Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Sociologi GR (A), Introduktion till social nätverksanalys, 7,5 hp

Sociology Ba (A), Introduction to Social Network Analysis, 7,5 credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: SO082G
Ämne huvudområde: Sociologi
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Introduktion till social nätverksanalys
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
Ansvarig avdelning: Samhällsvetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2018-02-20
Fastställd: 2018-03-23
Senast ändrad: 2018-03-23
Giltig fr.o.m: 2017-09-14

Syfte

Kursens syfte är att introducera studenter till social nätverksanalys (SNA) som teori och metod.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten visa förmåga att:
- beskriva de huvudsakliga teoretiska idéerna bakom nätverksforskning
- förklara nätverksrelaterade koncept och mått
- analysera och tolka social nätverksdata på grundläggande nivå
- förstå de särskilda etiska utmaningar som studier av sociala nätverk omfattar

Innehåll

Social interaktion kan beskrivas i nätverkstermer. Det här är en introduktionskurs till social nätverksanalys (SNA) som fokuserar både på den teoretiska grunden till SNA och på tillämpningen av den som metod. Den teoretiska delen omfattar föreläsningar och diskussioner om sociologiska frågor ur ett nätverksperspektiv. I delen om SNA som metod kommer fritt tillgänglig mjukvara att användas. Kursen syftar dock inte till att lära sig en specifik mjukvara. Den används endast för att analysera, illustrera och visualisera statistiska mått på kopplingar, spridning, segmentering och andra nätverksmått på olika analytiska nivåer.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Kursbeskrivning

Kursen fokuserar på teoretiska och tillämpade teman inom social nätverksanalys (SNA). Den huvudsakliga utgångspunkten inom detta samhällsvetenskapliga perspektiv är att aktörer är ömsesidigt beroende av varandra och att sociala sociala strukturer kommer ur regelbundenheter i dessa ömsesidigheter. Ibland säger vi att helheten är större än delarna. I den här kursen förklaras vad det betyder. Att tänka i nätverkstermer innebär att betona förståelsen av hur människor, organisationer eller till och med länder relaterar till varandra. Det ger oss möjlighet att undersöka både vad dessa aktörer gör och den kontext som de befinner sig i på en och samma gång. SNA som metod är ett användbart komplement till såväl kvalitativt som kvantitativt inriktade metoder och utgör en stark komponent i analytisk triangulering.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisning sker i form av videoföreläsningar, workshops och gruppdiskussioner via lärplattformen. Tillgång till internet är ett krav.

Examination

Examination sker löpande under kursens gång genom skriftliga eller muntliga gruppdiskussioner via lärplattformen samt genom en individuell PM.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Borgatti, Stephen P., Everett, Martin G., & Johnson, Jeffrey C.
Titel: Analyzing Social Networks.
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: SAGE

Författare: Christopoulos, Dimitrios C.
Artikeltitel: Relational attributes of political entrepreneurs: a network perspective.
Tidskrift: Journal of European Public Policy
År/Volym/nr/sidor: 2006/13/5/757-778
Webbadress: doi:10.1080/13501760600808964

Författare: Emirbayer, Mustafa & Goodwin, Jeff
Artikeltitel: Network Analysis, Culture, and the Problem of Agency.
Tidskrift: American journal of sociology
År/Volym/nr/sidor: 1994/99/6/1411-1454
Webbadress: https://doi.org/10.1086/230450

Författare/red: McLean, Paul
Titel: Culture in Networks.
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: John Wiley & Sons

Övrig information

Kursen är en breddkurs. Kursen kan inräknas i examen, men däremot inte tillgodoräknas som motsvarande Sociologi GR (A) vilket innebär att den inte ger behörighet till nästa progressionsnivå i sociologi.

Kursen kan komma att ges på engelska.

Grundläggande kunskap i statistik, motsvarande 5 högskolepoäng, rekommenderas då en del statiska begrepp tas upp under kursens gång.