tillämpningar.
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur
Kommentar: Valda delar

Författare/red: Brante, Tomas
Titel: Sociologiskt lexikon
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Natur och Kultur

Författare/red: Giddens, Anthony & Sutton, Philip
Titel: Sociologi
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur
Kommentar: Valda delar

Moment 2

Författare/red: Ahrne, Göran
Titel: Social organizations. Interaction inside, outside and between organizations
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: SAGE Publications Ltd

Författare/red: Giddens, Anthony & Sutton, Philip
Titel: Sociologi
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Sennet, Richard
Titel: Den nya kapitalismens kultur
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Atlas

Författare: Vallas, Steven & Prener, Christoffer
Artikeltitel: Dualism, work polarization and the social construction of precarious work
Tidskrift: Work and Occupations
År/Volym/nr/sidor: 2012/39/4/331-353

Författare/red: Watson, Tony
Titel: Sociology, Work and Organizations
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Routledge
Kommentar: Valda delar.

Moment 3

Författare/red: Barmark, Mimmi & Djurfeldt, Göran
Titel: Statistisk verktygslåda 0 - att förstå och förändra världen med siffror
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Field, Andy
Titel: Discovering statistics using IBM SPSS statistics
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: SAGE

Författare/red: Thurén, Torsten
Titel: Vetenskapsteori för nybörjare
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Liber

Moment 4

Författare/red: Anna Hedenus, Björk, Sofia & Shmulyar Gréen, Oksana
Titel: Feministiskt tänkande och sociologi: teorier, begrepp och tillämpningar.
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur
Kommentar: Valda delar

Författare/red: Eriksson-Zetterqvist, Ulla, Kalling, Thomas & Styhre, Alexander
Titel: Organisation och organisering
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Liber

Författare/red: Kunda, Gideon
Titel: Engineering Culture: Control and Commitment in a High-Tech Corporation
Upplaga: 2006
Förlag: Philadelphia, Temple University Press

Författare: Mir, Raza & Mir, Ali
Artikeltitel: The colony writes back: Organization as an early champion of non-western organizational theory
Tidskrift: Organization
År/Volym/nr/sidor: 2013/20/1/91-101

Artiklar kan tillkomma under alla moment enligt lärares instruktion.

Övrig information

Tentamen enligt denna kursplan kan ske senast ett läsår efter registrering på kursen. Den som inte är klar med kursen bör ta kontakt med ämnets studierektor.