Kursplan

Kursplan för Sociologi GR (A), Intersektionella perspektiv på migration och risk, 7,5 hp

Sociology Ba (A), Intersectional Perspectives on Migration and Risk, 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: SO078G
 • Ämne huvudområde: Sociologi
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Intersektionella perspektiv på migration och risk
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
 • Ansvarig avdelning: Samhällsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2017-03-02
 • Fastställd: 2017-05-05
 • Senast ändrad: 2017-05-05
 • Giltig fr.o.m: 2017-08-20

Syfte

Kursen avser att ge förståelse för och kunskap om intersektionella perspektiv på migration och risk.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten visa förmåga att
- beskriva teoretiska perspektiv på studier av migration och risk,
- identifiera och diskutera olika perspektiv på migration och risk utifrån intersektionella perspektiv,
- analysera de betydelser som olika former av kategorisering får för flyktingmigranters livsvillkor.

Innehåll

Kursen ger grundläggande kunskaper om teoretiska perspektiv på migration och risk och hur dessa fenomen förhåller sig till varandra. Kursen fokuserar också hur olika risker skapas i relation till sociala kategoriseringar såsom etnicitet, klass och kön, samt även medborgarskap, ålder och sexualitet, och vilka konsekvenser detta får i relation till framförallt flyktingmigranters livsvillkor.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Examination

Kursen examineras genom skriftliga och muntliga tentamina varav minst en genomförs individuellt. Obligatoriska moment förekommer.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare: Castles, Stephen
 • Artikeltitel: Global Perspectives on Forced Migration
 • År/Volym/nr/sidor: 2006, 15(1), 7-28
 • Tidskrift: Asian and Pacific Migration Journal
Övrig information
Kursen är en breddkurs. Kursen kan inräknas i examen, men däremot inte tillgodoräknas som motsvarande Sociologi GR (A) vilket innebär att den inte ger behörighet till nästa progressionsnivå i sociologi.

Tentamen enligt denna kursplan kan ske senast ett läsår efter registrering på kursen. Den som inte är klar med kursen bör ta kontakt med ämnets studierektor.