Kursplan

Kursplan för Sociologi GR (A), Intersektionella perspektiv på migration och risk, 7,5 hp

Sociology Ba (A), Intersectional Perspectives on Migration and Risk, 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: SO078G
 • Ämne huvudområde: Sociologi
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Intersektionella perspektiv på migration och risk
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
 • Ansvarig institution: Humaniora och samhällsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2017-03-02
 • Fastställd: 2017-05-05
 • Senast ändrad: 2018-11-30
 • Giltig fr.o.m: 2019-04-01

Syfte

Kursen avser att ge förståelse för och kunskap om intersektionella perspektiv på migration och risk.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten visa förmåga att
- beskriva teoretiska perspektiv på migration och risk,
- identifiera och diskutera olika perspektiv på migration och risk utifrån intersektionella perspektiv,
- analysera de betydelser som olika former av kategorisering får för flyktingmigranters livsvillkor.

Innehåll

Kursen ger grundläggande kunskaper om teoretiska perspektiv på migration och risk och hur dessa fenomen förhåller sig till varandra. Kursen fokuserar också på hur olika risker skapas i relation till sociala kategoriseringar såsom etnicitet, klass och kön, samt även medborgarskap, ålder och sexualitet, och vilka konsekvenser detta får i relation till framförallt flyktingmigranters livsvillkor.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Examination

Kursen examineras genom individuella skriftliga tentamina. Obligatoriska moment förekommer.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare: Castles, Stephen
 • Artikeltitel: Global Perspectives on Forced Migration
 • År/Volym/nr/sidor: 2006/15/1/7-28
 • Tidskrift: Asian and Pacific Migration Journal
 • Författare/red: Fiddian-Qasmieyh, Elena, Loescher, Gil and Long, Kate
 • Titel: The Oxford Handbook of Refugee and Forced Migration Studies
 • Förlag: Oxford University Press
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare: Forced Migration Review
 • Artikeltitel: Destination Europe
 • År/Volym/nr/sidor: 2016/51
 • Tidskrift: Forced Migration Review
 • Författare/red: IDMC
 • Titel: Global Report on Internal Displacement
 • Förlag: Internal Displacement Monitoring Centre/Norwegian Refugee Council
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare: Olofsson, Anna, Zinn, Jens O., Griffin, Gabrielle, Giritli Nygren, Katarina, Cebula, Andreas & Hannah-Moffat, Kelly
 • Artikeltitel: The mutual constitution of risk and inequalities: intersectional risk theory
 • År/Volym/nr/sidor: 2014/16/5/417-430
 • Tidskrift: Health, Risk & Society
 • Författare/red: UNHCR
 • Titel: Global Appeal
 • Förlag: UNHCR
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare: Williams, Allan M. & Baláž, Vladimir
 • Artikeltitel: Migration, Risk, and Uncertainty: Theoretical Perspectives
 • År/Volym/nr/sidor: 2012/18/2/167-180
 • Tidskrift: Population, Space and Place
 • Författare: Yuval-Davis, Nira
 • Artikeltitel: Intersectionality and feminist politics
 • År/Volym/nr/sidor: 2006/13/3/193-209
 • Tidskrift: European Journal of Women's Studies
 • Författare: Zetter, Roger
 • Artikeltitel: More Labels, Fewer Refugees: Remaking the Refugee Label in an Era of Globalization
 • År/Volym/nr/sidor: 2007/20/2/172-192
 • Tidskrift: Journal of Refugee Studies
Artiklar kan tillkomma och/eller bytas ut enligt lärares anvisning.
Övrig information
Kursen är en breddkurs. Kursen kan inräknas i examen, men däremot inte tillgodoräknas som motsvarande Sociologi GR (A) vilket innebär att den inte ger behörighet till nästa progressionsnivå i sociologi.