Kursplan för Sociologi GR (A), Ledarskaps- och organisationsutveckling, 15 hp

Sociology Ba (A), Leadership and Organizational Development, 15 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: SO008G
 • Ämne huvudområde: Sociologi
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Ledarskaps- och organisationsutveckling
 • Högskolepoäng: 15
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
 • Ansvarig institution: Humaniora och samhällsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2006-09-30
 • Fastställd: 2007-03-30
 • Senast ändrad: 2017-03-30
 • Giltig fr.o.m: 2017-08-20

Syfte

Kursens mål är att introducera teorier om organisation och ledarskap, för att förbättra studentens förmåga att uppmärksamma och tolka viktiga aspekter i organisationens liv. Detta syftar till att ge en bättre förståelse för drivkrafter och logik bakom organisationsutveckling.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten visa förmåga att:
- Beskriva och jämföra de olika organisationsteoretiska perspektiv som behandlas under kursen
- Beskriva och jämföra de olika ledarskapsteorier som behandlas under kursen
- Diskutera genusbegreppet i relation till ledarskap och organisationer
- Beskriva och diskutera olika aspekter av organisationsutveckling som behandlas under kursen

Innehåll

Breddkurs. Kursen inleds med grundläggande kunskaper om organisationer och ledarskap. Olika teorier ställs mot varandra i syfte att presentera varierande perspektiv och idéer. Kursen fortsätter med att analysera förutsättningar för ledarskap och relationer mellan medarbetare och ledare. Särskild vikt läggs vid organisationsutveckling och genusfrågor i organisationer.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisning ges i form av föreläsningar, seminarier, praktiska övningar och uppgifter.

Examination

Examinationen sker löpande under kursens gång genom individuell skrivning eller muntlig tentamen och PM individuellt eller i grupp. Obligatoriska moment kan förekomma.

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Allvin, Michael, Aronsson, Gunnar, Hagström, Tom, Johansson, Gun, Lundberg, Ulf,
 • Titel: Gränslöst arbete - Socialpsykologiska perspektiv på det nya arbetslivet
 • Ort: Stockholm
 • Förlag: Malmö, Liber
 • Upplaga: 2006
 • Författare/red: Bolman, Lee, G., & Deal, Terrence, E
 • Titel: Nya perspektiv på organisation och ledarskap
 • Ort: Los Angeles
 • Förlag: Lund: Studentlitteratur
 • Upplaga: 2012
 • Författare/red: Due Billing, Yvonne.
 • Titel: Viljan till makt? Om kvinnor och identitet i chefsjobb
 • Ort: Lund
 • Förlag: Lund, Studentlitteratur
 • Upplaga: 2006
 • Författare/red: Eriksson-Zetterquist, Ulla, Kallin, Thomas & Styhre, Alexander.
 • Titel: Organisation och organisering
 • Ort: Malmö
 • Förlag: Malmö, Liber
 • Upplaga: 2012 (3e upplagan)
 • Författare/red: Jönsson, Sten
 • Titel: Ledarskapsboken
 • Förlag: Malmö, Liber
 • Upplaga: 2015
 • Författare/red: Wahl, Anna & Linghag, Sophie
 • Titel: Män har varit här längst. Jämställdhet och förnyelse i industriella organisationer
 • Förlag: Lund, Studentlitteratur
 • Upplaga: 2013
Vetenskapliga artiklar tillkommer.
Övrig information
Kursen utgör en breddning inom sociologi och kan ingå i examen men inte ersätta del av Grundnivån (A) i huvudområde.