Sociologi GR (A), Avfallets sociologi, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för:

Sociologi GR (A), Avfallets sociologi, 7,5 hp

Sociology BA (A), The Sociology of Waste , 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: SO115G
 • Ämne huvudområde: Sociologi
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Avfallets sociologi
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
 • Ansvarig institution: Humaniora och samhällsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2020-11-05
 • Fastställd: 2021-04-11
 • Senast ändrad: 2021-05-18
 • Giltig fr.o.m: 2021-08-16

Syfte

Kursen syftar till att introducera avfall och avfallspraktiker utifrån ett sociologiskt perspektiv. Innehållet kretsar kring avfall som del av sociala praktiker och kategorier men också relationen mellan avfall, återvinning och återbruk.

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:
• Visa på hur avfall skapas utifrån, och är del av sociala praktiker.
• Diskutera avfall utifrån sociala kategorier som genus, klass och ojämlikhet
• Resonera kring relationen mellan avfall, återvinning och återbruk

Innehåll

Kursen vänder sig till dig som är intresserad av frågor kring avfall, avfallsproduktion och avfallshantering utifrån ett samhällsvetenskapligt perspektiv. Avfall är en integrerad del av vårt liv. Vi spolar toaletter, slänger engångsmuggen för kaffe i den offentliga sopkorgen och tar våra uttjänta batterier till batteriholken. Vi återvinner, deponerar, förbränner och skänker vidare. Vi g(l)ömmer våra gamla mobiltelefoner i byrålådan och köper en ny. Dessa aktiviteter kan på många sätt tyckas självklara men ser olika ut beroende på de samhälleliga kontexter inom vilka de tar plats. Dagens avfallshantering kan med andra ord ses som en konsekvens av hur vi betraktar det avfall som vi hanterar. Målet med denna kurs är att visa på hur avfall skapas utifrån, och är del av sociala praktiker och kategorier.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen bedrivs på distans via en internetbaserad lärplattform, vilket kräver att studenten har tillgång till dator med internetuppkoppling och högtalare.

Examination

1100: Inlämningsuppgift 1, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

1200: Inlämningsuppgift 2, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

1300: Hemtentamen, 4,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Examinationen sker löpande under kursens gång genom skriftliga inlämningsuppgifter och hemtentamen.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt denna kursplan. Därefter gäller senaste version av kursplan.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

Kursen är en breddkurs. Kursen kan inräknas i examen, men däremot inte tillgodoräknas som motsvarande Sociologi GR (A) vilket innebär att den inte ger behörighet till nästa progressionsnivå.

Kursbevis, tillgodoräknanden, överklaganden m m regleras i Högskoleförordningen.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare: Beall, Jo
 • Artikeltitel: Thoughts on poverty from a South Asian rubbish dump. Gender, inequality and household waste.
 • Tidskrift: IDS Bulletin
 • År/Volym/nr/sidor: 1997/28/3/73 - 90.
 • Författare: Beisel, Uli and Schneider, Tillmann
 • Artikeltitel: Provincialising waste: the transformation of ambulance car 7/83-2 to tro-tro Dr.JESUS
 • Tidskrift: Environment and Planning D: Society and Space
 • År/Volym/nr/sidor: 1997/30/639-654.
 • Författare/red: Hawkins, Gay
 • Titel: The ethics of waste: How we relate to rubbish
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Rowman & Littlefield Publishers, Inc.
 • Författare: Hetherington, Kevin
 • Artikeltitel: Secondhandness: Consumption, disposal, and absent presence.
 • Tidskrift: Environment and Planning D: Society and Space
 • År/Volym/nr/sidor: 2004/22/157-173.
 • Författare/red: Linder, Ulrika
 • Titel: Återvinningscentralen
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Ordfront Förlag
 • Författare/red: Strasser, Susan
 • Titel: Waste and want: A social history of trash
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Holt McDougal
Artiklar kan tillkomma.

Sidan uppdaterades 2021-05-18