Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Sociologi GR (A), Ledarskaps- och organisationsutveckling, 15 hp

Sociology Ba (A), Leadership and Organizational Development, 15 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: SO008G
Ämne huvudområde: Sociologi
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Ledarskaps- och organisationsutveckling
Högskolepoäng: 15
Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
Ansvarig avdelning: Samhällsvetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2006-09-30
Fastställd: 2007-03-30
Senast ändrad: 2014-05-27
Giltig fr.o.m: 2014-08-29

Syfte

Kursens mål är att introducera teorier om organisation och ledarskap, för att förbättra studentens förmåga att uppmärksamma och tolka viktiga aspekter i organisationens liv. Detta syftar till att ge en bättre förståelse för drivkrafter och logik bakom organisationsutveckling.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten visa förmåga att:
- Beskriva och jämföra de olika organisationsteoretiska perspektiv som behandlas under kursen
- Beskriva och jämföra de olika ledarstilar som behandlas under kursen
- Diskutera genusbegreppet i relation till ledarskap och organisationer
- Beskriva och diskutera olika aspekter av organisationsutveckling som behandlas under kursen

Innehåll

Breddkurs. Kursen inleds med grundläggande kunskaper om organisationens form, rutiner, stabilitet och förändring. Olika teorier ställs mot varandra i syftet att göra studenten mottaglig för olika perspektiv och idéer. Kursen fortsätter med att analysera relationer mellan medarbetare och ledare. Särskild vikt läggs vid organisationsutveckling och genusfrågor i organisationer.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisning ges i form av föreläsningar, seminarier, praktiska övningar och uppgifter.

Examination

Examinationen sker löpande under kursens gång genom individuell skrivning eller muntlig tentamen och PM individuellt eller i grupp. Obligatoriska moment kan förekomma.

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Abrahamsson, Lena
Titel: Att återställa ordningen: könsmönster och förändring i arbetsorganisationer
Upplaga: 2009 (second edition)
Förlag: Umeå, Borea

Författare/red: Allvin, Michael, Aronsson, Gunnar, Hagström, Tom, Johansson, Gun, Lundberg, Ulf,
Titel: Gränslöst arbete - Socialpsykologiska perspektiv på det nya arbetslivet
Upplaga: 2006
Förlag: Malmö, Liber

Författare: Artiklar tillkommer

Författare/red: Bolman, Lee, G., & Deal, Terrence, E
Titel: Nya perspektiv på organisation och ledarskap
Upplaga: 2012
Förlag: Lund: Studentlitteratur

Författare/red: Due Billing, Yvonne.
Titel: Viljan till makt? Om kvinnor och identitet i chefsjobb
Upplaga: 2006
Förlag: Lund, Studentlitteratur

Författare/red: Eriksson-Zetterquist, Ulla, Kallin, Thomas & Styhre, Alexander.
Titel: Organisation och organisering
Upplaga: 2012 (3e upplagan)
Förlag: Malmö, Liber

Författare/red: Lind Nilsson, Irene & Gustafsson, Lisbeth.
Titel: Ledarskapets inre och yttre resa
Upplaga: 2006
Förlag: Studentlitteatur

Vetenskapliga artiklar tillkommer.

Övrig information

Kursen utgör en breddning inom sociologi och kan ingå i examen men inte ersätta del av Grundnivån (A) i huvudområde.