Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Sociologi GR (A), Ledarskap och organisationsteori, 7,5 hp

Sociology Ba (A), Leadership and Organizational Theory, 7,5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: SO007G
Ämne huvudområde: Sociologi
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Ledarskap och organisationsteori
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
Ansvarig avdelning: Avdelningen för samhällsvetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2006-09-30
Fastställd: 2007-04-12
Senast ändrad: 2013-07-04
Giltig fr.o.m: 2013-08-30

Syfte

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om ledarskap och organisationer utifrån ett urval av sociologiska teorier inom området.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten visa förmåga att:
- utifrån kurslitteraturen redovisa olika sociologiska teorier med avseende
på ledarskap och organisation
- tillämpa och analysera aspekter av ledarskap och organisation utifrån
sociologiska begrepp

Innehåll

Kursen ger studenterna en introduktion till sociologisk ledarskaps- och organisationsteori. Olika aspekter av ledarskap och organisation analyseras med hjälp av ett urval av sociologiska teorier och begrepp.

Inom kursens första tre veckor genomförs ett första obligatoriskt prov/moment.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursen genomförs via datorbaserat konferensprogram. Tillgång till dator med
Internetuppkoppling krävs. Bredband eller liknande rekommenderas men är inget krav.

Examination

Kursen examineras genom skriftliga och muntliga tentamina. Minst en av dessa genomförs enskilt.

Betygskriterier; se ämnesspecifika betygskriterier www.miun.se/betygskriterier.

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

Abrahamsson, B. & Andersen, J. A, Organisation - att beskriva och förstå organisationer, Malmö, Liber-Hermods., senaste upplagan

Selznick, P, Leadership in Administration. A Sociological Interpretation, Berkeley, Califonia, University of Carlifornia Press, 1984

Övrig information

Breddkurs. Kursen kan tillgodoräknas i examen men inte ersätta annan kurs inom huvudområdet sociologi.
Tentamen enligt denna kursplan kan ske senast ett läsår efter registrering på
kursen. Den som inte är klar med kursen bör ta kontakt med ämnets studierektor.