Sociologi GR (A), Ledarskap och organisationsteori, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för:

Sociologi GR (A), Ledarskap och organisationsteori, 7,5 hp

Sociology BA (A), Leadership and Organizational Theory, 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: SO096G
 • Ämne huvudområde: Sociologi
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Ledarskap och organisationsteori
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
 • Ansvarig institution: Humaniora och samhällsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2019-12-05
 • Fastställd: 2020-02-05
 • Senast ändrad: 2020-03-11
 • Giltig fr.o.m: 2020-06-01

Syfte

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om ledarskap och organisationer utifrån ett urval av sociologiska teorier inom området.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten visa förmåga att:
- utifrån kurslitteraturen redovisa olika sociologiska teorier med avseende
på ledarskap och organisation
- tillämpa och analysera aspekter av ledarskap och organisation utifrån
sociologiska begrepp

Innehåll

Kursen ger studenterna en introduktion till sociologisk ledarskaps- och organisationsteori. Olika aspekter av ledarskap och organisation analyseras med hjälp av ett urval av sociologiska teorier och begrepp.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursen är en distanskurs utan fysiska sammankomster. Tillgång till dator med
internetuppkoppling krävs.

Examination

1000: Examination, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Kursen examineras genom skriftliga uppgifter. Minst en av dessa genomförs individuellt.

Betygskriterier för 3-gradig betygsskala:
För att erhålla betyget VG (Väl Godkänd) krävs att lärandemålen för kursen är väl uppfyllda.
För att erhålla betyget G (Godkänd) krävs att lärandemålen för kursen är uppfyllda.
För att erhålla betyget U (Underkänd) är lärandemålen för kursen inte uppfyllda.

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

Kursen är en breddkurs. Kursen kan inräknas i examen, men däremot inte tillgodoräknas som motsvarande Sociologi GR (A) vilket innebär att den inte ger behörighet till nästa progressionsnivå i sociologi.

Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med SO007G, Sociologi GR (A), Ledarskap och organisationsteori, 7,5 hp

Kursbevis, tillgodoräknanden, överklaganden m.m regleras i Högskoleförordningen.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Abrahamsson, Bengt & Andersen, Jon Aarum
 • Titel: Organisation - att beskriva och förstå organisationer
 • Upplaga: senaste upplagan
 • Förlag: Liber-Hermods.
 • Författare/red: Ahrne, Göran & Papakostas, Apostolis
 • Titel: Organisationer, samhälle och globalisering
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Författare: Joan Acker
 • Artikeltitel: Inequality Regimes: Gender, Class, and Race in Organizations
 • Tidskrift: Gender & Society
 • År/Volym/nr/sidor: 2006/20/4/441-464
 • Författare/red: Jönsson, Sten & Strannegård, Lars
 • Titel: Ledarskapsboken
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Liber

Sidan uppdaterades 2020-05-06