Sociologi GR (A), Arbetslivets sociologi, 30 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för:

Sociologi GR (A), Arbetslivets sociologi, 30 hp

Sociology BA (A), Sociology of Work, 30 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: SO110G
 • Ämne huvudområde: Sociologi
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Arbetslivets sociologi
 • Högskolepoäng: 30
 • Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 80%, Naturvetenskap 20%
 • Ansvarig institution: Humaniora och samhällsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2019-12-05
 • Fastställd: 2020-02-24
 • Senast ändrad: 2021-11-19
 • Giltig fr.o.m: 2022-01-11

Syfte

Det övergripande syftet med kursen är att:
- introducera sociologiska begrepp, teorier och metoder
- ge studenten sociologiska verktyg att analysera och problematisera sociala
fenomen och situationer
- ge kunskap om hur sociologi kan användas för studier och förståelse av
organisations-, arbets- och arbetslivsfrågor.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten visa förmåga att:

för delkurs 1, Sociologisk introduktion,
- beskriva sociologiämnets kunskapsområde, uppkomst och utveckling,
- redogöra för ämnets centrala teoririktningar och begrepp,
- identifiera och kritiskt diskutera samhällsfenomen och -förändringar med hjälp
av sociologiska begrepp och teorier.


för delkurs 2, Arbete, organisationer och samhälle
- redogöra för begrepp och perspektiv inom teorier som behandlar arbete,
organisationer och samhälle,
- översiktligt diskutera arbetets och organisationers roll i samhället,
- problematisera organisationers roll i samhällsförändring.

för delkurs 3, Sociologisk metod
- skriftligt rapportera analyser av ett kvantitativt datamaterial,
- beskriva och analysera sociala fenomen med hjälp av tillämpliga grundläggande
statistiska metoder,
- identifiera och jämföra vetenskapsteoretiska utgångspunkter.

för delkurs 4, Organisationsteori
- redogöra för olika organisationsteoriers inriktningar och begrepp,
- beskriva och kritiskt diskutera organisationer och organisatoriska fenomen med
hjälp av organisationsteori,
- tillämpa organisationsteoretiska begrepp på en reell organisation.

Innehåll

Kursen ger en introduktion till ämnet sociologi med särskild fördjupning av sociologiska perspektiv på organisationer, arbete och arbetsliv.

Delkurs 1 Sociologisk introduktion, 7,5 hp
Målet med delkursen är att introducera och ge grundläggande kunskaper i ämnet sociologi. Begrepp, teorier och ämnesomfattning behandlas. Delkursens syfte är att ge studenten en medvetenhet om och sätt att tänka omkring samhället och dess innehåll samt att kunna granska det sociala livet på ett kritiskt sätt.

Delkurs 2 Arbete, organisation och samhälle, 7,5 hp
Målet med delkursen är att utifrån moderna sociologiska teoribildningar förstå arbetets och organisationernas roll i samhället, framförallt fokuseras på organisationers roll i övergripande och genomgripande samhällsförändringar.

Delkurs 3 Sociologisk metod, 7,5 hp
Målet med delkursen är att beskriva forskningsprocessen med tonvikt på behandling och analys av kvantitativa datamaterial. Dessutom introduceras olika vetenskapsteoretiska problem inom olika vetenskapstraditioner. Innehållet omfattar:

- forskningsprocessens olika delar
- vetenskapsteori
- kvalitativ och kvantitativ metod
- grundläggande statistik
- skriftlig rapportering av statistiska analyser
- opposition.

Delkurs 4 Organisationsteori, 7,5 hp
Målet med delkursen är att ge goda kunskaper om organisationsteoretiska inriktningar och begrepp. Kursen behandlar dels den historiska utvecklingen av organisationsteori, dels hur man kan förhålla sig kritiskt till dessa teorier. Syftet är att skapa förståelse för och kritiskt tänkande omkring organisationer.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och seminarier. Separata moment kan komma att ges på engelska.

Examination

1000: Sociologisk introduktion, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

2000: Sociologisk metod, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

3000: Arbete, organisationer och samhälle, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

4000: Organisationsteori, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Examinationen sker löpande under kursens gång genom individuell skrivning eller muntlig tentamen och PM individuellt eller i grupp.

Länk till betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med SO046G, Sociologi GR (A), Arbetslivets sociologi, 30 hp

Litteratur

Obligatorisk litteratur

Moment 1
 • Författare/red: Anna Hedenus, Björk, Sofia & Shmulyar Gréen, Oksana
 • Titel: Feministiskt tänkande och sociologi: teorier, begrepp och tillämpningar.
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Kommentar: Valda delar
 • Författare/red: Giddens, Anthony & Sutton, Philip
 • Titel: Sociologi
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Kommentar: Valda delar
 • Författare/red: Strannegård, Lars & Eriksson-Zetterquist, Ulla
 • Titel: Organisering
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Liber
Moment 2
 • Författare/red: Ahrne, Göran
 • Titel: Social organizations. Interaction inside, outside and between organizations
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: SAGE Publications Ltd
 • Författare/red: Giddens, Anthony & Sutton, Philip
 • Titel: Sociologi
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Författare/red: Sennet, Richard
 • Titel: Den nya kapitalismens kultur
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Atlas
 • Författare: Vallas, Steven & Prener, Christoffer
 • Artikeltitel: Dualism, job polarization and the social construction of precarious work
 • Tidskrift: Work and Occupations
 • År/Volym/nr/sidor: 2012/39/4/331-353
 • Författare/red: Watson, Tony
 • Titel: Sociology, Work and Organizations
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Routledge
 • Kommentar: Valda delar.
Moment 3
 • Författare/red: Barmark, Mimmi & Djurfeldt, Göran
 • Titel: Statistisk verktygslåda 0 - att förstå och förändra världen med siffror
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Författare/red: Djurfeldt, Göran, Larsson, Rolf & Stjärnhagen, Ola
 • Titel: Statistisk verktygslåda 1: Samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Författare/red: Thurén, Torsten
 • Titel: Vetenskapsteori för nybörjare
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Liber
Moment 4
 • Författare/red: Anna Hedenus, Björk, Sofia & Shmulyar Gréen, Oksana
 • Titel: Feministiskt tänkande och sociologi: teorier, begrepp och tillämpningar.
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Kommentar: Valda delar
 • Författare/red: Eriksson-Zetterqvist, Ulla, Kalling, Thomas & Styhre, Alexander
 • Titel: Organisation och organisering
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Liber
 • Författare/red: Kunda, Gideon
 • Titel: Engineering Culture: Control and Commitment in a High-Tech Corporation
 • Upplaga: 2006
 • Förlag: Philadelphia, Temple University Press
 • Författare: Mir, Raza & Mir, Ali
 • Artikeltitel: The colony writes back: Organization as an early champion of non-western organizational theory
 • Tidskrift: 2013/20/1/91-101
 • År/Volym/nr/sidor: Organization
Artiklar kan tillkomma under alla moment enligt lärares instruktion.

Sidan uppdaterades 2021-11-19