Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Sociologi GR (A), Intersektionella perspektiv på migration och risk, 7,5 hp

Sociology Ba (A), Intersectional Perspectives on Migration and Risk, 7,5 credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: SO078G
Ämne huvudområde: Sociologi
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Intersektionella perspektiv på migration och risk
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
Ansvarig avdelning: Samhällsvetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2017-03-02
Fastställd: 2017-05-05
Senast ändrad: 2017-05-05
Giltig fr.o.m: 2017-08-20

Syfte

Kursen avser att ge förståelse för och kunskap om intersektionella perspektiv på migration och risk.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten visa förmåga att
- beskriva teoretiska perspektiv på studier av migration och risk,
- identifiera och diskutera olika perspektiv på migration och risk utifrån intersektionella perspektiv,
- analysera de betydelser som olika former av kategorisering får för flyktingmigranters livsvillkor.

Innehåll

Kursen ger grundläggande kunskaper om teoretiska perspektiv på migration och risk och hur dessa fenomen förhåller sig till varandra. Kursen fokuserar också hur olika risker skapas i relation till sociala kategoriseringar såsom etnicitet, klass och kön, samt även medborgarskap, ålder och sexualitet, och vilka konsekvenser detta får i relation till framförallt flyktingmigranters livsvillkor.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Examination

Kursen examineras genom skriftliga och muntliga tentamina varav minst en genomförs individuellt. Obligatoriska moment förekommer.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare: Castles, Stephen
Artikeltitel: Global Perspectives on Forced Migration
Tidskrift: Asian and Pacific Migration Journal
År/Volym/nr/sidor: 2006, 15(1), 7-28

Övrig information

Kursen är en breddkurs. Kursen kan inräknas i examen, men däremot inte tillgodoräknas som motsvarande Sociologi GR (A) vilket innebär att den inte ger behörighet till nästa progressionsnivå i sociologi.

Tentamen enligt denna kursplan kan ske senast ett läsår efter registrering på kursen. Den som inte är klar med kursen bör ta kontakt med ämnets studierektor.