Sociologi GR (A), Ledarskaps- och organisationsutveckling, 15 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.

Det går bra att skriva ut en kursplan direkt från webbsidan genom att använda kortkommandot ctrl+P. Det går då även att spara planen som en PDF.


Kursplan för:

Sociologi GR (A), Ledarskaps- och organisationsutveckling, 15 hp

Sociology BA (A), Leadership and Organizational Development, 15 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: SO107G
 • Ämne huvudområde: Sociologi
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Ledarskaps- och organisationsutveckling
 • Högskolepoäng: 15
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
 • Ansvarig institution: Humaniora och samhällsvetenskap
 • Fastställd: 2020-02-17
 • Senast ändrad: 2021-05-18
 • Giltig fr.o.m: 2021-08-16

Syfte

Kursens mål är att introducera teorier om organisation och ledarskap för att förstå och analysera strukturer och processer i organisationer samt ge verktyg för förändringsarbete i organisationer. Kursen syftar även till att belysa organisationsutveckling utifrån både jämställdhet och intersektionella perspektiv.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten visa förmåga att:
- Beskriva de ledarskapsteorier och organisationsteoretiska perspektiv som
behandlas under kursen
- Jämföra de ledarskapsteorier och organisationsteoretiska perspektiv som
behandlas under kursen
- Diskutera organisation och ledarskap i relation till genus och andra
maktordningar.
- Analysera organisationsutveckling utifrån olika perspektiv.

Innehåll

Breddkurs. Kursen inleds med en introduktion av teorier om organisationer och ledarskap. Olika teorier ställs mot varandra i syfte att presentera varierande perspektiv. Kursen fortsätter med tillämpning av teoretiska verktyg för analys av organisationer, förutsättningar för ledarskap och relationer mellan medarbetare och ledare. Genom att belysa processuella och strukturella aspekter ges en grund för att identifiera problem och lösningar i ett förändringsarbete.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisning ges i form av föreläsningar, seminarier, praktiska övningar och uppgifter.

Examination

1100: Organisation och ledarskap - grundläggande teorier, Individuell skriftlig tentamen, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

1200: Organisation och ledarskap - analys och tillämpning, Individuell skriftlig tentamen, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Examinationen sker löpande under kursens gång genom individuell skrivning och seminarier samt PM individuellt eller i grupp. Obligatoriska moment kan förekomma.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt denna kursplan. Därefter gäller senaste version av kursplan.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

Kursen utgör en breddning inom sociologi och kan ingå i examen men inte ersätta del av Grundnivån (A) i huvudområde.

Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med SO008G, Sociologi GR (A), Ledarskaps- och organisationsutveckling, 15 hp.

Kursbevis, tillgodoräknanden, överklaganden m.m regleras i Högskoleförordningen.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

Moment 1
 • Författare/red: Andersson Thomas, Crevani Lucia, Eriksson-Zetterquist, Ulla & Tengblad, Stefan
 • Titel: Chefsskap, ledarskap och medarbetarskap
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Lund, Studentlitteratur
 • Kommentar: Valda delar
 • Författare/red: Eriksson-Zetterquist, Ulla, Kallin, Thomas & Styhre, Alexander.
 • Titel: Organisation och organisering
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Malmö, Liber
 • Författare/red: Hallin, Anette, Olsson, Anna & Widström, Maria
 • Titel: Förändringsledning
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Lund, Studentlitteratur
 • Författare/red: SOU
 • Titel: Inte bara jämställdhet. Intersektionella perspektiv på hinder och möjligheter i arbetslivet
 • Upplaga: SOU 2014:34
 • Förlag: Stockholm, Fritzes
 • Författare/red: SOU
 • Titel: Jakten på den perfekta ersättningsmodellen
 • Upplaga: SOU 2017:56
 • Förlag: Stockholm, Fritzes
Moment 2
 • Författare/red: Andersson Thomas, Crevani Lucia, Eriksson-Zetterquist, Ulla & Tengblad, Stefan
 • Titel: Chefsskap, ledarskap och medarbetarskap
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Lund, Studentlitteratur
 • Författare/red: Cregård, Anna, Berntson, Erik & Tengblad, Stefan (Red.)
 • Titel: Att leda i en komplex organisation
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Stockholm, Natur och kultur
 • Författare/red: SOU
 • Titel: Inte bara jämställdhet. Intersektionella perspektiv på hinder och möjligheter i arbetslivet
 • Upplaga: SOU 2014:34
 • Förlag: Stockholm, Fritzes
 • Kommentar: Valda delar
 • Författare/red: SOU
 • Titel: Jämställt arbete? Organisatoriska ramar och villkor i arbetslivet
 • Upplaga: SOU 2014:30
 • Förlag: Stockholm, Fritzes
 • Författare/red: SOU
 • Titel: Ökad medvetenhet men långsam förändring
 • Upplaga: SOU 2014:80
 • Förlag: Stockholm, Fritzes
 • Författare/red: Wahl, Anna & Linghag, Sophie
 • Titel: Män har varit här längst. Jämställdhet och förnyelse i industriella organisationer
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Lund, Studentlitteratur

Vetenskapliga artiklar tillkommer.

Sidan uppdaterades 2021-05-18