Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Sociologi GR (A), Den svenska välfärdsstaten, 7,5 hp

Sociology Ba (A), The Swedish Welfare State, 7,5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: SO067G
Ämne huvudområde: Sociologi
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Den svenska välfärdsstaten
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
Ansvarig avdelning: Humaniora och samhällsvetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2009-09-22
Fastställd: 2011-04-20
Senast ändrad: 2019-01-10
Giltig fr.o.m: 2014-08-25

Syfte

Det övergripande syftet med kursen är att introducera sociologiska perspektiv på den svenska välfärdsmodellen

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten visa förmåga att;
- redogöra för olika välfärdsstatsmodeller
- redogöra för sociologiska perspektiv som analyserar den svenska välfärdsmodellen
- beskriva den svenska välfärdsstatens institutionella struktur och dess utmaningar
- beskriva hur välfärdsstaten skapar och påverkar mäns och kvinnors olika villkor.

Innehåll

Kursen ger en introduktion till hur den svenska välfärdsmodellen kan analyseras sociologiskt.

Behörighet

Grundläggande behörighet + Engelska B eller Engelska 6.
(OB 6)

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen bedrivs på engelska i form av föreläsningar och seminarier.

Examination

Examinationen sker genom aktivt deltagande i seminarier samt författandet av en mindre rapport som behandlar ett för kursen relevant ämne.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Cousins, Mel
Titel: European Welfare States. Comparative Perspectives
Upplaga: 2005
Förlag: SAGE Publications

Författare/red: Hajighasemi, Ali.
Titel: Transformation of the Swedish Welfare System: Fact or Fiction? Globalisation, Institutions & Welfare State Change in a Social Democratic Regime
Upplaga: 2004
Förlag: Södertörns Högskola

Författare/red: Melby, Ravn and Carlsson Wetterberg.
Titel: Gender equality and welfare politics in Scandinavia. The limits of political ambition?
Upplaga: 2008
Förlag: Policy Press,

Scientific articles will be added to the course literature